รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดมุกดาหาร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 3 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มหัตถกรรมทำหมอน
168 ม.7 ซ.- ถ.- ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140 โทรศัพท์มือถือ 09-5654-8298
หมอนฟักทอง
414/2547
หมอนฟักทอง 65009-158/414 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
2 กลุ่มหัตถกรรมทำหมอน
168 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140 โทรศัพท์มือถือ 09-5654-8298
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 65010-313/381 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
3 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปถนอมอาหารและหัตถกรรมกลุ่มแม่บ้านแก่งนาง
118 ม.13 ซ.- ถ.- ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140 โทรศัพท์มือถือ 06-2390-1363
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 65012-905/40 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563