รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 488 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,434 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มขนมถั่วตัดรวงทอง
33/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 โทรศัพท์มือถือ 08-1074-6121
งาตัด
710/2559
งาตัด 64599-33/710 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
2 กลุ่มขนมถั่วตัดรวงทอง
33/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 โทรศัพท์มือถือ 08-1074-6121
ถั่วตัด
156/2559
ถั่วตัด 64625-23/156 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
3 กลุ่มเครือข่ายผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 โทรศัพท์มือถือ 08-1075-1456
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
24/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากหญ้าแฝก 46-1/24(นม) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
4 กลุ่มเครือข่ายผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 โทรศัพท์มือถือ 08-1075-1456
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก
232/2559
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 40-1/232(นม) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
5 กลุ่มเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน
78 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 โทรศัพท์มือถือ 08-1062-3321
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 59790-699/46 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
6 กลุ่มงานประดิษฐ์ของชำร่วยจากเศษผ้าและรังไหมบ้านมะเกลือ
234/1 ม.13 ซ.- ถ.- ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 โทรศัพท์มือถือ 09-9321-9601
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 10-1/196(นม) 5 พ.ค. 2560 4 พ.ค. 2563
7 กลุ่มงานประดิษฐ์ของชำร่วยจากเศษผ้าและรังไหมบ้านมะเกลือ
234/1 ม.13 ซ.- ถ.- ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 โทรศัพท์มือถือ 09-9321-9601
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 61-5/25(นม) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
8 กลุ่มจักสานตะกร้าเถาวัลย์
54 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา 30430 โทรศัพท์มือถือ 08-1282-2028
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2559
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ 62-2/71(นม) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
9 กลุ่มจักสานบ้านทำนบพัฒนาใต้
16/2 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หนองหอย อ.กิ่งอำเภอพระทองคำ จ.นครราชสีมา 30220 โทรศัพท์มือถือ 08-7963-0610
ผลิตภัณฑ์ก้านมะพร้าว
351/2547
ผลิตภัณฑ์ก้านมะพร้าว 62559-92/351 2 ก.ย. 2559 18 ก.ย. 2561
10 กลุ่มจักสานบ้านนางโท
56 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เมืองยาง อ.กิ่งอำเภอเมืองยาง จ.นครราชสีมา 30270 โทรศัพท์มือถือ 08-6247-0888
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 57-16/7(นม) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
11 กลุ่มจักสานบ้านนางโท
56 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เมืองยาง อ.กิ่งอำเภอเมืองยาง จ.นครราชสีมา 30270 โทรศัพท์มือถือ 08-6247-0888
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 34-1/823(นม) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
12 กลุ่มจักสานบ้านโนนกระหาด
20 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 โทรศัพท์มือถือ 08-3366-8788
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 60353-222/418 18 ม.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
13 กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
62/2 ม.21 ซ.- ถ.- ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 โทรศัพท์มือถือ 08-4824-9652
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 44-7/20(นม) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
14 กลุ่มชุมชนบ้านป่าเพ็ด
121 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 โทรศัพท์มือถือ 08-1065-4020
เทียนหอม
74/2546
เทียนหอม 60715-185/74 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
15 กลุ่มชุมชนสานวัดสิงห์
99/9 ม.3 ซ.- ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์ 0-4429-0649
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 14-4/20(นม) 5 พ.ค. 2560 4 พ.ค. 2563
16 กลุ่มชุมชนสานวัดสิงห์
99/9 ม.3 ซ.- ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์ 0-4429-0649
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 16-1/972(นม) 5 พ.ค. 2560 4 พ.ค. 2563
17 กลุ่มชุมชนสานวัดสิงห์
99/9 ม.3 ซ.- ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์ 0-4429-0649
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษย่น 15-1/25(นม) 5 พ.ค. 2560 4 พ.ค. 2563
18 กลุ่มดอกไม้จันท์ครบวงจร
181/1 ม.14 ซ.- ถ.- ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 โทรศัพท์มือถือ 08-1265-1831
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 64094-257/418 25 ม.ค. 2560 18 ก.ย. 2561
19 กลุ่มดอกไม้จันท์ครบวงจร
181/1 ม.14 ซ.- ถ.- ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 โทรศัพท์มือถือ 08-1265-1831
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 64090-2666/25 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
20 กลุ่มดอกไม้จันท์ครบวงจร
181/1 ม.14 ซ.- ถ.- ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 โทรศัพท์มือถือ 08-1265-1831
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64097-790/20 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
21 กลุ่มดอกไม้จันทน์ผู้สูงอายุบ้านหนองแสง แสงสว่าง ดอนหัน
185 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120 โทรศัพท์มือถือ 08-4825-5605
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 55724-2414/25 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
22 กลุ่มดอกไม้จันทน์และพวงหรีด
9 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 โทรศัพท์มือถือ 09-5278-3507
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษย่น 61036-2590/25 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
23 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
21 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260 โทรศัพท์มือถือ 08-1879-5501
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 62561-2636/25 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
24 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหมชุมชนมะค่า
36 ม.1 ซ.- ถ.รถไฟ 1 ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 โทรศัพท์มือถือ 08-9717-2105
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 59783-226/800 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
25 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ชุมชนธงชัย
248 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 โทรศัพท์มือถือ 08-9284-2119
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม 62777-2639/25 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
