รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 124 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มไข่เค็มกะทิสมุนไพรซุปเปอร์จิ๋ว
103 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 8-5605-5603
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 61066-329/27 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
2 กลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนาผ้าจกอุตรดิตถ์
1/7 ม.- ซ.- ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-2224
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 61537-270/48 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
3 กลุ่มดวงกมลผ้าทอ
106/7 ม.2 ซ.- ถ.- ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์ 8-1414-2857
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 1-1/48(อต) 4 พ.ค. 2560 3 พ.ค. 2563
4 กลุ่มทอผ้าชุมชนเทศบาล
283 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์มือถือ 08-9563-0042
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63496-276/48 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
5 กลุ่มทอผ้าทองใบ
18 ม.6 ซ.- ถ.- ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 9-3135-1455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยผสม 40-2/246(อต) 18 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2564
6 กลุ่มทอผ้าบ้านนาแซง
33 ม.3 ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 8-7925-5127
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 32-10/48(อต) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
7 กลุ่มทอผ้าบ้านนาไร่เดียว
46/1 ม.5 ซ.บ้านนาไร่เดียว ถ.- ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์มือถือ 08-7198-2954
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 2-2/48(อต) 4 พ.ค. 2560 3 พ.ค. 2563
8 กลุ่มทอผ้าบ้านฟากท่า หมู่ที่ 1
162/1 ม.1 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 9-7920-6561
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 29-1/197(อต) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
9 กลุ่มทอผ้าบ้านฟากท่า หมู่ที่ 1
162/1 ม.1 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 9-7920-6561
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 35-13/48(อต) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
10 กลุ่มทอผ้าบ้านม่วง
233/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 8-7208-5759
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ผ้าลายน้ำไหล ชนิดเส้ยใยประดิษฐ์ 42-1/47(อต) 18 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2564
11 กลุ่มทอผ้าบ้านลุ่ม
188 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์มือถือ 08-1036-0519
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60-2/197(อต) 24 ก.ย. 2561 23 ก.ย. 2564
12 กลุ่มทอผ้าบ้านลุ่ม
188 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์มือถือ 08-1036-0519
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 34-12/48(อต) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
13 กลุ่มทอผ้าบ้านวังอ้อ
48/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 8-6082-8224
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 7-4/48(อต) 23 มิ.ย. 2560 22 มิ.ย. 2563
14 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านเหนือใหญ่ ม.๑ ต.น้ำอ่าง
39 ม.1 ซ.- ถ.- ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์มือถือ 09-7949-4719
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 12-6/48(อต) 11 ส.ค. 2560 10 ส.ค. 2563
15 กลุ่มทอผ้ารักษ์น้ำบ้านนาไร่เดียว
8 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 6-1775-2413
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 49-16/48(อต) 27 ส.ค. 2561 26 ส.ค. 2564
16 กลุ่มทอผ้าสัมมาชีพชุมชน ม.๒ บ้านหลวงป่ายาง
12 ม.2 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์ 8-9643-1601
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 51-1/18(อต) 27 ส.ค. 2561 26 ส.ค. 2564
17 กลุ่มบ้านต้นไม้จิ๋ว
135 ม.1 ซ.- ถ.- ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์มือถือ 08-7735-1510
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 44-1/25(อต) 18 เม.ย. 2561 17 มิ.ย. 2562
18 กลุ่มบ้านต้นไม้จิ๋ว
135 ม.1 ซ.- ถ.- ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์มือถือ 08-7735-1510
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
24/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากเมล็ดประดู่ 43-2/24(อต) 18 เม.ย. 2561 17 มิ.ย. 2562
19 กลุ่มแปรรูปอาหารชุมชนบ้านหัวนาและแม่บ้าน ตชด.ร้อย ๓๑๖
77/8 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 0-5548-1165
ผักและผลไม้หยี
521/2558
สับปะรดแก้ว 60905-34/521 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
20 กลุ่มผลิตภัณฑ์แร่เหล็กน้ำพี้
27/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230 โทรศัพท์ 0-5582-6117
ผลิตภัณฑ์แร่เหล็กน้ำพี้
792/2548
ผลิตภัณฑ์แร่เหล็กน้ำพี้ 64965-8/792 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
21 กลุ่มผักตบชวาและเสื่อกก
14/1 ม.6 ซ.1 ถ.- ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 8-9182-9704
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 62-1/7(อต) 24 ก.ย. 2561 23 ก.ย. 2564
22 กลุ่มผ้าทอบ้านน้ำอ่าง
3/27 ม.9 ซ.- ถ.- ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์ 8-1971-6422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ผ้าจก 48-15/48(อต) 27 ส.ค. 2561 26 ส.ค. 2564
23 กลุ่มผ้าทอฝายหลวง
15/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 โทรศัพท์ 8-6208-7065
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 31-3/835(อต) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
24 กลุ่มผ้าห่มสำลี
9 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แสนตอ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5544-6407
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์เศษผ้า 37-2/412(อต) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
25 กลุ่มพรมเช็ดเท้า
140 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230 โทรศัพท์ 9-9583-8951
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 60918-592/412 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
26 กลุ่มเพิ่มพูนผ้าทอ
9 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 8-2165-9355
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 33-11/48(อต) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
27 กลุ่มเพิ่มพูนผ้าทอ
9 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 8-2165-9355
