รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดมุกดาหาร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 38 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,707 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มตัดเสื้อเย็บมือบ้านกลาง
14 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 09-7256-6799
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 64081-511/836 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
2 กลุ่มทอผ้าบ้านโคก
64 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 โทรศัพท์มือถือ 08-3973-1448
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 59747-1097/197 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
3 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองนกเขียน
7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 โทรศัพท์มือถือ 08-7949-2508
สไบ
384/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64587-254/384 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
4 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองนกเขียน
7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 โทรศัพท์มือถือ 08-7949-2508
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64144-1167/197 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
5 กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายขิตบ้านภู
142 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-0187-3001
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62283-2850/18 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
6 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคก
166 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 09-3457-1487
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 64062-784/20 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
7 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคก
71 ม.1 ซ.0 ถ.0 ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-1799-0537
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63299-2884/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
8 กลุ่มทอผ้าห่มสี่เขา-ผ้าขาวม้า
61 ม.12 ต.ผึ่งแดด อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-7432-0195
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63297-2882/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
9 กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้าย
5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-5687-3223
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64145-710/246 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
10 กลุ่มผลิตไม้กวาดสวัสดิการร้านค้าชุมชน
67 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-1641-8046
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 61632-582/9 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
11 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านด่านช้าง
222/8 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-9014-6049
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่
184/2557
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 64058-256/184 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
12 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ ตอรากไม้
111 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 06-1093-2095
หัตถกรรมรากไม้
183/2558
ประเภทใช้งานที่ต้องรับน้ำหนัก ชนิดเก้าอี้ 64072-309/183 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
13 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ตอไม้-รากไม้
90 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-7233-4593
หัตถกรรมรากไม้
183/2558
ประเภทใช้งานที่ต้องรับน้ำหนัก (เก้าอี้) 61646-290/183 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
14 กลุ่มเย็บเสื้อด้วยมือ หมู่ที่ 9
15 ม.9 ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-7864-4711
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63298-2883/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
15 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อบ้านโคกสว่าง
137 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 โทรศัพท์มือถือ 08-4516-5203
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63395-2897/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
16 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือ
118 ม.16 ซ.- ถ.- ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140 โทรศัพท์มือถือ 09-6805-3161
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64163-2948/18 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
17 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโพน
32 ม.7 ซ.0 ถ.0 ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 09-9345-4071
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63304-4367/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
18 กลุ่มสตรีเย็บจักร ปัก ร้อย
276 ม.5 ซ.- ถ.- ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-4794-7250
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 62409-1232/835 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
19 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเหล่าป่าเป้ด
78 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-1053-6804
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62284-2851/18 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
20 กลุ่มสตรีเสื้อเย็บมือบ้านกกไฮ
1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-6228-0100
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 64146-1289/835 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
21 กลุ่มสานตะกร้าพลาสติกบ้านแก่นเต่า
85 ม.14 ซ.- ถ.- ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-1067-4862
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 64063-785/20 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
22 กลุ่มเสื้อเย็บมือบ้านนาคำ
80 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ผึ่งแดด อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-7145-3189
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 59153-1114/835 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
23 กลุ่มหัตถกรรมทำหมอน
168 ม.7 ซ.- ถ.- ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140 โทรศัพท์มือถือ 09-5654-8298
หมอนฟักทอง
414/2547
หมอนฟักทอง 65009-158/414 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
24 กลุ่มหัตถกรรมทำหมอน
168 ม.7 ซ.- ถ.- ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140 โทรศัพท์มือถือ 09-5654-8295
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 65008-348/615 3 ก.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
25 กลุ่มหัตถกรรมทำหมอน
168 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140 โทรศัพท์มือถือ 09-5654-8298
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 65010-313/381 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
26 นาง พรสวรรค์ อาจวิชัย
18 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-3316-5631
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 61523-681/246 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
27 นาง พรสวรรค์ อาจวิชัย
18 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-3316-5631
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 61522-2834/18 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
28 นาง ยอม สุพร
3 ม.12 ต.ผึ่งแดด อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-7432-0195
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63296-2881/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
29 นาง ละออ อาจวิชัย
50 ม.- ซ.- ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-3256-7070
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63102-697/246 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
30 นางสาว ภานินี อชิระธีเดช
9/8 ม.- ซ.- ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ 0-8941-7345
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้)) 63805-508/836 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
31 นางสาว เยาวภา บุระวงค์
110 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 โทรศัพท์มือถือ 08-8084-5862
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 63394-2896/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
32 นาย ศรีพล ไตรยวงค์
103 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 09-2493-4689
ย่าม
609/2547
ย่าม 61645-105/609 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
33 นาย ศรีพล ไตรยวงค์
103 ม.2 ซ.- ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 09-2493-4689
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 61631-581/9 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
34 วิสาหกิจชุมชนบ้านนาคำน้อยสามัคคี
5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-7431-5506
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62282-2849/18 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
35 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปถนอมอาหารและหัตถกรรมกลุ่มแม่บ้านแก่งนาง
118 ม.13 ซ.- ถ.- ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140 โทรศัพท์มือถือ 06-2390-1363
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 65012-905/40 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
36 วิสาหกิจชุมชนเย็บเสื้อด้วยมือ
14 ม.9 ซ.0 ถ.0 ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-8303-3118
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 63288-1256/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
37 วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจไม้กวาด
183 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-6136-4882
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 64065-630/9 14 ธ.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
38 สมาคมคนพิการจังหวัดมุกดาหาร
196 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-1049-5169
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 64061-1259/196 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562

สืบค้นเมื่อ วันที่16 ต.ค. 2561