10/03/2016 

เรียน สอจ.

ด้วย สมอ.ได้มีการประกาศกำหนด ยกเลิกและกำหนด และยกเลิก มผช. ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก และประเภทอาหาร จำนวน 93 ฉบับ โดยได้นำรายละเอียดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนไว้ในเว็บไซด์ ของ สมอ. www.tisi.go.th เมนูรายชื่อมาตรฐาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) หรือ http://tcps.tisi.go.th/public/StandardList.aspx

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเลือกใช้ มผช.ที่ทันสมัย

กลุ่มกำหนดมาตรฐาน