รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยนาท

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยนาท จำนวน 117 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,912 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักรสานบ้านหนองลาด
12 ม.8 ซ.- ถ.- ต.กะบกเตี้ย อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์มือถือ 08-5731-3429
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 48630-135/418 22 ก.พ. 2556 21 ก.พ. 2559
2 กลุ่มจักสานบ้านท่าแขก
119 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 โทรศัพท์ 0-5642-3154
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 49630-678/40 30 ก.ค. 2556 29 ก.ค. 2559
3 กลุ่มจักสานบ้านท่าแร่
173 ม.3 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-9708-0245
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 56720-791/40 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
4 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านท่าทราย
60/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-7844-6581
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2546
ประเภทขึ้นรูป 56504-265/39 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
5 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านหนองยาง
155 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วังตะเคียน อ.กิ่งอำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์มือถือ 08-4951-7427
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2546
ประเภทขึ้นรูป 48359-233/39 22 ก.พ. 2556 21 ก.พ. 2559
6 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านเนินไผ่
68 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 โทรศัพท์ 8-1475-2184
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 56264-784/40 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
7 กลุ่มจักสานหวายบ้านคลองคต
33 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9839-0175
ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย
19/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 56503-202/19 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
8 กลุ่มดอกไม้ดินบ้านทุ่งนาน้อย
389 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กะบกเตี้ย อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9040-2539
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม 52470-2269/25 4 ก.ค. 2557 3 ก.ค. 2560
9 กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าบ้านสะพานหิน
180/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สะพานหิน อ.กิ่งอำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 0-8607-4552
ผลิตภัณฑ์เศษผ้า
412/2547
ผลิตภัณฑ์เศษผ้า 49197-390/412 30 ก.ค. 2556 29 ก.ค. 2559
10 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านท่าฉนวน
175 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 โทรศัพท์ 0-8592-1828
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 49633-1014/7 30 ก.ค. 2556 29 ก.ค. 2559
11 กลุ่มทำไม้กวาดบ้านทุ่งวัวแดง
32 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังตะเคียน อ.กิ่งอำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 0-8990-7512
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 49206-361/9 30 ก.ค. 2556 29 ก.ค. 2559
12 กลุ่มทำสมุนไพรและศิลปประดิษฐ์
58 ม.4 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 0-5643-9123
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอมที่มีก้าน 48417-82/181 22 ก.พ. 2556 21 ก.พ. 2559
13 กลุ่มทำสมุนไพรและศิลปประดิษฐ์
58 ม.4 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์มือถือ 08-7207-1795
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ
454/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศผสม 48418-33/454 22 ก.พ. 2556 21 ก.พ. 2559
14 กลุ่มธูปหอมอินทร์มงคล
12 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-7849-2972
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอมที่มีก้านธูป 52726-87/181 4 ก.ค. 2557 3 ก.ค. 2560
15 กลุ่มธูปหอมอินทร์มงคล
12 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-7849-2972
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอมแบบมีก้านกลิ่นกุหลาบ และธูปหอมแบบมีก้านกลิ่นลาเวนเดอร์ 52810-89/181 4 ก.ค. 2557 3 ก.ค. 2560
16 กลุ่มธูปหอมอินทร์มงคล
12 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-7849-2972
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอมกลิ่นจำปีแบบมีก้าน 53881-92/181 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
17 กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลา
107 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-7199-6325
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นเครื่องประดับ 53326-416/8 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
18 กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลา
107 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-7199-6325
ผลิตภัณฑ์กะลาตาล
411/2547
ผลิตภัณฑ์กะลาตาล 53324-3/411 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
19 กลุ่มผลิตภัณฑ์ประดับมุก
82 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 0-8190-9221
เครื่องมุก
368/2547
เครื่องมุก 50208-13/368 4 ต.ค. 2556 3 ต.ค. 2559
20 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอกไม้ประดิษฐ์และขนม
10 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-6937-3057
คุกกี้
118/2555
คุกกี้ใบเตย 53572-206/118 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
21 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอกไม้ประดิษฐ์และขนม
10 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-6937-3057
ผลิตภัณฑ์ข้าวตัง
119/2554
ข้าวตังหมูหยอง 53562-51/119 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
22 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอกไม้ประดิษฐ์และขนม
10 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-6937-3057
ขนมดอกจอก
1045/2548
ขนมดอกจอก 53561-45/1045 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
23 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอกไม้ประดิษฐ์และขนม
10 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-6937-3057
กล้วยอบ
112/2546
กล้วยอบ 53573-210/112 2 ต.ค. 2557 2 ก.ย. 2559
24 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้าวโพด
205 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 0-8926-9119
ผลไม้กวน
35/2546
กล้วยกวน 50397-481/35 4 ต.ค. 2556 2 ก.ย. 2559
