รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดยโสธร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดยโสธร จำนวน 13 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,246 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานตระกร้า หมู่ที่ ๑๖
119 ม.16 ซ.- ถ.- ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170 โทรศัพท์มือถือ 08-2669-6443
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 65011-818/20 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
2 กลุ่มชุมชนหัตกรรมตำบลนาสะไมย์
34 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์มือถือ 09-5642-9968
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 64059-889/40 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
3 กลุ่มตะกร้าพลาสติก
72 ม.6 ซ.- ถ.- ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์มือถือ 08-5779-9561
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 64071-787/20 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านสังข์ หมู่ที่ ๑๓
113 ม.13 ซ.- ถ.- ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 โทรศัพท์มือถือ 09-8604-0572
ถั่วคั่วทราย
154/2549
ถั่วคั่วทราย 64353-62/154 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านสังข์ หมู่ที่ ๑๓
113 ม.13 ซ.- ถ.- ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 โทรศัพท์มือถือ 09-8604-0572
ถั่วตัด
156/2559
ถั่วตัด 64352-22/156 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านสังข์ หมู่ที่ ๑๓
113 ม.13 ซ.- ถ.- ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 โทรศัพท์มือถือ 09-8604-0572
ถั่วลิสงเคลือบ
155/2552
ถั่วลิสงเคลือบ 64351-42/155 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
7 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านลุมพุก
461 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 โทรศัพท์ 8-3124-4939
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 64989-1279/196 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
8 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหัวเมือง
22 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 โทรศัพท์มือถือ 08-7242-6287
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64117-1184/417 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
9 กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก
256 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์มือถือ 08-7255-8981
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 64068-786/20 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
10 กลุ่มหัตกรรมทอผ้าบ้านโคกเจริญ
267 ม.18 ซ.- ถ.- ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์มือถือ 09-4501-4539
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64416-1171/197 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
11 กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าบ้านโคกเจริญ
267 ม.18 ซ.- ถ.- ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์มือถือ 09-4501-4539
สไบ
384/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64415-253/384 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
12 กลุ่มอาชีพเย็บเบาะรองนั่ง
19 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 8-3936-8167
เบาะนั่ง
379/2547
เบาะนั่ง 64067-169/379 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
13 นาง เกษร บานชล
114 ม.15 ซ.- ถ.- ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 โทรศัพท์มือถือ 09-9856-7860
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 65013-1584/7 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563

สืบค้นเมื่อ วันที่21 พ.ย. 2562