26 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านหนองโพธิ์
27 ม.8 ซ.- ถ.- ต.มะค่า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 โทรศัพท์มือถือ 08-4936-7549
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 55748-2415/25 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
27 กลุ่มดอกไม้สวรรค์บ้านโกรกมะค่าเหนือ
77/3 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สระพระ อ.กิ่งอำเภอพระทองคำ จ.นครราชสีมา 30220 โทรศัพท์มือถือ 08-9503-7935
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 64121-259/418 25 ม.ค. 2560 18 ก.ย. 2561
28 กลุ่มดอกไม้สวรรค์บ้านโกรกมะค่าเหนือ
77/3 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สระพระ อ.กิ่งอำเภอพระทองคำ จ.นครราชสีมา 30220 โทรศัพท์มือถือ 08-9503-7935
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษย่น 64128-2669/25 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
29 กลุ่มตะกร้าเชือกฟางแฮนเมค
175 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 โทรศัพท์มือถือ 08-4475-4321
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 64630-264/418 22 ก.พ. 2560 18 ก.ย. 2561
30 กลุ่มตะกร้าบ้านหมูสี
12 ม.6 ซ.- ถ.- ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 โทรศัพท์มือถือ 09-2991-7494
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 64078-890/40 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
31 กลุ่มตัดเย็บ แปรรูปผลิตภัณฑ์ ตำบลหนองหว้า
37/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120 โทรศัพท์มือถือ 08-5751-5072
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 55733-1058/196 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
32 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋า
38 ม.17 ซ.- ถ.- ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 30260 โทรศัพท์มือถือ 08-5127-1319
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 64629-113/205 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
33 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านอ้อเหนือ
128 ม.14 ซ.- ถ.- ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 โทรศัพท์มือถือ 08-6244-8873
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง
1450/2554
ชุดติดกัน (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 61499-24/1450 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
34 กลุ่มตีมีด
39 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260 โทรศัพท์มือถือ 09-0360-9202
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในการเกษตร 55745-149/82 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
35 กลุ่มเต็มทรัพย์ดินเผา
246/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 โทรศัพท์มือถือ 08-1760-3174
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 55843-681/46 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
36 กลุ่มถักทอบ้านดอนแต้ว
121 ม.11 ซ.- ถ.- ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 โทรศัพท์มือถือ 08-4471-6070
พรมใยสังเคราะห์
566/2547
พรมใยสังเคราะห์ 61041-90/566 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
37 กลุ่มถักทอบ้านดอนแต้ว
121 ม.11 ซ.- ถ.- ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 โทรศัพท์มือถือ 08-4471-6070
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 61045-1186/196 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
38 กลุ่มถักสานตะกร้าจากเส้นใยสังเคราะห์
36 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 โทรศัพท์มือถือ 08-1074-7885
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 62178-246/418 2 ส.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
39 กลุ่มถักสานตะกร้าจากเส้นใยสังเคราะห์
36 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 โทรศัพท์มือถือ 08-1074-7885
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษย่น 33-3/25(นม) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
40 กลุ่มถักสานตะกร้าบ้านหญ้าคา
11 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 โทรศัพท์มือถือ 08-5097-8606
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 62164-245/418 2 ส.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
41 กลุ่มทอผ้าขิดบ้านด่านช้าง
97 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 โทรศัพท์มือถือ 08-9079-2733
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62690-410/15 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
42 กลุ่มทอผ้าด้ายประดิษฐ์
152 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 โทรศัพท์ 0-9355-7443
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63775-4393/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
43 กลุ่มทอผ้าด้ายประดิษฐ์
152 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 โทรศัพท์มือถือ 09-3557-4431
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63604-2916/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
44 กลุ่มทอผ้าเทศบาลตำบลสูงเนิน
111 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 โทรศัพท์มือถือ 08-7875-6856
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63301-2886/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
45 กลุ่มทอผ้าบ้านถนนคต
74 ม.11 ซ.- ถ.- ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์มือถือ 08-9286-1054
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63449-2898/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
46 กลุ่มทอผ้าบ้านเมืองยาง
240 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เมืองยาง อ.กิ่งอำเภอเมืองยาง จ.นครราชสีมา 30270 โทรศัพท์มือถือ 08-3126-8420
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62709-4329/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
47 กลุ่มทอผ้าบ้านยางน้อย
50/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เมืองยาง อ.กิ่งอำเภอเมืองยาง จ.นครราชสีมา 30270 โทรศัพท์มือถือ 08-6888-1292
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62679-4322/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
48 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแก
3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา 30430 โทรศัพท์มือถือ 08-6081-5224
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 61501-4287/17 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
49 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองจาน
57 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 โทรศัพท์ 0-8846-5989
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63776-4394/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
50 กลุ่มทอผ้าบ้านหลุบทุ่ม
21 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120 โทรศัพท์ 0-9169-5034
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63518-1154/197 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
12345...Last

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ม.ค. 2561