รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 186 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,854 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกฤษดาผ้าไทย
237 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 โทรศัพท์มือถือ 08-6139-8782
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 93-9/835(กส) 12 มิ.ย. 2562 11 มิ.ย. 2565
2 กลุ่มกุดตาใกล้แปรรูปผ้าพื้นเมือง
139 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทรศัพท์มือถือ 08-7947-7966
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 121-5/246(กส) 11 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2565
3 กลุ่มงานฝีมือบ้านโนนสวรรค์
83 ม.12 ซ.- ถ.- ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทรศัพท์มือถือ 08-8510-1290
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 108-24/18(กส) 11 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2565
4 กลุ่มจักรสานตะกร้าด้วยเชือก
3 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 09-8102-6994
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 139-1/418(กส) 11 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2565
5 กลุ่มจักสาน
66 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 โทรศัพท์มือถือ 08-2493-1439
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 64261-893/40 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
6 กลุ่มจักสานพลาสติก
55 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 09-6938-2134
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 81-1/20(กส) 12 มิ.ย. 2562 11 มิ.ย. 2565
7 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าและหมอน
90 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-3343-1661
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 130-3/381(กส) 11 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2565
8 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าไหม
23 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-5749-9471
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 70-6/417(กส) 22 เม.ย. 2562 21 เม.ย. 2565
9 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าและเย็บผ้าบ้านโคกล่าม
90 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-9761-6903
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 138-10/417(กส) 11 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2565
10 กลุ่มตัดเย็บเสื้อด้วยจักรปักด้วยมือบ้านโนนบุปผา
125 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 โทรศัพท์มือถือ 08-7859-2217
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 64279-1293/835 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
11 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยจักรปักมือ
115 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 โทรศัพท์มือถือ 09-4031-5175
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 104-20/18(กส) 11 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2565
12 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบอน
165 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 โทรศัพท์มือถือ 09-1806-1540
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 25-1/835(กส) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
13 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปและที่นอน
67 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 09-1867-6768
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 54-6/835(กส) 27 ส.ค. 2561 26 ส.ค. 2564
14 กลุ่มตัดเสื้อเย็บมือบ้านศรีประทุม
106 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 โทรศัพท์มือถือ 09-3378-9063
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 63093-1248/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
15 กลุ่มทอผ้า
47 ม.16 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-6242-2752
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 119-11/197(กส) 11 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2565
16 กลุ่มทอผ้า(สไบ)
146 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 โทรศัพท์มือถือ 08-0193-5898
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
สไบ
384/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 34-1/384(กส) 23 มี.ค. 2561 22 มี.ค. 2564
17 กลุ่มทอผ้าขาวม้าแปรรูป
78 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-5465-7629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 137-9/417(กส) 11 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2565
18 กลุ่มทอผ้าขาวม้าพื้นเมือง
119 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 09-5926-1724
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 117-9/197(กส) 11 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2565
19 กลุ่มทอผ้าขาวม้าพื้นเมือง
119 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 09-8132-3497
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 97-13/18(กส) 11 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2565
20 กลุ่มทอผ้าด้วยมือตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
71 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ 46210 โทรศัพท์มือถือ 09-3327-2208
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 53-5/835(กส) 28 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2564
21 กลุ่มทอผ้า-ทอเสื่อกก
44 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-1061-9840
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 80-10/18(กส) 12 มิ.ย. 2562 11 มิ.ย. 2565
22 กลุ่มทอผ้าบ้านกุดลิง
75 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ 46210 โทรศัพท์มือถือ 08-9621-8257
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 103-19/18(กส) 11 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2565
23 กลุ่มทอผ้าบ้านคำโพนทอง
23 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-6219-5646
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 84-7/197(กส) 12 มิ.ย. 2562 11 มิ.ย. 2565
24 กลุ่มทอผ้าบ้านคำโพนทอง
23 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-6219-5646
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 89-4/246(กส) 12 มิ.ย. 2562 11 มิ.ย. 2565
25 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองยางคำ
65 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-7954-2044
ผ้าแพรวา
14/2557
ชนิดเส้นไหมแท้ 63855-123/14 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
26 กลุ่มทอผ้าแปรรูปด้นด้วยมือ
168 ม.15 ซ.- ถ.- ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-3343-7759
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64403-2954/18 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
27 กลุ่มทอผ้าแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
172 ม.16 ซ.- ถ.- ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-3660-0239
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 145-14/835(กส) 11 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2565
28 กลุ่มทอผ้าฝ้าย
200 ม.11 ซ.- ถ.- ต.กลางหมื่น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 09-0323-1588
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 10-2/18(กส) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
29 กลุ่มทอผ้าฝ้ายพัฒนา
50 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 08-0199-8695
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 47-3/63(กส) 28 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2564
30 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามภูไทกุดตาใกล้พัฒนา
135 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทรศัพท์มือถือ 08-0610-9971
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 96-12/18(กส) 11 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2565
31 กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายขิต
43 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-9398-8601
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 63082-1247/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
32 กลุ่มทอผ้าฝ้ายและมัดหมี่บ้านหนองบัว
68 ม.14 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 09-1862-6596
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 43-6/18(กส) 28 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2564
33 กลุ่มทอผ้าพัฒนา
50 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 08-0199-8659
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 128-9/247(กส) 11 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2565
34 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
118 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 09-5178-5247
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 94-1/17(กส) 11 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2565
35 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
121 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ 46210 โทรศัพท์มือถือ 08-4742-1009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 102-18/18(กส) 11 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2565
36 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
42/2 ม.16 ซ.- ถ.- ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทรศัพท์มือถือ 08-5755-8253
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 107-23/18(กส) 11 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2565
37 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
17 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 โทรศัพท์มือถือ 09-0987-0652
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
สไบ
384/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 134-4/384(กส) 11 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2565
38 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
167 ม.15 ซ.- ถ.- ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 โทรศัพท์มือถือ 08-7215-7293
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63375-2892/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
39 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
67 ม.1 ซ.- ถ.สมเด็จ-กุฉินารายณ์ ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 โทรศัพท์มือถือ 08-7639-3942
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63376-2893/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
40 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
133 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 08-4419-9256
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64406-1170/197 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
41 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบัวขาว หมู่ที่ 12
576 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 โทรศัพท์มือถือ 08-9462-9828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
พรมทอมือ
378/2547
พรมทอมือ 90-1/378(กส) 12 มิ.ย. 2562 11 มิ.ย. 2565
42 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านคำเชียงวัน
53 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 โทรศัพท์ 0-8126-2268
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63781-2925/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
43 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านคำบง
67 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 โทรศัพท์มือถือ 08-7639-3942
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 141-10/835(กส) 11 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2565
44 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกศรี หมู่ที่ 3
100 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 โทรศัพท์มือถือ 09-0357-2841
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
สไบ
384/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 135-5/384(กส) 11 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2565
45 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนากุดสิม
60/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทรศัพท์มือถือ 08-4590-8159
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63080-2865/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
46 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนายอ
37 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทรศัพท์มือถือ 09-5937-5714
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 111-27/18(กส) 11 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2565
47 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนิคมหนองบัว
98 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 โทรศัพท์มือถือ 08-3495-6319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 100-16/18(กส) 11 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2565
48 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนหนองเบ็ญ
2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์มือถือ 09-9241-0969
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 106-22/18(กส) 11 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2565
49 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองแปรรูปเสื้อเย็บมือ
113 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 โทรศัพท์มือถือ 09-5668-8802
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 59-8/18(กส) 22 เม.ย. 2562 21 เม.ย. 2565
50 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองและแปรรูปผลิต
127 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 09-8601-5585
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 144-13/835(กส) 9 ก.ค. 2562 8 ก.ค. 2565
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่23 ก.ย. 2562