รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดยโสธร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดยโสธร จำนวน 3 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานตระกร้า หมู่ที่ ๑๖
119 ม.16 ซ.- ถ.- ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170 โทรศัพท์มือถือ 08-2669-6443
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 65011-818/20 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
2 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านลุมพุก
461 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 โทรศัพท์ 8-3124-4939
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 64989-1279/196 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
3 นาง เกษร บานชล
114 ม.15 ซ.- ถ.- ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 โทรศัพท์มือถือ 09-9856-7860
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 65013-1584/7 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563