03/02/2017 

เรียน นักวิชาการมาตรฐาน

หลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สำหรับหน่วยรับรอง

กิจกรรมหลัก หัวข้อ 1.7 - 1.11 ตาม Link ที่อยู่ด้านล่างครับ

https://drive.google.com/file/d/0B8tGwl8EfjIUc0ItUnREa2FzX1k/view?usp=sharing

สำหรับแบบฟอร์มผลการใช้จ่ายเงินด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP-2 ให้ใช้แบบฟอร์มเดิมครับ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามกลุ่มพัฒนาวิชาการผลิตภัณฑ์ชุมชน

เบอร์โทร 0 2202 3342-3

ผก.กพ. 085 485 5868

ด้วยความเคารพ

กลุ่มพัฒนาวิชาการผลิตภัณฑ์ชุมชน