รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยนาท

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยนาท จำนวน 114 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,841 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกองทุนเพื่อการเกษตรชุมชนบ้านแหลมทอง
121 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-7209-8138
ถ่านดูดกลิ่น
180/2549
ชนิดถ่านอัดดูดกลิ่น 58047-58/180 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
2 กลุ่มงานจักสานบ้านถ้ำเข้
72/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 9-2575-1420
ผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูด
53/2546
ผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูด 58238-73/53 21 ส.ค. 2558 12 ก.ย. 2560
3 กลุ่มจักสานบ้านท่าแร่
173 ม.3 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-9708-0245
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 56720-791/40 28 พ.ค. 2558 12 ก.ย. 2560
4 กลุ่มจักสานบ้านหาดอาษา
29 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-1481-9639
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 57608-805/40 21 ก.ค. 2558 12 ก.ย. 2560
5 กลุ่มจักสานบ้านหาดอาษา
29 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-1481-9639
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 57609-606/20 21 ก.ค. 2558 12 ก.ย. 2560
6 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านท่าทราย
60/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-7844-6581
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2546
ประเภทขึ้นรูป 56504-265/39 25 ก.พ. 2558 12 ก.ย. 2560
7 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านหนอง
50 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 0-5643-3108
เปล
203/2546
เปล 58649-117/203 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
8 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านเนินไผ่
68 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 โทรศัพท์ 8-1475-2184
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 56264-784/40 25 ก.พ. 2558 12 ก.ย. 2560
9 กลุ่มจักสานหวายบ้านคลองคต
33 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9839-0175
ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย
19/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 56503-202/19 25 ก.พ. 2558 12 ก.ย. 2560
10 กลุ่มดอกไม้ดินบ้านทุ่งนาน้อย
389 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กะบกเตี้ย อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9040-2539
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม 52470-2269/25 4 ก.ค. 2557 3 ก.ค. 2560
11 กลุ่มทอผ้าบ้านสะพานหิน
82 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สะพานหิน อ.กิ่งอำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-9958-7693
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 57379-2585/18 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
12 กลุ่มทำไม้กวาดทุ่งวัวแดง
32 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังตะเคียน อ.กิ่งอำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-9907-5126
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 61513-579/9 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
13 กลุ่มทำสมุนไพรและศิลป์ประดิษฐ์
58 ม.4 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-7207-1795
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ
454/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ 59089-38/454 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
14 กลุ่มทำสมุนไพรและศิลปประดิษฐ์
58 ม.4 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-7207-1795
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอมที่มีก้านธูป 59156-101/181 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
15 กลุ่มธูปหอมอินทร์มงคล
12 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-7849-2972
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอมที่มีก้านธูป 52726-87/181 4 ก.ค. 2557 3 ก.ค. 2560
16 กลุ่มธูปหอมอินทร์มงคล
12 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-7849-2972
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอมแบบมีก้านกลิ่นกุหลาบ และธูปหอมแบบมีก้านกลิ่นลาเวนเดอร์ 52810-89/181 4 ก.ค. 2557 3 ก.ค. 2560
17 กลุ่มธูปหอมอินทร์มงคล
12 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-7849-2972
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอมกลิ่นจำปีแบบมีก้าน 53881-92/181 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
18 กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลา
107 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-7199-6325
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นเครื่องประดับ 53326-416/8 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
19 กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลา
107 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-7199-6325
ผลิตภัณฑ์กะลาตาล
411/2547
ผลิตภัณฑ์กะลาตาล 53324-3/411 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
20 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองยาง
192 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-6206-6927
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 61154-593/412 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
21 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองยาง
192 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สุขเดือนห้า อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-6200-6927
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 60771-228/418 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
22 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอกไม้ประดิษฐ์และขนม
10 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-6937-3057
คุกกี้
118/2555
คุกกี้ใบเตย 53572-206/118 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
23 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอกไม้ประดิษฐ์และขนม
10 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-6937-3057
ผลิตภัณฑ์ข้าวตัง
119/2554
ข้าวตังหมูหยอง 53562-51/119 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
24 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอกไม้ประดิษฐ์และขนม
10 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-6937-3057
ขนมดอกจอก
1045/2548
ขนมดอกจอก 53561-45/1045 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
