รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยภูมิ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 406 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 วิยดา สิงห์จันทร์
64/16 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 8-4417-3733
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 256-11/197(ชย) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
2 สวัสดิ์ ภิญโญทรัพย์
221 ม.14 ซ.- ถ.- ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทรศัพท์ 8-0747-5473
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ย่าม
609/2547
ย่าม 284-2/609(ชย) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
3 กลุ่มกระเป๋าถัก
- ม.3 ซ.- ถ.- ต.ซับใหญ่ อ.กิ่งอำเภอซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 6-3003-2015
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 321-1/195(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
4 กลุ่มกระเป๋าถัก
199 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ซับใหญ่ อ.กิ่งอำเภอซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 6-3003-2015
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 314-28/418(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
5 กลุ่มคนพิการบ้านราษฎร์ดำเนิน
435 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 โทรศัพท์ 6-2124-5529
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 317-5/615(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
6 กลุ่มเครือข่ายทอผ้าตำบลส้มป่อย
205 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 8-7253-9416
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 355-50/18(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
7 กลุ่มจักสาน
67 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทรศัพท์ 8-0484-9427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 303-8/40(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
8 กลุ่มจักสานบ้านนาเจริญ
50 ม.18 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 โทรศัพท์ 9-5221-3450
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 300-5/40(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
9 กลุ่มเจริญสุข 1
87 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 8-1069-5338
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
งานประดิษฐ์จากเศษผ้า 91-4/412(ชย) 20 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2564
10 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
139 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ 8-9862-1180
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด
968/2559
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด 92-1/968(ชย) 20 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2564
11 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
139 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ 8-9862-1180
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน
66/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน 93-1/66(ชย) 20 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2564
12 กลุ่มตะกร้ายางพารา
15/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 8-0160-7247
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 306-6/196(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
13 กลุ่มตะกร้ายางพารา
15/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 8-0160-7247
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 312-26/418(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
14 กลุ่มตะกร้ายางพารา
15/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 8-0160-7247
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 293-23/7(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
15 กลุ่มตะกร้าสานเชือกยางพาราหนองบัวใหญ่ ม.2
91 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 8-5201-3194
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 311-25/418(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
16 กลุ่มตะกร้าสานเชือกยางพาราหนองบัวใหญ่ ม.2
91 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 8-5201-3194
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 305-5/196(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
17 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านกันกงประชารัฐ กทบ.
199 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์มือถือ 08-2130-1719
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64992-1211/417 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
18 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านละหาน
12/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 8-0252-2890
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 382-5/835(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
19 กลุ่มถักโครเชต์
136 ม.14 ซ.- ถ.- ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทรศัพท์ 6-5119-2844
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 316-4/615(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
20 กลุ่มถักโครเชต์
136 ม.14 ซ.- ถ.- ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทรศัพท์ 6-5119-2844
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 366-30/197(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
21 กลุ่มทอผ้าขาวม้า
19 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ 8-1482-6862
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 358-22/197(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
22 กลุ่มทอผ้าขาวม้า
35 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ 9-3891-4284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 351-46/18(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
23 กลุ่มทอผ้าขาวม้า
168 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทรศัพท์ 6-4947-6484
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 362-26/197(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
24 กลุ่มทอผ้าขาวม้า
168 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทรศัพท์ 6-4947-6484
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 337-59/17(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
25 กลุ่มทอผ้าข้าวม้าบ้านท่าเดื่อ
54/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ 8-1058-1506
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 360-24/197(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
26 กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านโนนเสลา
394 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 8-4836-5509
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 279-8/247(ชย) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
27 กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านโนนเสลา
394 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 8-4836-5509
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 265-8/246(ชย) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
28 กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านราษฎร์ดำเนิน
135 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 โทรศัพท์ 8-1067-8249
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 342-64/17(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
29 กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านราษฎร์ดำเนิน
135 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 โทรศัพท์ 8-1067-8249
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 368-32/197(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
30 กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านราษฎร์ดำเนิน
135 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 โทรศัพท์ 8-1067-8249
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 374-25/246(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
31 กลุ่มทอผ้าฉิมริมบึง
107 ม.13 ซ.- ถ.- ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 8-1977-3591
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 106-4/197(ชย) 9 พ.ย. 2561 8 พ.ย. 2564
32 กลุ่มทอผ้าฉิมริมบึง
107 ม.13 ซ.- ถ.- ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 8-1977-3591
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 105-4/247(ชย) 9 พ.ย. 2561 8 พ.ย. 2564
33 กลุ่มทอผ้าฉิมริมบึง
107 ม.13 ซ.- ถ.- ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 8-1977-3591
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 211-33/17(ชย) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
34 กลุ่มทอผ้าบ้านซับไทรทอง
22/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260 โทรศัพท์ 8-3368-5756
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 378-15/247(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
35 กลุ่มทอผ้าบ้านซับไทรทอง
22/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260 โทรศัพท์ 8-3368-5756
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 347-42/18(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
36 กลุ่มทอผ้าบ้านซับไทรทอง
22/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260 โทรศัพท์ 8-3368-5756
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 331-53/17(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
37 กลุ่มทอผ้าบ้านซับไทรทอง
22/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260 โทรศัพท์ 8-3368-5756
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 364-28/197(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
38 กลุ่มทอผ้าบ้านธาตุสามหมื่น
195/1 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 8-7594-9692
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 376-13/247(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
39 กลุ่มทอผ้าบ้านนาเจริญ
12 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260 โทรศัพท์ 8-6247-6391
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 356-20/197(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
40 กลุ่มทอผ้าบ้านนาเจริญ
12 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260 โทรศัพท์ 8-6247-6391
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
สไบ
384/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 383-2/384(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
41 กลุ่มทอผ้าบ้านนาเจริญ
12 ม.11 ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260 โทรศัพท์ 8-6247-6391
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 332-54/17(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
42 กลุ่มทอผ้าบ้านบัวพักเกวียน
189 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 9-9472-0892
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 348-43/18(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
43 กลุ่มทอผ้าบ้านบัวพักเกวียน
189 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 9-9472-0892
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 377-14/247(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
44 กลุ่มทอผ้าบ้านโสก หมู่ 3
4 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 โทรศัพท์ 9-0275-6635
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 363-27/197(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
45 กลุ่มทอผ้าบ้านหลวงศิริ
24 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 โทรศัพท์ 8-3840-4714
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 353-48/18(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
46 กลุ่มทอผ้าฝ้าย
261 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ 8-9584-4692
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 359-23/197(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
47 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านเขว้า
23 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 6-1146-7172
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 234-19/18(ชย) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
48 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนส้มโฮง
241 ม.12 ซ.- ถ.- ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ 6-2930-1972
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 345-40/18(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
49 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนส้มโฮง
241 ม.12 ซ.- ถ.- ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ 6-2930-1972
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 379-16/247(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
50 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนส้มโฮง
241 ม.12 ซ.- ถ.- ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ 6-2930-1972
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 330-52/17(ชย) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
12345...Last

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563