26/02/2018 


เรียน สอจ.

ด้วย สมอ. ต้องรายงานจำนวนวันในการดำเนินการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงขอให้ สอจ. ลงข้อมูลในการรับรองให้ครบถ้วน จนถึงวันแจ้งผลการดำเนินการ รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลวันที่ใช้ในการดำเนินการ ให้เป็นไปตามคู่มือประชาชนฯ ทั้งนี้ ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วย เพื่อ สมอ. จะได้รายงานผลการดำเนินการต่อไป

กลุ่มรับรองคุณภาพ

26 กุมภาพันธ์ 2561