03/09/2018 

เรียน สอจ.

ด้วย ตัวชี้วัดร้อยละของจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง มผช. รอบที่ 1 จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2561 จึงขอให้ สอจ. รายงานจำนวนใบรับรองที่จะสามารถออกใบรับรองได้ในเดือนมีนาคม มาที่ สมอ. โดยด่วน รวมทั้งขอเร่งรัดให้รีบดำเนินการออกใบรับรอง เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดดังกล่าว

หมายเหตุ ตัวชี้วัดร้อยละผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง มผช. รอบที่ 1 ร้อยละ 50

ตัวชี้วัดร้อยละผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง มผช. = จำนวนใบรับรอง ตั้งแต่ 1 ต.ค.2560-31 มี.ค.2561 (ที่รับคำขอ 1 ต.ค.2560-31 ธ.ค.2560) / จำนวนคำขอตั้งแต่ 1 ต.ค.2560-31 ธ.ค.2560 X 100

กลุ่มรับรองคุณภาพ