03/07/2017 

เรียน สอจ.

ด้วยคณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มีมติในการประชุมครั้งที่ 53-4/2560 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 63 ราย ให้การรับรอง ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 จึงขอให้ สอจ. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบในเบื้องต้น ตามเมนู 4.4 ด้วย (แจ้งผลการพิจารณาตั้งแต่วันที่ 4-10 กรกฎาคม 2560) พร้อมลงวันที่แจ้งผลใน เมนู 4.4 ด้วย ทั้งนี้ สมอ. จะเร่งดำเนินการจัดทำใบรับรองและส่งให้จังหวัดต่อไป

กลุ่มรับรองคุณภาพ