รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเลย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเลย จำนวน 128 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,577 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกัลยาณมิตร
59 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์มือถือ 08-6457-3329
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 122-16/195(ลย) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
2 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทเลย
116 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 โทรศัพท์ 8-1832-5424
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 59-2/835(ลย) 8 ส.ค. 2562 7 ส.ค. 2565
3 กลุ่มถักทอบ้านเหล่าใหญ่
51 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปวนพุ อ.กิ่งอำเภอหนองหิน จ.เลย 42190 โทรศัพท์ 8-0767-3949
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 61-6/195(ลย) 8 ส.ค. 2562 7 ส.ค. 2565
4 กลุ่มถักทอบ้านเหล่าใหญ่
51 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปวนพุ อ.กิ่งอำเภอหนองหิน จ.เลย 42190 โทรศัพท์ 8-0767-3949
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ย่าม
609/2547
ย่าม 87-2/609(ลย) 30 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2565
5 กลุ่มถักทอบ้านเหล่าใหญ่
51 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปวนพุ อ.กิ่งอำเภอหนองหิน จ.เลย 42190 โทรศัพท์ 8-0767-3949
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 86-2/18(ลย) 30 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2565
6 กลุ่มถักทอบ้านเหล่าใหญ่
51 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปวนพุ อ.กิ่งอำเภอหนองหิน จ.เลย 42190 โทรศัพท์ 8-0767-3949
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 85-2/17(ลย) 30 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2565
7 กลุ่มถักทอไหมพรมบ้านนาเวียง
76 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทรศัพท์ 8-6223-9784
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 39-5/195(ลย) 27 ก.ย. 2561 26 ก.ย. 2564
8 กลุ่มถักทอไหมพรมบ้านนาเวียง
76 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทรศัพท์ 8-6223-9784
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 40-1/615(ลย) 27 ก.ย. 2561 26 ก.ย. 2564
9 กลุ่มถักทอไหมพรมบ้านผาสามยอด
25 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 โทรศัพท์ 6-4159-1240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 88-5/615(ลย) 30 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2565
10 กลุ่มถั่วคั่วทรายบ้านเหมืองแพร่
92 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 โทรศัพท์ 0-4289-7189
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ถั่วคั่วทราย
154/2549
ถั่วคั่วทราย 127-3/154(ลย) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
11 กลุ่มทอผ้าไทเลยบ้านก้างปลา
177 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 0-4283-5104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 103-4/417(ลย) 30 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2565
12 กลุ่มทอผ้าไทเลยบ้านก้างปลา
177 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 0-4283-5104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 101-3/246(ลย) 30 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2565
13 กลุ่มทอผ้าไทเลยบ้านก้างปลา
177 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 0-4283-5104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ย่าม
609/2547
ย่าม 104-3/609(ลย) 30 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2565
14 กลุ่มทอผ้าไทเลยบ้านก้างปลา
177 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 0-4283-5104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 102-1/412(ลย) 30 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2565
15 กลุ่มทอผ้าไทเลยบ้านก้างปลา
177 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 0-4283-5104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 100-4/17(ลย) 30 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2565
16 กลุ่มทอผ้าบ้านโฟนทอง
140 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150 โทรศัพท์ 9-5671-3560
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ย่าม
609/2547
ย่าม 23-1/609(ลย) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
17 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ ๔ บ้านสูบ
105 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์มือถือ 08-5693-5238
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
ชนิดเส้นใยผสม 138-1/1473(ลย) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
18 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ ๔ บ้านสูบ
105 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์มือถือ 08-5693-5238
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 137-6/246(ลย) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
19 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ ๔ บ้านสูบ
105 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์มือถือ 08-5693-5238
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 136-3/63(ลย) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
20 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ ๔ บ้านสูบ
105 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์มือถือ 08-5693-5238
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 135-10/18(ลย) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
21 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองไทดำบ้านนาป่าหนาด หมู่ที่ ๔
151 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 6-1048-9218
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 119-8/18(ลย) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
22 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านวังอาบช้าง
23/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์มือถือ 09-9837-8125
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 118-7/18(ลย) 30 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2565
23 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านวังอาบช้าง
23/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์มือถือ 09-9837-8125
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 49-1/247(ลย) 27 ก.ย. 2561 26 ก.ย. 2564
24 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านวังอาบช้าง
23/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์มือถือ 09-9837-8125
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 50-2/246(ลย) 27 ก.ย. 2561 26 ก.ย. 2564
25 กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งอำเภอเอราวัณ
720 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ผาอินทร์แปลง อ.กิ่งอำเภอเอราวัณ จ.เลย 42220 โทรศัพท์ 8-1975-4345
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
น้ำผึ้ง
263/2547
