รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดแพร่

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดแพร่ จำนวน 292 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,707 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าผ้าด้นมือ
18 ม.5 ซ.- ถ.บ้านทรายมูล ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 โทรศัพท์มือถือ 08-4653-6404
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 62560-623/412 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
2 กลุ่มกระเป๋าผ้าด้นมือ
18 ม.5 ซ.บ้านทรายมูล ถ.- ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 โทรศัพท์มือถือ 08-4653-6404
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
250/2558
แบบใช้งานทั่วไป 62565-88/250 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
3 กลุ่มเกษตรกร ทำสวนสะเอียบ (นางอทิตย์พร สะเอียบคง)
12 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-1287-6244
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 59593-400/32 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
4 กลุ่มเกษตรกร ทำสวนสะเอียบ (นางอำนวย สมวงค์อินทร์)
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-0126-2873
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 59599-402/32 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
5 กลุ่มเกษตรกรทำนาสะเอียบ (นางอารีย์ ศรีคำภา)
- ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-3325-7360
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน 28 ดีกรี 59647-403/32 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
6 กลุ่มเกษตรกรทำนาสะเอียบ โดยนางอารีย์ ศรีคำภา
- ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-3325-7960
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 64187-414/32 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
7 กลุ่มเกษตรกรทำนาสะเอียบ(นางใย อินทา)
300 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-6184-4423
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน35 ดีกรี 136-20/32(พร) 1 มิ.ย. 2561 31 พ.ค. 2564
8 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ (นายชัพวิชญ์ ไชยภิสาร)
72 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-1724-6253
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน 28 ดีกรี 62641-412/32 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
9 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ (นางจินจำ สะเอียบคง)
233 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 0-8103-1707
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน 28 ดีกรี 59541-398/32 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
10 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ (นางอัญยา บัวลอย)
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-1992-6240
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 64252-418/32 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
11 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ(นางสมถวิล ขันทะรักษ์)
113 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-7180-3309
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 35 ดีกรี และ 40 ดีกรี 59573-399/32 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
12 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ(นายชุม สะเอียบคง)
137 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 0-5462-2072
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 109-6/32(พร) 8 มี.ค. 2561 7 มี.ค. 2564
13 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ(นายชุม สะเอียบคง)
137 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 0-5462-2072
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน30 ดีกรี 78-4/32(พร) 8 ม.ค. 2561 7 ม.ค. 2564
14 กลุ่มจักสานเถาวัลย์ประยุกต์วังชิ้น
281/6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 โทรศัพท์มือถือ 09-1789-3685
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2559
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ 64801-119/71 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
15 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือบ้านไทรย้อย
47 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 โทรศัพท์มือถือ 09-1142-0932
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
250/2558
ประเภทใช้งานทั่วไป 63138-94/250 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
16 กลุ่มตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าบ้านสบสาย หมู่ 5
35 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทรศัพท์มือถือ 09-9942-8867
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 47-9/412(พร) 18 ก.ค. 2560 17 ก.ค. 2563
17 กลุ่มตีเหล็กตำบลร่องฟอง
126/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-3575-1729
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในการเกษตร 28-1/82(พร) 5 มิ.ย. 2560 4 มิ.ย. 2563
18 กลุ่มทอผ้าไตลื้อตำบลบ้านถิ่น
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-1180-9349
ย่าม
609/2547
ย่าม 63122-114/609 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
19 กลุ่มทอผ้าบ้านปิน
73/7 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ 0-5458-1447
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 69-4/48(พร) 14 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2563
20 กลุ่มทอผ้ายกลายบ้านต้นห้า
98 ม.8 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-0674-8316
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 120-2/63(พร) 8 มี.ค. 2561 7 มี.ค. 2564
21 กลุ่มทำข้าวแต๋นสมุนไพรรัตน
49 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 โทรศัพท์ 0-5463-5306
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ข้าวแตนน้ำแตงโม 62257-351/36 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
22 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำรัด
111 ม.4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 โทรศัพท์มือถือ 08-1022-0198
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 60667-589/412 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
23 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าทอ
46 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทรศัพท์มือถือ 08-9677-9653
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
กระเป๋าผ้า
417/2558
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 51-2/417(พร) 18 ก.ค. 2560 17 ก.ค. 2563
24 กลุ่มผ้าด้นมือ
112/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 โทรศัพท์มือถือ 08-7076-8121
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 63139-636/412 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
25 กลุ่มผ้าด้นมือ
112/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 โทรศัพท์มือถือ 08-7076-8121
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
250/2558
แบบใช้งานทั่วไป 63123-92/250 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
26 กลุ่มผ้าด้นมือบ้านสันกลาง
68 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 โทรศัพท์มือถือ 08-9038-5921
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 62564-624/412 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
27 กลุ่มผ้าด้นมือบ้านสันกลาง
68 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 โทรศัพท์มือถือ 08-9038-5921
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
250/2558
แบบใช้งานทั่วไป 62567-90/250 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
28 กลุ่มผู้ผลิตของที่ระลึก"เสาชิงช้าจิ๋ว"
50/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 โทรศัพท์ 0-5464-9731
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 62642-158/410 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
29 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบุญแจ่ม
72/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 โทรศัพท์มือถือ 09-7920-3946
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผักและผลไม้เคลือบน้ำตาล
1386/2558
ผักและผลไม้เคลือบน้ำตาล 40-1/1386(พร) 18 ก.ค. 2560 17 ก.ค. 2563
30 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองช้างน้ำ
99/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทรศัพท์มือถือ 08-1882-2403
หมูปรุงรสพร้อมบริโภค
150/2553
หมูปรุงรสพร้อมบริโภค 60684-40/150 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
31 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองช้างน้ำ
99/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทรศัพท์มือถือ 08-1882-2403
หมูแดดเดียว
296/2549
หมูแดดเดียว 60687-10/296 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
32 กลุ่มแม่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านน้ำชำ
39/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-9998-5851
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
250/2558
แบบใช้งานทั่วไป 62566-89/250 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
33 กลุ่มรักษ์กล้วยไม้
64/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 โทรศัพท์มือถือ 09-3157-3290
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 64802-745/45 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
34 กลุ่มสตรีหม้อห้อมเวียงทอง
93 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5452-1990
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 64397-1297/835 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
35 กลุ่มหัตถกรรมฝุ่นไม้
89/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 โทรศัพท์มือถือ 09-1070-2935
ผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อย
236/2547
ผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อย 62583-76/236 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
36 นาง กรรณิการ์ ยารังษี
181 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-9999-5502
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 60843-68/935 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
37 นาง กานดา จันทร์ศาสตร์
109 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-7184-0260
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
24/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากไม้ไผ่ 60841-397/24 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
38 นาง กุสุมา บุญหาญ
35 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 โทรศัพท์มือถือ 09-3224-3960
หัตถกรรมรากไม้
183/2558
ประเภทใช้งานที่ต้องรับน้ำหนัก ชนิดเก้าอี้ 62262-292/183 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
39 นาง แก้วลูน จินดาคำ
111 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-1021-0359
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 157-5/835(พร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
40 นาง จันทนา นาวารี
209 ม.3 ซ.- ถ.- ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 โทรศัพท์มือถือ 08-4741-0869
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 154-10/412(พร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
41 นาง จันทร์แก้ว อุดข้วน
115/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์มือถือ 09-0754-8943
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 6-1/48(พร) 10 เม.ย. 2560 9 เม.ย. 2563
42 นาง จันทร์หอม กันกา
119 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-1765-5031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 118-2/18(พร) 8 มี.ค. 2561 7 มี.ค. 2564
43 นาง จารุวรรณ หมื่นโฮ้ง
278 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 09-3519-2699
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 63100-495/836 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
44 นาง จำนอง หมื่นชัย
35/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 โทรศัพท์มือถือ 08-6213-3665
หัตถกรรมรากไม้
183/2558
ประเภทใช้งานที่ต้องรับน้ำหนัก ชนิดชั้นวางของ 62261-291/183 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
45 นาง จินดา พานิชพันธ์
157 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์มือถือ 08-1881-1432
ผ้ายกมุก
49/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63431-164/49 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
46 นาง ชวัลณัฏฐ์ ถิ่นจอมธ์
5/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5452-2459
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 63099-1252/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
47 นาง ดวงใจ สายทอง
6 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-2896-1150
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 43-5/412(พร) 18 ก.ค. 2560 17 ก.ค. 2563
48 นาง ดวงเดือน วันลังกา
115 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-4042-9214
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60945-706/63 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
49 นาง ตอน ไชยโชค
5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์มือถือ 09-3136-3182
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 7-2/48(พร) 10 เม.ย. 2560 9 เม.ย. 2563
50 นาง นงลักษณ์ คำวิเศษ
11/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 โทรศัพท์มือถือ 09-5698-4948
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
หมูยอ
102/2555
หมูยอ 39-1/102(พร) 18 ก.ค. 2560 17 ก.ค. 2563
12345...Last

สืบค้นเมื่อ วันที่16 ต.ค. 2561