รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดแพร่

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดแพร่ จำนวน 319 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,246 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเกษตรกรทำนาสะเอียบ โดย นางอารีย์ ศรีคำภา
230 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 09-2532-6629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน 28 ดีกรี 161-26/32(พร) 1 ก.พ. 2562 31 ม.ค. 2565
2 กลุ่มเกษตรกรทำนาสะเอียบ โดยนางอารีย์ ศรีคำภา
- ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-3325-7960
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 64187-414/32 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
3 กลุ่มเกษตรกรทำนาสะเอียบ(นางใย อินทา)
300 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-6184-4423
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน35 ดีกรี 136-20/32(พร) 1 มิ.ย. 2561 31 พ.ค. 2564
4 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ (นางอัญยา บัวลอย)
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-1992-6240
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 64252-418/32 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
5 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ(นายชุม สะเอียบคง)
137 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 0-5462-2072
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 109-6/32(พร) 8 มี.ค. 2561 7 มี.ค. 2564
6 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ(นายชุม สะเอียบคง)
137 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 0-5462-2072
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน30 ดีกรี 78-4/32(พร) 8 ม.ค. 2561 7 ม.ค. 2564
7 กลุ่มเกษตรกรผ้าด้นมือ หมู่ 7
401 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-1163-7866
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 292-26/412(พร) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
8 กลุ่มจักสานเถาวัลย์ประยุกต์วังชิ้น
281/6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 โทรศัพท์มือถือ 09-1789-3685
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2559
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ 64801-119/71 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
9 กลุ่มจักสานบ้านใหม่
58/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์มือถือ 08-0146-8540
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
พัด
415/2547
พัด 281-1/415(พร) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
10 กลุ่มจักสานบ้านใหม่
58/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์มือถือ 08-0146-8540
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 282-2/20(พร) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
11 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จั๊วะ
19 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 โทรศัพท์มือถือ 09-0761-3608
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 276-21/412(พร) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
12 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จั๊วะ
19 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 โทรศัพท์มือถือ 09-0761-3360
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 277-1/20(พร) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
13 กลุ่มตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าบ้านสบสาย หมู่ 5
35 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทรศัพท์มือถือ 09-9942-8867
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 47-9/412(พร) 18 ก.ค. 2560 17 ก.ค. 2563
14 กลุ่มตีเหล็กตำบลร่องฟอง
126/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-3575-1729
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในการเกษตร 28-1/82(พร) 5 มิ.ย. 2560 4 มิ.ย. 2563
15 กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงครบวงจร
99/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 โทรศัพท์มือถือ 09-2709-3901
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 286-24/412(พร) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
16 กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านเหล่า
63 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 โทรศัพท์มือถือ 08-0752-7644
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 231-14/48(พร) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
17 กลุ่มทอผ้าไตลื้อตำบลบ้านถิ่น
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-1180-9349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ย่าม
609/2547
ย่าม 258-4/609(พร) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
18 กลุ่มทอผ้าบ้านปิน
73/7 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ 0-5458-1447
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 69-4/48(พร) 14 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2563
19 กลุ่มทอผ้ายกลายบ้านต้นห้า
98 ม.8 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-0674-8316
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 120-2/63(พร) 8 มี.ค. 2561 7 มี.ค. 2564
20 กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยไร่
55/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 โทรศัพท์มือถือ 08-0029-0842
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 275-2/9(พร) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
21 กลุ่มทำไม้กวาดและจักสานชุมชนท่องเที่ยว OTOP บ้านผาหมู
27 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 โทรศัพท์มือถือ 08-7187-3192
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 290-3/40(พร) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
22 กลุ่มทำไม้กวาดและจักสานชุมชนท่องเที่ยว OTOP บ้านผาหมู
27 ม.8 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 โทรศัพท์มือถือ 08-4803-6863
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 291-3/20(พร) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
23 กลุ่มบ้านไผ่ล้อมพัฒนา ม.9
- ม.9 ซ.- ถ.- ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์มือถือ 08-0845-5960
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 300-31/412(พร) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
24 กลุ่มบ้านไผ่ล้อมพัฒนา ม.9
- ม.9 ซ.- ถ.- ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์มือถือ 08-0845-5960
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 301-5/9(พร) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
25 กลุ่มแปรรูปผ้าบ้านแม่กระต๋อม
50 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 โทรศัพท์มือถือ 08-6197-3943
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 285-23/412(พร) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
26 กลุ่มผลิตภัณฑ์งานไม้ไผ่
36 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 โทรศัพท์มือถือ 09-4781-7786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 288-2/40(พร) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
27 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า หมู่4 ตำบลน้ำรัด
111 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 โทรศัพท์มือถือ 08-1022-0198
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 189-11/412(พร) 1 ก.พ. 2562 31 ม.ค. 2565
28 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าทอ
46 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทรศัพท์มือถือ 08-9677-9653
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
กระเป๋าผ้า
417/2558
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 51-2/417(พร) 18 ก.ค. 2560 17 ก.ค. 2563
29 กลุ่มผลิตภัณฑ์เศษไม้บ้านดงสุระ
57/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 โทรศัพท์มือถือ 06-3908-2253
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 278-8/410(พร) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
30 กลุ่มผ้าทอมือไหมแกมฝ้าย
119 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-1765-5031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 232-9/63(พร) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
31 กลุ่มผ้ามัดย้อมบ้านแม่พวก
2 ม.5 ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 โทรศัพท์มือถือ 08-0501-2624
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 279-3/9(พร) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
32 กลุ่มผ้ามัดย้อมบ้านแม่พวก
2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 โทรศัพท์มือถือ 08-0501-2624
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 280-8/417(พร) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
33 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบุญแจ่ม
72/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 โทรศัพท์มือถือ 09-7920-3946
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผักและผลไม้เคลือบน้ำตาล
1386/2558
ผักและผลไม้เคลือบน้ำตาล 40-1/1386(พร) 18 ก.ค. 2560 17 ก.ค. 2563
34 กลุ่มรักษ์กล้วยไม้
64/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 โทรศัพท์มือถือ 09-3157-3290
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 64802-745/45 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
35 กลุ่มสตรีหม้อห้อมเวียงทอง
93 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5452-1990
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 64397-1297/835 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
36 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนคนวังหลวง
209/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 โทรศัพท์มือถือ 08-7726-1220
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 250-13/412(พร) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
37 กลุ่มสุจินหัตถกรรม
402 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 09-3336-4571
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 296-9/417(พร) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
38 กลุ่มหมู่บ้าน OTOP บ้านปงท่าข้าม
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทรศัพท์มือถือ 08-1035-9457
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 271-12/45(พร) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
39 กลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านม่อน
11/5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์มือถือ 09-6690-6969
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 299-30/412(พร) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
40 กลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านม่อน
11/5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์มือถือ 09-6690-6969
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่
184/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่ 298-1/184(พร) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
41 นาง กฤษณา นันตา
150 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-0758-3121
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 240-1/422(พร) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
42 นาง แก้วลูน จินดาคำ
111 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-1021-0359
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 157-5/835(พร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
43 นาง คำบาง ชมเชย
190 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 โทรศัพท์มือถือ 08-9835-1734
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 304-1/182(พร) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
44 นาง จรัสศรี บุญจันทร์
111 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 โทรศัพท์มือถือ 09-0327-2500
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 294-27/412(พร) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
45 นาง จันทนา นาวารี
209 ม.3 ซ.- ถ.- ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 โทรศัพท์มือถือ 08-4741-0869
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 154-10/412(พร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
46 นาง จันทร์แก้ว อุดข้วน
115/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์มือถือ 09-0754-8943
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 6-1/48(พร) 10 เม.ย. 2560 9 เม.ย. 2563
47 นาง จันทร์สว่าง ไชยประสิทธิ์
41 ม.6 ซ.- ถ.- ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 โทรศัพท์มือถือ 09-5676-1753
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 251-14/412(พร) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
48 นาง จันทร์หอม กันกา
119 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-1765-5031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 118-2/18(พร) 8 มี.ค. 2561 7 มี.ค. 2564
49 นาง จันทิมา วรินทร์
96/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-3167-0944
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 207-5/836(พร) 1 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2565
50 นาง จินตนา ชัยรัตน์
105/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-0674-8316
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 203-8/63(พร) 1 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2565
12345...Last

สืบค้นเมื่อ วันที่21 พ.ย. 2562