น้ำผึ้ง 15-1/263(ลย) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
26 กลุ่มมัก-ฮ้อย
66 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 9-8147-0691
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 82-3/196(ลย) 30 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2565
27 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเก่า
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทรศัพท์ 8-7948-4459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยกรอบ 35-9/1038(ลย) 19 มี.ค. 2561 18 มี.ค. 2564
28 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเก่า
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทรศัพท์ 8-7948-4459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยฉาบอบน้ำผึ้ง 34-8/1038(ลย) 19 มี.ค. 2561 18 มี.ค. 2564
29 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชมน้อย
108 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย 42150 โทรศัพท์ 8-2123-5189
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2562
ข้าวแตนทรงเครื่อง 131-2/36(ลย) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
30 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถักทอไหมพรมต้นกล้าบ้านมะลิวัลย์
156 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 โทรศัพท์มือถือ 08-5020-5798
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 71-12/195(ลย) 8 ส.ค. 2562 7 ส.ค. 2565
31 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเครือคู้
76 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทรศัพท์ 8-7121-9544
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 109-4/18(ลย) 30 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2565
32 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเครือคู้
76 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทรศัพท์ 8-7121-9544
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 108-5/17(ลย) 30 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2565
33 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเครือคู้
76 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทรศัพท์ 8-7121-9544
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 84-2/417(ลย) 30 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2565
34 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นบ้านไทดำ (ฟื้นฟู)
57/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-6035-4738
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 42-1/246(ลย) 27 ก.ย. 2561 26 ก.ย. 2564
35 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นบ้านไทดำ (ฟื้นฟู)
57/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-6035-4738
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 51-1/18(ลย) 27 ก.ย. 2561 26 ก.ย. 2564
36 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นบ้านไทดำ (ฟื้นฟู)
57/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-6035-4738
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 93-2/40(ลย) 30 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2565
37 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นบ้านไทดำ (ฟื้นฟู)
57/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-6035-4738
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 97-7/615(ลย) 30 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2565
38 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นบ้านไทดำ (ฟื้นฟู)
57/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-6035-4738
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 94-1/410(ลย) 30 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2565
39 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นบ้านไทดำ (ฟื้นฟู)
57/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-6035-4738
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย
568/2547
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย 96-1/568(ลย) 30 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2565
40 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นบ้านไทดำ (ฟื้นฟู)
57/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-6035-4738
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 95-3/417(ลย) 30 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2565
41 กลุ่มสตรีมะพร้าวแก้วบ้านน้อย
- ม.4 ซ.- ถ.ร่วมใจนฤมิตร ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-2835-4976
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
มะพร้าวแก้ว
158/2558
มะพร้าวแก้วแผ่น 128-6/158(ลย) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
42 กลุ่มสตรีมะพร้าวแก้วบ้านน้อย
- ม.4 ซ.- ถ.ร่วมใจนฤมิตร ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-2835-4976
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
มะพร้าวแก้ว
158/2558
มะพร้าวแก้วเส้น 129-7/158(ลย) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
43 กลุ่มสตรีมะพร้าวแก้วบ้านน้อย
- ม.4 ซ.- ถ.ร่วมใจนฤมิตร ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-2835-4976
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยสุกทอด 130-15/1038(ลย) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
44 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านน้อย
40/14 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-1871-2054
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยสุกทอดกรอบ 19-2/1038(ลย) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
45 กลุ่มหัตถกรรมจักสานไทเลย
271 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทรศัพท์ 8-5746-0470
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 3-1/40(ลย) 15 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2563
46 นาง ไกรสร สีสว่าง
40 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 9-5661-4464
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
มะพร้าวแก้ว
158/2558
มะพร้าวแก้วเกรดเอ 11-2/158(ลย) 15 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2563
47 นาง ไกรสร สีสว่าง
40 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 9-5661-4464
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยฉาบเค็ม 30-4/1038(ลย) 19 มี.ค. 2561 18 มี.ค. 2564
48 นาง ไกรสร สีสว่าง
40 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 9-5661-4464
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเบรคแตก 31-5/1038(ลย) 19 มี.ค. 2561 18 มี.ค. 2564
49 นาง ทรงศรี บุตรตา
7/1 ม.4 ซ.- ถ.ร่วมใจนฤมิตร ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-3355-2283
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยสุกทอด 32-6/1038(ลย) 19 มี.ค. 2561 18 มี.ค. 2564
50 นาง ทรงศรี บุตรตา
7/1 ม.4 ซ.- ถ.ร่วมใจนฤมิตร ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-3355-2283
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยอบเนย 33-7/1038(ลย) 19 มี.ค. 2561 18 มี.ค. 2564
123

สืบค้นเมื่อ วันที่30 พ.ค. 2563