11/12/2018 

เรียน นวม. 76 จังหวัด และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน

สมอ. ได้รวบรวมไฟล์สำหรับการบรรยายทั้งหมดเพื่อใช้ประกอบการสัมมนาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การขับเคลื่อนและพัฒนาด้านการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในยุคดิจิทัล" ระหว่างวันที่ 12 - 15 พ.ย. 2561 ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ท่านสามารถ Download ไฟล์ต่างๆได้ รายละเอียดตาม Link ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/open?id=1jY29NPiggGoy56gIUKjdwLhswv_BYkZA

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม