รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 12 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,246 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มทำพรมเช็ดเท้าแม่บัวลี
137 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 8-7229-4568
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 64546-671/412 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
2 กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร
94 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 โทรศัพท์มือถือ 08-7952-3093
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 64490-339/348 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรหนองเดิ่น
16 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250 โทรศัพท์ 9-8228-9892
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ข้าวแตนหน้าหมูหยอง และข้าวแตนหน้าน้ำตาล 64542-353/36 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
4 นาย ไตรปิฎก ไทยกล้า
43 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์มือถือ 09-8237-7156
โปงลาง
210/2559
โปงลาง 64488-14/210 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
5 นาย ไตรปิฎก ไทยกล้า
43 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์มือถือ 09-8237-7156
พิณไฟฟ้า
805/2548
พิณไฟฟ้า 64486-21/805 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
6 นาย สันต์ ผลเกิด
17 ม.20 ซ.- ถ.- ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 8-9943-2038
ผลิตภัณฑ์จากปูนปลาสเตอร์
237/2547
ผลิตภัณฑ์จากปูนปลาสเตอร์ 64544-74/237 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
7 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงเค็งหมู่ที่ ๙ ตำบลผักแว่น
4 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 8-6862-6102
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 64545-670/412 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
8 วิสาหกิจชุมชนจักสานกระติบข้าวจากต้นคล้า
53 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 โทรศัพท์ 9-9863-3652
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 64543-15/188 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
9 วิสาหกิจชุมชนทอผ้าลายแคนบ้านสวนปอ หมู่ที่๖
7 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 โทรศัพท์ 8-1060-6742
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64492-1173/197 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
10 วิสาหกิจชุมชนทอพรมเช็ดเท้า หมู่ที่ ๑
136 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280 โทรศัพท์มือถือ 08-5698-6946
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 64487-669/412 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
11 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่านเทคโน หมู่ที่ ๑๗ ตำบลดงสิงห์
45 ม.17 ซ.- ถ.- ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์มือถือ 08-6909-7843
ถั่วลิสงทอด
1147/2549
ถั่วลิสงทอด 64489-5/1147 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
12 วิสาหกิจชุมชนฮักแพง-แบ่งปันแปรรูปสมุนไพรฝ้ายทอมือเพื่อการพึ่งพาตนเอง
163 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทรศัพท์มือถือ 08-1261-1967
โดนัท
749/2555
ชนิดโดนัทเค้ก 64491-16/749 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563

สืบค้นเมื่อ วันที่21 พ.ย. 2562