25 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าอู่
47 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 โทรศัพท์ 8-9270-0343
เปล
203/2546
เปล 57632-113/203 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
26 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระไม้แดง
20/2 ม.16 ซ.- ถ.- ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-9459-4747
ถั่วลิสงเคลือบ
155/2552
ถั่วกรอบแก้ว 53574-39/155 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
27 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระไม้แดง
20/2 ม.16 ซ.- ถ.- ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-9459-4747
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองพับ 56554-911/1 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
28 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระไม้แดง
20/2 ม.16 ซ.- ถ.- ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-9459-4747
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบ 56938-124/1038 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
29 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหญ่
26 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-7845-7629
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2546
ประเภทขึ้นรูป 57563-271/39 21 ก.ค. 2558 12 ก.ย. 2560
30 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่บางกระเบียน
124 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-8546-5599
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 61598-548/35 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
31 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดตะกู
160/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-1946-9802
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 57215-600/20 28 พ.ค. 2558 12 ก.ย. 2560
32 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดตะกู
160/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-1946-9802
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 57213-798/40 28 พ.ค. 2558 12 ก.ย. 2560
33 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดสะพาน
94 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-6937-8771
ไข่เยี่ยวม้า
149/2546
ไข่เยี่ยวม้า 58637-7/149 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
34 กลุ่มแม่บ้านขนมไทยโบราณ
88 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-4619-6513
ขนมไทย
1/2552
ขนมเปียกปูน และขนมชั้น 61622-949/1 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
35 กลุ่มแม่บ้านท่าทราย
169 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-1887-4569
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมว่านหางจระเข้ดอกอัญชัน และแชมพูผสมว่านหางจระเข้ประคำดีควาย 57075-586/92 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
36 กลุ่มแม่บ้านท่าแห
187 ม.5 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-6199-5221
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 58963-213/418 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
37 กลุ่มแม่บ้านบ้านคลองเรือ
332 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-6213-0326
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วนงาขาวงาดำ และขนมทองม้วนปลาสมุนไพร 53563-893/1 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
38 กลุ่มไม้กลึงบ้านดอนกระโดน
77/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-6212-5613
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 56502-560/45 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
39 กลุ่มไม้กลึงบ้านดอนกะโดน
77/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-6212-5613
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้สำหรับประดับตกแต่งหรือเป็นของที่ระลึก 61234-164/82 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
40 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
14 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-8438-2449
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 58567-549/9 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
41 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
14 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-8438-2449
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 53325-164/182 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
42 กลุ่มรุ่งทิวาเรซิ่น
36/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 โทรศัพท์ 6-1321-0225
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 60978-1077/417 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
43 กลุ่มสตรีบ้านหนองพญา
90 ม.7 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-7042-0252
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 52785-505/20 4 ก.ค. 2557 3 ก.ค. 2560
44 กลุ่มสรรพยาบาติก
3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-9707-1388
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 61508-598/412 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
45 กลุ่มหัตถกรรมงานไม้
77 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9914-6159
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 58221-603/45 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
46 กลุ่มหัตถกรรมถักสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง
227 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-7989-4416
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 52474-163/418 4 ก.ค. 2557 3 ก.ค. 2560
47 กลุ่มหัตถกรรมลูกปัดบ้านดอนมะรุม
22 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 9-8495-2261
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 61236-468/193 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
48 กลุ่มหัตถกรรมลูกปัดบ้านดอนมะรุม
22 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-5269-3045
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 61512-706/20 24 พ.ค. 2559 12 ก.ย. 2560
49 กลุ่มหัตถกรรมลูกปัดบ้านดอนมะรุม
22 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-5269-3045
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 61510-600/412 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
50 กลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 7
36 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-4379-6508
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 52793-409/8 4 ก.ค. 2557 3 ก.ค. 2560
123

สืบค้นเมื่อ วันที่24 ม.ค. 2560