รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสระแก้ว

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสระแก้ว จำนวน 193 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,456 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าเชือกร่ม
42 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โนนหมากมุ่น อ.กิ่งอำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-7064-3266
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 62998-811/195 25 ต.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
2 กลุ่มการทำของชำร่วยเพื่อพิธีการตำบลคลองน้ำใส
23 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-4784-8550
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 61680-476/193 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
3 กลุ่มจักรสานคลองน้ำใส
113 ม.11 ซ.- ถ.- ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 06-1395-2723
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากเส้นพลาสติก 61-3/25(สก) 16 ก.พ. 2561 17 มิ.ย. 2562
4 กลุ่มจักรสานสตรีแม่บ้านหนองแวง
21 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 08-7909-2648
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 12-3/20(สก) 1 มิ.ย. 2560 31 พ.ค. 2563
5 กลุ่มจักรสานสตรีแม่บ้านหนองแวง
21 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 08-7909-2648
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 11-3/7(สก) 1 มิ.ย. 2560 31 พ.ค. 2563
6 กลุ่มจักสานตะกร้าเชือกป่าน
139 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 โทรศัพท์มือถือ 08-5275-0449
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 62494-249/418 2 ส.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
7 กลุ่มจักสานตะกร้าเชือกป่าน
139 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 โทรศัพท์มือถือ 08-5275-0449
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 5-2/20(สก) 25 เม.ย. 2560 24 เม.ย. 2563
8 กลุ่มจักสานตะกร้าเชือกป่าน
139 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 โทรศัพท์มือถือ 08-5275-0449
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา 6-1/25(สก) 25 เม.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
9 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านหนองคลอง
39 ม.11 ซ.- ถ.- ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 08-1761-8394
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษย่น 7-2/25(สก) 25 เม.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
10 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านนาตอ
6 ม.16 ซ.- ถ.- ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-5438-9843
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 64919-1304/835 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
11 กลุ่มถักกระเป๋าเชือกร่มบ้านโนนสูง
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนหมากมุ่น อ.กิ่งอำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-0636-2382
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยธรรมชาติ 58052-719/195 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
12 กลุ่มถักกระเป๋าเชือกร่มบ้านโนนสูง
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนหมากมุ่น อ.กิ่งอำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-0636-2382
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 61160-191/182 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
13 กลุ่มถักกระเป๋าเชือกร่มบ้านโนนสูง
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนหมากมุ่น อ.กิ่งอำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-0636-2382
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 61159-577/9 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
14 กลุ่มถักกระเป๋าบ้านไผ่งาม
39 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองม่วง อ.กิ่งอำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 09-9282-6776
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 62902-808/195 2 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
15 กลุ่มถักกระเป๋าบ้านไผ่งาม
39 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองม่วง อ.กิ่งอำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 09-9282-6776
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 63159-254/418 25 ต.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
16 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-4347-9349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 4-1/20(สก) 25 เม.ย. 2560 24 เม.ย. 2563
17 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-4347-9349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1-1/7(สก) 25 เม.ย. 2560 24 เม.ย. 2563
18 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-4347-9349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 2-1/182(สก) 25 เม.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
19 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-4347-9349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
เปล
203/2546
เปล 3-1/203(สก) 25 เม.ย. 2560 24 เม.ย. 2563
20 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-4347-9349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 59-7/9(สก) 16 ก.พ. 2561 17 มิ.ย. 2562
21 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-4347-9349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 62-2/412(สก) 16 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2564
22 กลุ่มทอผ้าคลองน้ำใส
108 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-4599-4498
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 78-4/197(สก) 18 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2564
23 กลุ่มทอผ้าชุมชนบ้านเขาฉกรรจ์
104 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-6140-3745
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 58265-1078/197 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
24 กลุ่มทอผ้าบ้านกุดผือ
49 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โนนหมากมุ่น อ.กิ่งอำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-7033-9787
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63678-4388/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
25 กลุ่มทอผ้าบ้านเนินสายฝน
164 ม.13 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-8528-8604
