รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดมุกดาหาร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 64 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,434 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแกะสลักไม้บ้านหนองไฮ
16/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 09-0108-8541
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 58631-127/240 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
2 กลุ่มตัดเย็บเสื้อสตรีบ้างซ่ง
18 ม.6 ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-6397-6436
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 58118-1087/835 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
3 กลุ่มตัดเสื้อเย็บมือบ้านกลาง
14 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 09-7256-6799
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 64081-511/836 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
4 กลุ่มถักกระเป๋าจากเชือกร่ม
150 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-8747-5076
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน
353/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน 64064-133/353 14 ธ.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
5 กลุ่มทอผ้าบ้านโคก
64 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 โทรศัพท์มือถือ 08-3973-1448
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 59747-1097/197 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
6 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองนกเขียน
7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 โทรศัพท์มือถือ 08-7949-2508
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64144-1167/197 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
7 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองนกเขียน
7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 โทรศัพท์มือถือ 08-7949-2508
สไบ
384/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64587-254/384 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
8 กลุ่มทอผ้าฝ้าย ผ้าไหมบ้านหนองแต้
29 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-7215-0145
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 55883-608/246 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
9 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านหนองไผ่
56 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ผึ่งแดด อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-8417-9206
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 58467-2608/18 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
10 กลุ่มทอผ้าฝ้ายเย็บมือ
107 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 09-4236-9835
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 58465-459/836 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
11 กลุ่มทอผ้าฝ้ายเย็บมือ
107 ม.3 ต.คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 09-4236-9835
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 57936-2595/18 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
12 กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายขิตบ้านภู
142 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-0187-3001
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62283-2850/18 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
13 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคก
166 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 09-3457-1487
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 64062-784/20 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
14 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคก
71 ม.1 ซ.0 ถ.0 ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-1799-0537
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63299-2884/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
15 กลุ่มทอผ้าย้อมครามและผ้าตะหลุง
8 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-3348-3717
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 55884-4027/17 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
16 กลุ่มทอผ้าและเสื้อเย็บมือ
1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ผึ่งแดด อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-5658-8797
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 58466-2607/18 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
17 กลุ่มทอผ้าห่มสี่เขา-ผ้าขาวม้า
61 ม.12 ต.ผึ่งแดด อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-7432-0195
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63297-2882/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
18 กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้าย
5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-5687-3223
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64145-710/246 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
19 กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือ หมู่ที่ 1
98 ม.1 ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-2736-4022
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 58131-1089/835 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
20 กลุ่มผลิตไม้กวาดสวัสดิการร้านค้าชุมชน
67 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-1641-8046
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 61632-582/9 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
21 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านด่านช้าง
222/8 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-9014-6049
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่
184/2557
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 64058-256/184 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
22 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ ตอรากไม้
111 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 06-1093-2095
หัตถกรรมรากไม้
183/2558
ประเภทใช้งานที่ต้องรับน้ำหนัก ชนิดเก้าอี้ 64072-309/183 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
23 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ตอไม้-รากไม้
90 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-7233-4593
หัตถกรรมรากไม้
183/2558
ประเภทใช้งานที่ต้องรับน้ำหนัก (เก้าอี้) 61646-290/183 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
24 กลุ่มเย็บเสื้อด้วยมือ หมู่ที่ 9
15 ม.9 ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-7864-4711
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63298-2883/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
25 กลุ่มรักษ์ผ้าไทย
20 ม.1 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150 โทรศัพท์มือถือ 08-6780-1425
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 56383-437/836 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
26 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อบ้านโคกสว่าง
137 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 โทรศัพท์มือถือ 08-4516-5203
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63395-2897/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
27 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้ายบ้านค้อ
8 ม.3 ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-8347-9066
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 57937-4105/17 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
28 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้ายบ้านค้อ
8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-8347-9066
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 57935-2594/18 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
29 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือ
118 ม.16 ซ.- ถ.- ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140 โทรศัพท์มือถือ 09-6805-3161
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64163-2948/18 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
30 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโพน
32 ม.7 ซ.0 ถ.0 ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 09-9345-4071
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63304-4367/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
31 กลุ่มสตรีเย็บจักร ปัก ร้อย
276 ม.5 ซ.- ถ.- ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-4794-7250
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 62409-1232/835 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
32 กลุ่มสตรีร่วมใจบ้านนาคำ
19 ม.6 ต.ผึ่งแดด อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-3355-0733
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 58798-2651/18 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
33 กลุ่มสตรีสร้างชีวิตใหม่บ้านเป้า
94 ม.1 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-1051-9118
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 58121-452/836 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
34 กลุ่มสตรีสร้างชีวิตใหม่บ้านเป้า
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-1051-9118
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 58120-1088/835 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
35 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเหล่าป่าเป้ด
78 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-1053-6804
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62284-2851/18 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
36 กลุ่มสตรีเสื้อเย็บมือบ้านกกไฮ
1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-6228-0100
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 64146-1289/835 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
37 กลุ่มสานตะกร้าพลาสติกบ้านแก่นเต่า
85 ม.14 ซ.- ถ.- ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-1067-4862
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 64063-785/20 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
38 กลุ่มเสื้อเย็บมือบ้านนาคำ
80 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ผึ่งแดด อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-7145-3189
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 59153-1114/835 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
39 กลุ่มเสื้อเย็บมือบ้านนาคำ
80 ม.5 ต.ผึ่งแดด อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-7145-3189
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 58799-2652/18 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
40 กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายบ้านดงมะแหน่ง
50 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-7871-0328
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 56370-4050/17 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
41 กลุ่มหัตถกรรมทำหมอน
168 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140 โทรศัพท์มือถือ 09-5654-8298
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 65010-313/381 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
42 กลุ่มหัตถกรรมทำหมอน
168 ม.7 ซ.- ถ.- ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140 โทรศัพท์มือถือ 09-5654-8298
หมอนฟักทอง
414/2547
หมอนฟักทอง 65009-158/414 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
43 กลุ่มหัตถกรรมทำหมอน
168 ม.7 ซ.- ถ.- ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140 โทรศัพท์มือถือ 09-5654-8295
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 65008-348/615 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
44 กลุ่มอาชีพทอผ้าพื้นเมือง
116 ม.4 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 โทรศัพท์มือถือ 08-1650-7697
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 58797-2650/18 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
45 นาง พรสวรรค์ อาจวิชัย
18 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-3316-5631
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 61523-681/246 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
46 นาง พรสวรรค์ อาจวิชัย
18 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-3316-5631
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 61522-2834/18 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
47 นาง ยอม สุพร
3 ม.12 ต.ผึ่งแดด อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-7432-0195
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63296-2881/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
48 นาง ละออ อาจวิชัย
50 ม.- ซ.- ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-3256-7070
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63102-697/246 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
49 นางสาว เกตุ สุพร
11 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ผึ่งแดด อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-8483-3970
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 55887-1026/835 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
50 นางสาว ปพิชญา พุทธจักร์
40 ม.- ซ.คำมุกดา ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-9503-0206
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 57932-382/176 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
12

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ม.ค. 2561