รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยนาท

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยนาท จำนวน 144 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 13,369 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระแตยองตอ
29 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-2886-8904
ผ้ามัดหมี่
17/2552
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 52208-3880/17 4 ก.ค. 2557 12 ส.ค. 2558
2 กลุ่มข้าวแตน
51 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 44867-279/36 28 มิ.ย. 2555 27 มิ.ย. 2558
3 กลุ่มจักรสานบ้านหนองลาด
12 ม.8 ซ.- ถ.- ต.กะบกเตี้ย อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 48630-135/418 22 ก.พ. 2556 21 ก.พ. 2559
4 กลุ่มจักสานบ้านท่าแขก
119 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 โทรศัพท์ 0-5642-3154
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 49630-678/40 30 ก.ค. 2556 29 ก.ค. 2559
5 กลุ่มจักสานบ้านหาดอาษา
29 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 0-5643-2093
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 44919-614/40 28 มิ.ย. 2555 27 มิ.ย. 2558
6 กลุ่มจักสานบ้านหาดอาษา
29 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 0-5643-2093
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 44902-279/20 28 มิ.ย. 2555 27 มิ.ย. 2558
7 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านท่าทราย
60/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-7844-6581
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2546
ประเภทขึ้นรูป 56504-265/39 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
8 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านหนอง
50 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 0-5643-3108
เปล
203/2546
เปล 45742-83/203 23 ส.ค. 2555 22 ส.ค. 2558
9 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านหนองยาง
155 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วังตะเคียน อ.กิ่งอำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2546
ประเภทขึ้นรูป 48359-233/39 22 ก.พ. 2556 21 ก.พ. 2559
10 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านเนินไผ่
68 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 โทรศัพท์ 8-1475-2184
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 56264-784/40 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
11 กลุ่มจักสานหวายบ้านคลองคต
33 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9839-0175
ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย
19/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 56503-202/19 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
12 กลุ่มชีวิตใหม่
6 ม.16 ซ.- ถ.- ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 46048-302/20 21 ก.ย. 2555 20 ก.ย. 2558
13 กลุ่มชีวิตใหม่
6 ม.16 ซ.- ถ.- ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 46079-339/8 21 ก.ย. 2555 20 ก.ย. 2558
14 กลุ่มชีวิตใหม่
6 ม.16 ซ.- ถ.- ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
สิ่งประดิษฐ์จากไม้
45/2546
สิ่งประดิษฐ์จากไม้ 46046-361/45 21 ก.ย. 2555 7 ส.ค. 2558
15 กลุ่มดอกไม้ดินบ้านทุ่งนาน้อย
389 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กะบกเตี้ย อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9040-2539
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม 52470-2269/25 4 ก.ค. 2557 3 ก.ค. 2560
16 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยดินญี่ปุ่น
103 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น 44903-1929/25 28 มิ.ย. 2555 27 มิ.ย. 2558
17 กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าบ้านสะพานหิน
180/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สะพานหิน อ.กิ่งอำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 0-8607-4552
ผลิตภัณฑ์เศษผ้า
412/2547
ผลิตภัณฑ์เศษผ้า 49197-390/412 30 ก.ค. 2556 29 ก.ค. 2559
18 กลุ่มทอผ้าบ้านกุดจอก
7 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กุดจอก อ.กิ่งอำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120
ผ้ามัดหมี่
17/2552
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 45028-3640/17 28 มิ.ย. 2555 27 มิ.ย. 2558
19 กลุ่มทอผ้าลาวเวียงบ้านหนองระกำ
44 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-7943-7790
ผ้ามัดหมี่
17/2552
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 52220-3882/17 4 ก.ค. 2557 12 ส.ค. 2558
20 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านท่าฉนวน
175 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 โทรศัพท์ 0-8592-1828
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 49633-1014/7 30 ก.ค. 2556 29 ก.ค. 2559
21 กลุ่มทำไม้กวาดบ้านทุ่งวัวแดง
32 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังตะเคียน อ.กิ่งอำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 0-8990-7512
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 49206-361/9 30 ก.ค. 2556 29 ก.ค. 2559
22 กลุ่มทำสมุนไพรและศิลปประดิษฐ์
58 ม.4 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 0-5643-9123
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอมที่มีก้าน 48417-82/181 22 ก.พ. 2556 21 ก.พ. 2559
23 กลุ่มทำสมุนไพรและศิลปประดิษฐ์
58 ม.4 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ
454/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศผสม 48418-33/454 22 ก.พ. 2556 21 ก.พ. 2559
24 กลุ่มที่นอนนุ่นบ้านดักคะนนพัฒนา
465 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
ปลอกหมอนอิง
1444/2553
ปลอกหมอนอิง (เส้นใยประดิษฐ์) 46783-3/1444 25 ต.ค. 2555 24 ต.ค. 2558
25 กลุ่มธูปหอมอินทร์มงคล
12 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-7849-2972