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 58539-1128/196 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
26 กลุ่มทอผ้าบ้านเนินสายฝน
87 ม.13 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-8528-8604
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64529-1177/197 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
27 กลุ่มทอผ้าบ้านพรสวรรค์
106 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-8559-5134
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 14-4/20(สก) 1 มิ.ย. 2560 31 พ.ค. 2563
28 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์
10/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-9210-3701
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64836-1180/197 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
29 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์
10/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-9210-3701
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64823-1202/417 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
30 กลุ่มทอผ้าบ้านแหลมทอง
89 ม.8 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-9881-1774
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63519-1155/197 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
31 กลุ่มทอเสื่อบ้านท่าเกวียน หมู่ที่ ๑๔
46 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 08-2258-2021
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 58829-2525/25 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
32 กลุ่มทอเสื่อบ้านท่าผักชี
90 ม.6 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-0380-3887
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 64-10/7(สก) 18 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2564
33 กลุ่มทอเสื่อบ้านเนินสายฝน
43 ม.13 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-8528-8604
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63149-1524/7 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
34 กลุ่มทอเสื่อแม่บ้านบ้านสุขสำราญ
186 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-0386-3402
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 26-6/7(สก) 8 ก.ย. 2560 7 ก.ย. 2563
35 กลุ่มทอเสื่อไหลทอง
26 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองม่วง อ.กิ่งอำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 09-2725-3558
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 27-7/7(สก) 8 ก.ย. 2560 7 ก.ย. 2563
36 กลุ่มบ้านไร่ทานตะวัน
141/5 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210 โทรศัพท์มือถือ 08-4115-9681
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 13-4/7(สก) 1 มิ.ย. 2560 31 พ.ค. 2563
37 กลุ่มบ้านไร่ทานตะวัน
141/5 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210 โทรศัพท์มือถือ 08-4115-9681
เบาะนั่ง
379/2547
เบาะนั่ง 63161-164/379 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
38 กลุ่มบ้านไร่ทานตะวัน
141/5 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210 โทรศัพท์มือถือ 08-4115-9681
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 63158-306/653 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
39 กลุ่มป้ายไม้เมืองอรัญ
111 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-5085-8423
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 59428-623/45 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
40 กลุ่มผลิตภัณฑ์ถักเปลญวน
141 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 06-2175-7720
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
เปล
203/2546
เปล 55-2/203(สก) 16 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2564
41 กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์จากตอไม้และรากไม้
78 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-9931-2976
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
หัตถกรรมรากไม้
183/2558
หัตถกรรมรากไม้ 41-4/183(สก) 17 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2563
42 กลุ่มผลิตภัณฑ์หมอนฟักทอง แม่บ้านไทยสงวน
100 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 โทรศัพท์มือถือ 08-9532-9948
หมอนฟักทอง
414/2547
หมอนฟักทอง 63160-151/414 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
43 กลุ่มพวงหรีด หมู่ที่ ๕
29 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 โทรศัพท์มือถือ 09-3579-3041
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา 62480-2634/25 2 ส.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
44 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคลองคันโท
138 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 08-9091-7175
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 60546-226/418 26 ก.พ. 2559 18 ก.ย. 2561
45 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านโคกสัมพันธ์
180 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-0102-8174
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 62482-620/412 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
46 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกสัมพันธ์
180 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-0102-8174
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 61672-239/418 24 พ.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
47 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสุขสำราญ
9 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-5180-1368
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 25-5/7(สก) 8 ก.ย. 2560 7 ก.ย. 2563
48 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสุขสำราญ
9 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-5180-1368
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 23-5/20(สก) 8 ก.ย. 2560 7 ก.ย. 2563
49 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสุขสำราญ
9 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-5180-1368
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 24-1/418(สก) 8 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2561
50 กลุ่มแม่บ้านตำบลโคคลาน
209 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 โทรศัพท์มือถือ 08-7533-4086
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 58053-131/823 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ก.ค. 2561