24/07/2017 

เรียน สอจ.

ด้วย สมอ. ต้องรายงานตัวชี้วัดตามมาตรา 44 รอบ 2 ภายใน 30 กรกฎาคม 2560 จึงขอให้ สอจ.ที่มีการประชุมในเดือนกรกฎาคม 2560 เร่งลงข้อมูลใบรับรองด่วน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สมอ. จะได้รายงานผลตัวชี้วัดภายในกำหนดต่อไป

กลุ่มรับรองคุณภาพ