25/09/2017 

เรียน สอจ.

เนื่องจากใกล้สิ้นเดือน (สิ้นปีงบประมาณ) ขอให้ สอจ. ตรวจสอบ และลงข้อมูลใบรับรอง จนถีงการแจ้งผลการดำเนินการ ให้ครบถ้วน ทั้งที่ สอจ. ให้การรับรอง และที่ สมอ. ให้การรับรอง รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ภายใน 26 กันยายน 2560 ด้วย เพื่อที่ สมอ.จะได้รายงานผลการดำเนินงาน และจำนวนวันในการรับรอง มผช. ต่อไป

กลุ่มรับรองคุณภาพ

25 ก.ย.2560