10/09/2020 

ปี 2563 สมอ. ได้มีการกำหนดและทบทวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มอีก 19 มาตรฐาน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้