25 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าลาภ
241 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์มือถือ 08-6207-2128
ผลไม้กวน
35/2546
กล้วยกวนรสมะขาม 48942-473/35 30 ก.ค. 2556 29 ก.ค. 2559
26 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าอู่
47 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 โทรศัพท์ 0-8927-0034
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นเครื่องประดับ 48361-359/8 22 ก.พ. 2556 21 ก.พ. 2559
27 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระไม้แดง
20/2 ม.16 ซ.- ถ.- ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-9459-4747
ผลไม้กวน
35/2546
กล้วยกวน 53579-503/35 2 ต.ค. 2557 2 ก.ย. 2559
28 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระไม้แดง
20/2 ม.16 ซ.- ถ.- ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-9459-4747
ถั่วลิสงเคลือบ
155/2552
ถั่วกรอบแก้ว 53574-39/155 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
29 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระไม้แดง
20/2 ม.16 ซ.- ถ.- ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-9459-4747
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองพับ 56554-911/1 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
30 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระไม้แดง
20/2 ม.16 ซ.- ถ.- ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-9459-4747
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบ 56938-124/1038 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
31 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดตะกู
160/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-1946-9802
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 57215-600/20 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
32 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดตะกู
160/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-1946-9802
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 57213-798/40 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
33 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองจิก
30 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์มือถือ 08-7206-0276
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไปและประเภทที่ใช้เป็นของตกแต่ง 48043-644/40 22 ก.พ. 2556 21 ก.พ. 2559
34 กลุ่มแม่บ้านคลองใหญ่
54 ม.10 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 0-8472-0454
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 49741-143/418 4 ต.ค. 2556 3 ต.ค. 2559
35 กลุ่มแม่บ้านคลองใหญ่
54 ม.10 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 0-8472-0454
ผลิตภัณฑ์เศษผ้า
412/2547
ผลิตภัณฑ์เศษผ้า 49740-403/412 4 ต.ค. 2556 23 ส.ค. 2559
36 กลุ่มแม่บ้านตำบลมะขามเฒ่า
99 ม.11 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์มือถือ 08-6200-8509
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 48037-124/418 22 ก.พ. 2556 21 ก.พ. 2559
37 กลุ่มแม่บ้านท่าทราย
169 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-1887-4569
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมว่านหางจระเข้ดอกอัญชัน และแชมพูผสมว่านหางจระเข้ประคำดีควาย 57075-586/92 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
38 กลุ่มแม่บ้านนาจันทอง
32 ม.15 ซ.- ถ.- ต.กะบกเตี้ย อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์มือถือ 08-4812-1486
ผลิตภัณฑ์จากเชือกปอ
185/2546
ผลิตภัณฑ์จากเชือกปอ 48038-24/185 22 ก.พ. 2556 21 ก.พ. 2559
39 กลุ่มแม่บ้านบ้านคลองเรือ
332 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-6213-0326
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วนงาขาวงาดำ และขนมทองม้วนปลาสมุนไพร 53563-893/1 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
40 กลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมลูกปัด
22 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์มือถือ 08-5269-3045
ผลิตภัณฑ์ลูกปัด
193/2546
ผลิตภัณฑ์ลูกปัด 48039-311/193 22 ก.พ. 2556 21 ก.พ. 2559
41 กลุ่มไม้กลึงบ้านดอนกระโดน
77/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-6212-5613
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 56502-560/45 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
42 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
14 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-8438-2449
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 53325-164/182 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
43 กลุ่มรวมพลคนพอเพียง
59/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์มือถือ 08-1284-5441
ถ่านอัดแท่ง
238/2547
ถ่านอัดแท่ง 49269-36/238 30 ก.ค. 2556 29 ก.ค. 2559
44 กลุ่มสตรีบ้านหนองพญา
90 ม.7 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-7042-0252
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 52785-505/20 4 ก.ค. 2557 3 ก.ค. 2560
45 กลุ่มสตรีบ้านหนองพญา
90 ม.7 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 0-8704-2025
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 49065-141/418 30 ก.ค. 2556 29 ก.ค. 2559
46 กลุ่มสรรพยาบาติก
3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 0-8970-7138
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2547
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก 49505-74/611 30 ก.ค. 2556 29 ก.ค. 2559
47 กลุ่มหัตถกรรมถักสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง
227 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-7989-4416
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 52474-163/418 4 ก.ค. 2557 3 ก.ค. 2560
48 กลุ่มหัตถกรรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑๓
55 ม.13 ซ.- ถ.- ต.นางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 0-8620-4070
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 49222-668/40 30 ก.ค. 2556 29 ก.ค. 2559
49 กลุ่มหัตถกรรมศิลป์ ถิ่นเจ้าพระยา
80/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 0-9119-4849
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2546
ประเภทขึ้นรูป 49068-235/39 30 ก.ค. 2556 29 ก.ค. 2559
50 กลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 7
36 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-4379-6508
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 52793-409/8 4 ก.ค. 2557 3 ก.ค. 2560
123

สืบค้นเมื่อ วันที่14 ก.พ. 2559