รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 141 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,456 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสาน
66 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 โทรศัพท์มือถือ 08-2493-1439
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 64261-893/40 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
2 กลุ่มชุมชนภูไทดำ
174 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-1638-2241
ผ้าแพรวา
14/2557
ชนิดเส้นไหมแท้ 62661-122/14 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
3 กลุ่มตัดเย็บเสื้อด้วยจักรปักด้วยมือบ้านโนนบุปผา
125 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 โทรศัพท์มือถือ 08-7859-2217
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 64279-1293/835 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
4 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบอน
165 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 โทรศัพท์มือถือ 09-1806-1540
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 25-1/835(กส) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
5 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปบ้านโพนงาม
67 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-3335-6773
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 61398-1204/835 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
6 กลุ่มตัดเสื้อเย็บมือบ้านศรีประทุม
106 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 โทรศัพท์มือถือ 09-3378-9063
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 63093-1248/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
7 กลุ่มทอผ้า(สไบ)
146 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 โทรศัพท์มือถือ 08-0193-5898
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
สไบ
384/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 34-1/384(กส) 23 มี.ค. 2561 22 มี.ค. 2564
8 กลุ่มทอผ้าบ้านคำโพนทอง
23 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-6219-5646
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 58764-636/246 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
9 กลุ่มทอผ้าบ้านคำโพนทอง
23 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-6219-5646
ผ้าห่มนอนทอมือ
201/2553
ชนิดเส้นใยผสม 58808-694/201 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
10 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองยางคำ
65 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-7954-2044
ผ้าแพรวา
14/2557
ชนิดเส้นไหมแท้ 63855-123/14 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
11 กลุ่มทอผ้าแปรรูปด้นด้วยมือ
168 ม.15 ซ.- ถ.- ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-3343-7759
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64403-2954/18 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
12 กลุ่มทอผ้าฝ้าย
200 ม.11 ซ.- ถ.- ต.กลางหมื่น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 09-0323-1588
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 10-2/18(กส) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
13 กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายขิต
43 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-9398-8601
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 63082-1247/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
14 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
167 ม.15 ซ.- ถ.- ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 โทรศัพท์มือถือ 08-7215-7293
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63375-2892/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
15 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
67 ม.1 ซ.- ถ.สมเด็จ-กุฉินารายณ์ ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 โทรศัพท์มือถือ 08-7639-3942
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63376-2893/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
16 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
133 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 08-4419-9256
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64406-1170/197 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
17 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ 12
195 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 โทรศัพท์มือถือ 08-5110-3665
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60297-2806/18 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
18 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ 6
20 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 09-3062-7030
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60296-1103/197 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
19 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบัวขาว หมู่ที่ 13
610 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 โทรศัพท์มือถือ 08-1278-9091
พรมทอมือ
378/2547
พรมทอมือ 60313-43/378 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
20 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านคำเชียงวัน
53 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 โทรศัพท์ 0-8126-2268
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63781-2925/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
21 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนากุดสิม
60/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทรศัพท์มือถือ 08-4590-8159
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63080-2865/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
22 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านพัฒนาอนามัย
117 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 08-0401-8593
ผ้าห่มนอนทอมือ
201/2553
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 60139-696/201 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
23 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองและตัดเย็บ
191 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-6451-4424
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 61024-1193/835 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
24 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองและแปรรูปผลิตภัณฑ์
37 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 โทรศัพท์มือถือ 08-6237-8062
ผ้าแพรวา
14/2557
ชนิดเส้นไหมแท้ 58277-109/14 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
25 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
185 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 08-9251-0691
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 14-1/63(กส) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
26 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
185 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 08-9251-0691
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 20-2/247(กส) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
27 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ
92 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 โทรศัพท์มือถือ 08-5463-6377
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63269-4362/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
28 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
49 ม.14 ซ.- ถ.- ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220 โทรศัพท์มือถือ 08-4514-7812
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63079-4353/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
29 กลุ่มทอเสื่อกก
162 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 โทรศัพท์มือถือ 08-2302-8236
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 64260-1559/7 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
30 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านคำมะโฮ
55 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170 โทรศัพท์มือถือ 09-3527-1811
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 64264-1560/7 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
31 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านคำมันปลา
174 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170 โทรศัพท์มือถือ 06-1183-7790
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 64272-1562/7 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
32 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโจด หมู่ที่๑๖
122 ม.16 ซ.- ถ.- ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-6242-2752
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 3-1/7(กส) 16 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2563
33 กลุ่มทำที่นอนหมอนขิด
159 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-5744-4520
หมอนขวาน
198/2546
หมอนขวาน 61091-234/198 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
34 กลุ่มทำที่นอนหมอนขิดบ้านด่านเหนือ
116 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-1739-1434
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 58477-1083/197 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
35 กลุ่มทำที่นอนหมอนขิดบ้านด่านเหนือ
116 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-1739-1434
ผ้าห่มนอนทอมือ
201/2553
ชนิดเส้นใยผสม 58478-693/201 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
36 กลุ่มทำที่นอนหมอนขิดบ้านด่านเหนือ
116 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-1739-1434
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 58757-635/246 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
37 กลุ่มที่นอน
22 ม.14 ซ.- ถ.- ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ 46210 โทรศัพท์มือถือ 08-2259-0948
ที่นอน
200/2546
ที่นอน 60314-184/200 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
38 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโนนชาด
34 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 โทรศัพท์มือถือ 08-9863-2220
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแถบทอมือ
1471/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1-1/1471(กส) 16 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2563
39 กลุ่มป่านลีลา
20 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ 46210 โทรศัพท์ 8-1819-5133
ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์
55/2546
ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ 59267-33/55 21 ต.ค. 2558 18 ก.ย. 2561
40 กลุ่มแปรรูปจากผ้า
18 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-6219-5646
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 23-2/417(กส) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
41 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก
23 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 โทรศัพท์มือถือ 08-6230-9907
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 7-3/7(กส) 16 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2563
42 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
80 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 โทรศัพท์มือถือ 09-7319-1632
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 64405-1264/196 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
43 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า
72 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 โทรศัพท์มือถือ 08-9477-4962
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 5-1/417(กส) 16 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2563
44 กลุ่มแปรรูปผ้าบ้านเสมา
28 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-7492-5334
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 26-2/835(กส) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
45 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวและกระดูกสัตว์
109/1 ม.- ซ.- ถ.ดอนสวรรค์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 09-4367-7448
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นเครื่องประดับ 9-1/8(กส) 18 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2561
46 กลุ่มผลิตหมอนฟักทอง
25 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 โทรศัพท์มือถือ 08-9752-5620
หมอนฟักทอง
414/2547
หมอนฟักทอง 64263-156/414 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
47 กลุ่มผ้าครามภูไทกุดตาใกล้พัฒนา
135 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทรศัพท์มือถือ 09-5786-5289
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64278-711/246 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
48 กลุ่มผ้าครามภูไทกุดตาใกล้พัฒนา
135 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทรศัพท์มือถือ 09-5786-5289
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64962-555/247 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
49 กลุ่มฝ้ายไหมไทดอนจาน
41 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 08-1263-0390
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 64288-2951/18 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
50 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์หวายอิตื้อ
43 ม.8 ซ.- ถ.- ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 โทรศัพท์มือถือ 09-1862-0064
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
เครื่องเรือนหวาย
64/2558
ชนิดเก้าอี้ 33-1/64(กส) 23 มี.ค. 2561 22 มี.ค. 2564
123

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ก.ค. 2561