12/11/2018 

เรียน นวม. 76 จังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง

สมอ. ขอปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน มผช. (OTOP-1) และแบบฟอร์มรายงานผลค่าใช้จ่าย มผช. (OTOP-2) ประจำปี พ.ศ.2562 สำหรับใช้ในการจัดทำแผนดำเนินงานและการรายงานผลดำเนินงานและค่าใช้จ่ายของ สอจ.ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดตาม Link ด้านล่าง

http://tcps.tisi.go.th/ckupload/OTOP12/Template (OTOP1-2)-Final(20181112).xls

กลุ่มพัฒนาวิชาการผลิตภัณฑ์ชุมชน

กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โทร. 022023342-3