รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 180 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,456 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าแฟชั่น หมู่ที่ ๒๒
91 ม.22 ซ.- ถ.- ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 8-4795-9971
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 69-1/205(มค) 16 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2564
2 กลุ่มกระเป๋าสายทอง หมู่ที่ ๑
111 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 9-7305-1098
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 70-2/205(มค) 16 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2564
3 กลุ่มแกะสลักลิงด้วยมะพร้าวบ้านสวนกล้วย
30 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผลิตภัณฑ์จากลูกมะพร้าว
192/2546
ผลิตภัณฑ์จากลูกมะพร้าว 58949-48/192 21 ก.ย. 2558 18 ก.ย. 2561
4 กลุ่มขนมไทยบ้านนาโพธิ์
153 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.กิ่งอำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ขนมดอกจอก
1045/2548
ขนมดอกจอก 59215-46/1045 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
5 กลุ่มขนมไทยบ้านนาโพธิ์
153 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.กิ่งอำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบ 59214-156/1038 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
6 กลุ่มเครื่องประดับบ้านโนนยาง
12 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 โทรศัพท์ 0-4377-7186
เครื่องทองเหลือง
73/2546
ประเภทเครื่องทองเหลืองหล่อ 62605-59/73 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
7 กลุ่มเครื่องเรือนหวายและผักตบชวา
94 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7186
เครื่องเรือนหวาย
64/2558
เก้าอี้ 60305-60/64 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
8 กลุ่มเครื่องเรือนหวายและผักตบชวา
94 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7186
เครื่องเรือนผักตบชวา
402/2558
เก้าอี้ 60303-17/402 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
9 กลุ่มโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านกำพี้
- ม.12 ซ.- ถ.- ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 8-7642-1229
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบดิบ (ข้าวเกรียบข้าวโพด,กุยช่าย,กะเพรา) 49-1/107(มค) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
10 กลุ่มจักรสานบ้านเหลานาดี
41 ม.12 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 63625-886/40 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
11 กลุ่มจักสานพลาสติก หมู่ที่ ๑๐
63 ม.10 ซ.- ถ.- ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 59216-135/823 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
12 กลุ่มจักสานหลอดพลาสติกบ้านวาปี
235/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 63627-152/823 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
13 กลุ่มดอกไม้จันทน์
108 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 62590-2637/25 2 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
14 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวและรังไหม
151 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 โทรศัพท์ 8-6852-3842
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
24/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม 75-1/24(มค) 16 มี.ค. 2561 17 มิ.ย. 2562
15 กลุ่มดินเผาขึ้นหม้อ
52 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์ดินเผา
1457/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผา 46-1/1457(มค) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
16 กลุ่มดินเผาขึ้นหม้อ
52 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์ดินเผาเขียนลาย
586/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาเขียนลาย 45-1/586(มค) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
17 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืน หมู่ที่ ๒๑
139 ม.21 ซ.- ถ.- ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทรศัพท์ 0-4377-7186
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 60875-1178/196 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
18 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืน หมู่ที่ ๒๑
139 ม.21 ซ.- ถ.- ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทรศัพท์ 0-4377-7186
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 61064-1079/417 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
19 กลุ่มถักเปลผ้า
6 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์มือถือ 08-7373-7890
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 64779-676/412 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
20 กลุ่มทรัพย์ทวีผ้าไทย
4 ม.- ซ.ราษฏร์เจริญ ถ.นาเชือก-นาดูน ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 โทรศัพท์ 8-4823-8846
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 57-3/17(มค) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
21 กลุ่มทอผ้าบ้านกกกอก
20 ม.11 ซ.- ถ.- ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 63660-1162/197 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
22 กลุ่มทอผ้าบ้านคอนสาร
71 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 61389-1121/197 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
23 กลุ่มทอผ้าบ้านคอนสาร
71 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 61392-4278/17 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
24 กลุ่มทอผ้าบ้านท่าแร่
7 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60975-1117/197 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
25 กลุ่มทอผ้าบ้านโนน หมู่ที่ ๑๒
185 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62680-1132/197 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
26 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเขื่อนช้าง
171 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 59664-653/246 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
27 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองคู
194 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 61400-2827/18 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
28 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัวคู
64 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 59665-4187/17 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
29 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหว้า
25 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 59666-4188/17 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
30 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหิน
4 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 60986-2815/18 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
31 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหิน
4 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60984-511/247 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
32 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านโนนตาล
47 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63156-698/246 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
33 กลุ่มทอผ้าฝ้ายแปรรูป
48 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4377-7186
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 62693-489/836 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
34 กลุ่มทอผ้าฝ้ายแปรรูปบ้านหัวช้าง
26 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กุดรัง อ.กิ่งอำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 9-3459-1164
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 13-3/18(มค) 6 มิ.ย. 2560 5 มิ.ย. 2563
35 กลุ่มทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมบ้านงัวบา หมู่ที่ ๑
8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60987-1118/197 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
36 กลุ่มทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมบ้านงัวบา หมู่ที่ ๑
8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60985-512/247 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
37 กลุ่มทอผ้าฝ้ายไหมบ้านเหล่ากา
53 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62148-4311/17 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
38 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
9 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62149-4312/17 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
39 กลุ่มทอผ้าสตรีสหกรณ์ยางน้อย
84/1 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 59632-2757/18 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
40 กลุ่มทอผ้าสตรีสหกรณ์ยางน้อย
84/1 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 61390-676/246 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
41 กลุ่มทอผ้าสตรีสหกรณ์ยางน้อย
84/1 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 8-1749-3211
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 55-3/197(มค) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
42 กลุ่มทอผ้าไหมตำบลหนองม่วง
116 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 58792-2649/18 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
43 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดรัง
- ม.1 ซ.- ถ.- ต.กุดรัง อ.กิ่งอำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 8-9065-0310
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 54-4/18(มค) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
44 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตากล้า
6 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 โทรศัพท์ 8-6857-7586
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 7-1/197(มค) 6 มิ.ย. 2560 5 มิ.ย. 2563
45 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตากล้า
6 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 โทรศัพท์ 8-6857-7586
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 11-1/836(มค) 6 มิ.ย. 2560 5 มิ.ย. 2563
46 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านยางตลาด หมู่ที่ ๙
13 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44110 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 60327-4232/17 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
47 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านวังปาโด
80/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 59668-4189/17 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
48 กลุ่มทอผ้าไหม-ฝ้าย บ้านดอนงัว
9 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 62682-4323/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
49 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
29 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เ้ส้นไหมแท้) 63164-4356/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
50 กลุ่มทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย หมู่ ๗ บ้านดอนโมง
66 ม.7 ซ.- ถ.- ต.กุดรัง อ.กิ่งอำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 59667-2760/18 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ก.ค. 2561