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอมที่มีก้านธูป 52726-87/181 4 ก.ค. 2557 3 ก.ค. 2560
26 กลุ่มธูปหอมอินทร์มงคล
12 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-7849-2972
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอมแบบมีก้านกลิ่นกุหลาบ และธูปหอมแบบมีก้านกลิ่นลาเวนเดอร์ 52810-89/181 4 ก.ค. 2557 3 ก.ค. 2560
27 กลุ่มธูปหอมอินทร์มงคล
12 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-7849-2972
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอมกลิ่นจำปีแบบมีก้าน 53881-92/181 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
28 กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลา
107 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-7199-6325
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นเครื่องประดับ 53326-416/8 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
29 กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลา
107 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-7199-6325
ผลิตภัณฑ์กะลาตาล
411/2547
ผลิตภัณฑ์กะลาตาล 53324-3/411 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
30 กลุ่มผลิตภัณฑ์ประดับมุก
82 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 0-8190-9221
เครื่องมุก
368/2547
เครื่องมุก 50208-13/368 4 ต.ค. 2556 3 ต.ค. 2559
31 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอกไม้ประดิษฐ์และขนม
10 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-6937-3057
คุกกี้
118/2555
คุกกี้ใบเตย 53572-206/118 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
32 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอกไม้ประดิษฐ์และขนม
10 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-6937-3057
ผลิตภัณฑ์ข้าวตัง
119/2554
ข้าวตังหมูหยอง 53562-51/119 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
33 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอกไม้ประดิษฐ์และขนม
10 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-6937-3057
ขนมดอกจอก
1045/2548
ขนมดอกจอก 53561-45/1045 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
34 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอกไม้ประดิษฐ์และขนม
10 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-6937-3057
กล้วยอบ
112/2546
กล้วยอบ 53573-210/112 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
35 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าบ้านม่วงงาม
34 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130
ผ้าทอมือลายขัด
18/2552
ชนิดเส้นใยผสม 48233-2351/18 22 ก.พ. 2556 12 ส.ค. 2558
36 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้าวโพด
205 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 0-8926-9119
ผลไม้กวน
35/2546
กล้วยกวน 50397-481/35 4 ต.ค. 2556 3 ต.ค. 2559
37 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำที่นอนบ้านธรรมามูล หมู่ที่ 2
126 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 0-5694-0755
ที่นอน
200/2546
ที่นอน 45117-154/200 28 มิ.ย. 2555 27 มิ.ย. 2558
38 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเชี่ยน
133/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ขนุนทอดกรอบ 44985-27/1038 28 มิ.ย. 2555 27 มิ.ย. 2558
39 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเชี่ยน
133/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 44916-257/27 28 มิ.ย. 2555 27 มิ.ย. 2558
40 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าลาภ
241 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยอบกรอบรสเมี่ยง 44623-13/1038 28 มิ.ย. 2555 27 มิ.ย. 2558
41 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าลาภ
241 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
ผลไม้กวน
35/2546
กล้วยกวนรสมะขาม 48942-473/35 30 ก.ค. 2556 29 ก.ค. 2559
42 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าอู่
47 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 โทรศัพท์ 0-8927-0034
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นเครื่องประดับ 48361-359/8 22 ก.พ. 2556 21 ก.พ. 2559
43 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระไม้แดง
20/2 ม.16 ซ.- ถ.- ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-9459-4747
ผลไม้กวน
35/2546
กล้วยกวน 53579-503/35 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
44 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระไม้แดง
20/2 ม.16 ซ.- ถ.- ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-9459-4747
ถั่วลิสงเคลือบ
155/2552
ถั่วกรอบแก้ว 53574-39/155 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
45 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดคงคาราม
90 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
น้ำพริกเผา
4/2552
น้ำพริกเผา 46472-300/4 25 ต.ค. 2555 24 ต.ค. 2558
46 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองจิก
30 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไปและประเภทที่ใช้เป็นของตกแต่ง 48043-644/40 22 ก.พ. 2556 21 ก.พ. 2559
47 กลุ่มแม่บ้านคลองใหญ่
54 ม.10 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 0-8472-0454
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 49741-143/418 4 ต.ค. 2556 3 ต.ค. 2559
48 กลุ่มแม่บ้านคลองใหญ่
54 ม.10 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 0-8472-0454
ผลิตภัณฑ์เศษผ้า
412/2547
ผลิตภัณฑ์เศษผ้า 49740-403/412 4 ต.ค. 2556 3 ต.ค. 2559
49 กลุ่มแม่บ้านตำบลมะขามเฒ่า
99 ม.11 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 48037-124/418 22 ก.พ. 2556 21 ก.พ. 2559
50 กลุ่มแม่บ้านท่าทราย
169 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมว่านหางจระเข้และมะกรูด 46324-476/92 21 ก.ย. 2555 20 ก.ย. 2558
123

สืบค้นเมื่อ วันที่30 พ.ค. 2558