10/08/2019 

สมอ. ขอความอนุเคราะห์รายงานความคืบหน้าและพิจารณาดำเนินกิจกรรมด้านการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ให้เชื่อมโยงกับภารกิจหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

(Creative Industry Village : CIV) ในภาพรวม โดยขอให้จัดส่งข้อมูลให้ สมอ. ทาง Email : otoptcps@gmail.com ภายในวันที่ 4 พ.ย. 2562

ท่านสามารถ Download แบบฟอร์ม "ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนของ CIV" ได้จาก link ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1jJ9X2dneOxAo7ePFbxoNFIHgZ1CHL5pn/view?usp=sharing

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กลุ่มพัฒนาวิชาการผลิตภัณฑ์ชุมชน

กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

022023342-3