รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดยโสธร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดยโสธร จำนวน 68 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,456 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานตระกร้า หมู่ที่ ๑๖
119 ม.16 ซ.- ถ.- ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170 โทรศัพท์มือถือ 08-2669-6443
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 65011-818/20 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
2 กลุ่มจักสานบ้านขี้ยาง
128 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 8-8367-0477
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 63630-887/40 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
3 กลุ่มชุมชนหัตกรรมตำบลนาสะไมย์
34 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์มือถือ 09-5642-9968
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 64059-889/40 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
4 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวบ้านพลับ
208 ม.4 ซ. - ถ. - ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์มือถือ 08-0184-5542
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 61126-2595/25 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
5 กลุ่มตะกร้าพลาสติก
72 ม.6 ซ.- ถ.- ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์มือถือ 08-5779-9561
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 64071-787/20 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
6 กลุ่มทอผ้า
27 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 8-2146-8016
สไบ
384/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63669-252/384 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
7 กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 18
88 ม.18 ซ.- ถ.- ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 58134-4111/17 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
8 กลุ่มทอผ้าบ้านดงยาง หมู่ที่ 16
164/1 ม.16 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 58133-4110/17 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
9 กลุ่มทอผ้าบ้านดงยาง หมู่ที่ 7
41 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 58125-4109/17 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
10 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านนาเฮืองหมู่ที่4
39 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 9-0358-0053
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 63633-312/653 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
11 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕
27 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170 โทรศัพท์ 8-8109-0199
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63224-1142/197 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
12 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองแม่บ้านเกษตรกรบ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 6
172 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 โทรศัพท์ 8-8714-1136
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63389-1148/197 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
13 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดทอมือบ้านเสาเล้า
52 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170 โทรศัพท์ 0-8287-6737
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน
353/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน 59579-119/353 21 ต.ค. 2558 18 ก.ย. 2561
14 กลุ่มนวลจันทร์
1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 58725-738/195 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
15 กลุ่มผลิตไม้กวาดคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
126 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์มือถือ 08-6249-0223
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 61135-576/9 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
16 กลุ่มผลิตไม้กวาดดอกหญ้า
27 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์มือถือ 08-9048-0391
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 61127-575/9 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
17 กลุ่มผลิตไม้กวาดดอกหญ้าบ้านโนนป่าข่า
100 ม.8 ซ.- ถ.- ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์มือถือ 08-9037-7790
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 61655-583/9 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
18 กลุ่มผ้าแปรรูปและสิ่งประดิษฐ์
13/2 ม. - ซ.เทศบาล 11 ถ.วิทยะธำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์มือถือ 08-1631-7009
ผลิตภัณฑ์เศษผ้า
412/2547
ผลิตภัณฑ์เศษผ้า 59850-576/412 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
19 กลุ่มผ้าแปรรูปและสิ่งประดิษฐ์
13/2 ม.- ซ.เทศบาล11 ถ.- ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 8-1631-7009
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60944-1115/197 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
20 กลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสวนอ่างแก้ว
72 ม.10 ซ.- ถ.- ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 โทรศัพท์ 8-9995-3582
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 63672-417/176 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
21 กลุ่มแม่บ้านจักสาน-ทอผ้า บ้านดู่ทุ่ง
10 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 8-8120-0961
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63225-4357/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
22 กลุ่มแม่บ้านทำตระกร้าเชือกมัดฟาง
129 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์มือถือ 08-1075-8300
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 64066-255/418 14 ธ.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
23 กลุ่มแม่บ้านโนนหนองผือ
247 ม.2 ซ. - ถ. - ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์มือถือ 09-9036-0604
ผลิตภัณฑ์เศษผ้า
412/2547
ผลิตภัณฑ์เศษผ้า 59825-574/412 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
24 กลุ่มแม่บ้านหมอนขิด หมู่ที่ ๗
140 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์มือถือ 08-7253-7828
หมอนขวาน
198/2546
หมอนขวาน 61096-235/198 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
25 กลุ่มวารีผ้าคลิว
142 ม.13 ซ. - ถ. - ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์มือถือ 08-6100-6085
ผลิตภัณฑ์เศษผ้า
412/2547
ผลิตภัณฑ์เศษผ้า 59826-575/412 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
26 กลุ่มวารีผ้าคลิว
142 ม.13 ซ. - ถ. - ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์มือถือ 08-6100-6085