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 39-1/246(อต) 18 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2564
28 กลุ่มเมย์ กระเป๋าผ้า
82/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120 โทรศัพท์ 9-1859-4678
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 60287-1058/417 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
29 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคุ้งตะเภา
218 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5544-8163
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยฉาบสมุนไพร 60456-169/1038 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
30 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะร่วมใจ
35/4 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53220 โทรศัพท์ 0-8692-8180
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วน 62508-955/1 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
31 กลุ่มแม่บ้านผ้าทอ หมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำอ่าง
28 ม.9 ซ.- ถ.- ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์มือถือ 08-1036-4263
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 8-5/48(อต) 23 มิ.ย. 2560 22 มิ.ย. 2563
32 กลุ่มไม้กวาดดอกตองกงบ้านทรายงาม
27 ม.10 ซ.- ถ.- ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 โทรศัพท์ 8-4350-8367
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 60917-573/9 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
33 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดาบเหล็กน้ำพี้
6 ม.9 ซ.- ถ.- ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230 โทรศัพท์ -----------
ดาบเหล็กน้ำพี้
83/2546
ดาบเหล็กน้ำพี้ 62514-5/83 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
34 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าทอง หมู่ที่ ๓
52 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53170 โทรศัพท์ 0-5549-4340
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 60364-228/800 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
35 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าทอง หมู่ที่ ๓
52 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53170 โทรศัพท์ 0-5549-4340
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 60363-2572/25 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
36 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าทอง หมู่ที่ ๓
52 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53170 โทรศัพท์ 0-5549-4340
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 60369-242/413 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
37 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอบ้านกกต้อง
100 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์มือถือ 08-1532-2459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 19-7/48(อต) 6 ก.ย. 2560 5 ก.ย. 2563
38 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเดิ่น
50/12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 8-4821-8267
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ผ้าจก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 41-14/48(อต) 18 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2564
39 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านน้ำลอก
198 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230 โทรศัพท์ -----------
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63295-2880/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
40 กลุ่มสตรีทอผ้าสวยด้วยภูมิปัญญาบ้านสองห้อง
54 ม.1 ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 9-7923-7452
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 20-8/48(อต) 6 ก.ย. 2560 5 ก.ย. 2563
41 กลุ่มสตรีทอผ้าสวยด้วยมือเรา หมู่ที่ 1
44 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 0-5541-4317
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 21-9/48(อต) 6 ก.ย. 2560 5 ก.ย. 2563
42 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาขุม
13/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์มือถือ 08-4818-6276
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64283-4423/17 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
43 กลุ่มอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้าบ้านวังอ้อ
37/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 6-3108-4702
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 6-1/9(อต) 4 พ.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
44 กลุ่มอาชีพผ้าทอพื้นเมืองครบวงจร
218 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 8-9857-3505
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60455-1110/197 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
45 กลุ่มอาชีพผ้าห่มนวม-ที่นอน
33 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 โทรศัพท์ 0-5545-0186
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 64243-306/381 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
46 กลุ่มอาชีพผ้าห่มนวม-ที่นอน
33 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 โทรศัพท์ 0-5545-0186
ผ้าห่มนวม
202/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืนเส้นใยประดิษฐ์ชนิดไส้ใยสังเคราะห์ 64564-207/202 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
47 กลุ่มอาชีพผ้าห่มนวม-ที่นอน
33 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 โทรศัพท์ 0-5545-0186
เบาะนั่ง
379/2559
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน 64565-171/379 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
48 กลุ่มอาชีพผ้าห่มนวม-ที่นอน
33 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 โทรศัพท์ 0-5545-0186
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 15-1/412(อต) 11 ส.ค. 2560 10 ส.ค. 2563
49 กลุ่มอาชีพเย็บผ้ากระเป๋าผ้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านไผ่ล้อม
1 ม.1 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210 โทรศัพท์ 8-7211-4896
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 28-1/417(อต) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
50 นาง กฤษณา นันตา
14/15 ม.- ซ.- ถ.เจษฎาบดินทร์เหนือ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 8-0858-3121
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 62506-93/422 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
123

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562