02/10/2017 

ปี 2560 การกำหนด แก้ไข และยกเลิก มผช. มีจำนวน 65 มาตรฐาน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทผลิตภัณฑ์

- ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 32 มาตรฐาน เป็นการกำหนดใหม่ 1 มาตรฐาน แก้ไข 25 มาตรฐาน และยกเลิก 6 มาตรฐาน

- ประเภทของใช้ จำนวน 33 มาตรฐาน เป็นการกำหนดใหม่ 1 มาตรฐาน แก้ไข 28 มาตรฐาน และยกเลิก 4 มาตรฐาน

ขณะได้ส่งบันทึกแจ้ง สอจ. แล้ว