รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,577 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 นาย ธนินท์ วัฒนวงศ์สันติ
140 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สะแกซำ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 0-4462-0744
หมอนยางฟองน้ำลาเท็กซ์
1490/2559
หมอนยางฟองน้ำลาเท็กซ์ 65108-2/1490 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563

สืบค้นเมื่อ วันที่30 พ.ค. 2563