กระเป๋าผ้า
417/2547
กระเป๋าผ้า 59849-1049/417 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
27 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 4
20 ม.4 ซ. - ถ. - ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 59332-4152/17 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
28 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 6 
172 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 โทรศัพท์ 8-2876-8089
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 59416-4160/17 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
29 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านสังข์ หมู่ที่ ๑๓
113 ม.13 ซ.- ถ.- ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 โทรศัพท์มือถือ 09-8604-0572
ถั่วคั่วทราย
154/2549
ถั่วคั่วทราย 64353-62/154 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
30 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านสังข์ หมู่ที่ ๑๓
113 ม.13 ซ.- ถ.- ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 โทรศัพท์มือถือ 09-8604-0572
ถั่วตัด
156/2559
ถั่วตัด 64352-22/156 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
31 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านสังข์ หมู่ที่ ๑๓
113 ม.13 ซ.- ถ.- ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 โทรศัพท์มือถือ 09-8604-0572
ถั่วลิสงเคลือบ
155/2552
ถั่วลิสงเคลือบ 64351-42/155 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
32 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงฟ้าหยาดพัฒนา
67 ม.1 ซ. - ถ. - ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 โทรศัพท์มือถือ 08-1547-7526
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 61136-58/1122 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
33 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านลุมพุก
461 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 โทรศัพท์มือถือ 08-3124-4939
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 64989-1279/196 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
34 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านลุมพุก
461 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 โทรศัพท์ 8-3124-4939
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62410-1130/197 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
35 กลุ่มสตรีเชือกมัดฟางบ้านหนองคู หมู่ที่ ๑
175 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์มือถือ 08-5206-1092
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 61660-238/418 24 พ.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
36 กลุ่มสตรีทอผ้าด้วยมือบ้านกำแมด หมู่7
134 ม.7 ซ.- ถ.- ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 58805-491/247 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
37 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านพระเสาร์ หมู่ที่ 1
104 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 โทรศัพท์ 9-8605-4249
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63388-726/63 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
38 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม
1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 โทรศัพท์ 8-0155-8852
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63387-2895/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
39 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหัวเมือง
22 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 59708-4191/17 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
40 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหัวเมือง
22 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 โทรศัพท์มือถือ 08-7242-6287
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64117-1184/417 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
41 กลุ่มสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าบ้านหมากมาย
126 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 โทรศัพท์มือถือ 08-6870-1014
เปล
203/2546
เปล 61124-120/203 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
42 กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก
256 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์มือถือ 08-7255-8981
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 64068-786/20 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
43 กลุ่มหมอน ผ้าห่ม สมุนไพรและสิ่งประดิษฐ์
114 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์มือถือ 08-1631-7009
หมอนขวาน
198/2546
หมอนขวาน 59846-231/198 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
44 กลุ่มหมอน ผ้าห่ม สมุนไพรและสิ่งประดิษฐ์
114 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์มือถือ 08-1631-7009
ที่นอน
200/2546
ที่นอน 59845-182/200 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
45 กลุ่มหมอนผ้าห่มสมุนไพรและสิ่งประดิษฐ์
13/4 ม.- ซ.เทศบาล11 ถ.- ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 0-8163-1700
หมอนสมุนไพร
254/2547
หมอนสมุนไพร 63631-48/254 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
46 กลุ่มหัตกรรมทอผ้าบ้านโคกเจริญ
267 ม.18 ซ.- ถ.- ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์มือถือ 09-4501-4539
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64416-1171/197 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
47 กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าบ้านโคกเจริญ
267 ม.18 ซ.- ถ.- ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์มือถือ 09-4501-4539
สไบ
384/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64415-253/384 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
48 กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าบ้านโคกเจริญ
267 ม.18 ซ.- ถ.- ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์มือถือ 09-4501-4539
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63528-1157/197 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
49 กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าบ้านโคกเจริญ
267 ม.18 ซ.- ถ.- ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์มือถือ 09-4501-4539
สไบ
384/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63529-251/384 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
50 กลุ่มอนุรักษ์ไผ่งาม
34 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม
224/2547
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม 58706-35/224 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
12

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ก.ค. 2561