รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดน่าน

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดน่าน จำนวน 181 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,456 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 นัยนา ฑีฆษวงค์
28 ม.7 ซ.- ถ.- ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 0-5473-1608
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 58403-547/9 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
2 นัยนา ฑีฆษวงค์
28 ม.7 ซ.- ถ.- ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 0-5473-1608
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 60283-703/63 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
3 นัยนา ฑีฆษวงค์
28 ม.7 ซ.- ถ.- ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 0-5473-1608
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 60284-1102/197 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
4 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านหางทุ่ง
112 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 55160 โทรศัพท์ 8-1809-4837
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา 60886-2587/25 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
5 กลุ่มตัดเย็บบ้านดอนไชย
99 ม.3 ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์มือถือ 08-9854-6903
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก ชนิดเส้นใยผสม 77-2/63(นน) 22 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2564
6 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านนายาง
65 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180 โทรศัพท์ 0-5478-7063
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
กางเกง (เส้นใยผสม) 58550-1100/835 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
7 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านนายาง
65 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180 โทรศัพท์ 0-5478-7063
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 64604-1301/835 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
8 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านนายาง
65 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180 โทรศัพท์ 0-5478-7063
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64602-1198/417 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
9 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านเมืองลี
11 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180 โทรศัพท์มือถือ 08-4805-9011
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 14-2/835(นน) 15 พ.ค. 2560 14 พ.ค. 2563
10 กลุ่มทอผ้าครบวงจร
13 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์ 8-4809-1446
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 58807-687/63 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
11 กลุ่มทอผ้าครบวงจร
13 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์ 8-4809-1446
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 58495-177/47 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
12 กลุ่มทอผ้าจันทร์สมการทอ
68 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 โทรศัพท์ 0-5468-5222
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60251-180/47 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
13 กลุ่มทอผ้าจันทร์สมการทอ
68 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 โทรศัพท์ 0-5468-5222
ผ้าจกไทลื้อ
1472/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60252-2/1472 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
14 กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านน้ำปั้ว
7 ม.2 ซ.- ถ.- ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์ 8-0121-2569
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60262-59/610 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
15 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งอ้าว
92 ม.9 ซ.- ถ.- ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์ 8-1374-9999
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60734-265/48 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
16 กลุ่มทอผ้าบ้านนาปงพัฒนา
72 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน โทรศัพท์มือถือ 90--325-9579
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 60329-393/15 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
17 กลุ่มทอผ้าบ้านนาปงพัฒนา
72 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน โทรศัพท์มือถือ 90--325-9579
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าขิด
15/2557
ผ้าขิด ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 79-5/15(นน) 22 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2564
18 กลุ่มทอผ้าบ้านนาปงพัฒนา
72 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน โทรศัพท์มือถือ 90--325-9579
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 58290-173/47 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
19 กลุ่มทอผ้าบ้านนามน
88 ม.7 ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน โทรศัพท์มือถือ 81--762-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ผ้าลายน้ำไหล ชนิดเส้นใยผสม 82-6/47(นน) 22 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2564
20 กลุ่มทอผ้าบ้านไผ่งาม
92 ม.1 ซ.- ถ.เวียงสา-นาน้อย ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์มือถือ 92--105-2889
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าขิด
15/2557
ผ้าขิด ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 32-4/15(นน) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
21 กลุ่มทอผ้าบ้านไผ่งาม
92 ม.1 ซ.- ถ.เวียงสา-นาน้อย ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์มือถือ 92--105-2889
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ผ้าลายน้ำไหล ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 31-3/47(นน) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
22 กลุ่มทอผ้าบ้านฝายมูล
75 ม.1 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 โทรศัพท์ 8-9265-8066
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 58137-680/63 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
23 กลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง
59 ม.3 ซ.2 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160 โทรศัพท์ 8-7173-8675
ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1448/2553
ผ้าปูโต๊ะ (เส้นใยผสม) 58136-21/1448 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
24 กลุ่มทอผ้าบ้านศาลา
135 ม.2 ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 8-6911-7383
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก ชนิดเส้นใยผสม 76-1/63(นน) 22 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2564
25 กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายทุ่ง
8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์ 8-4809-1446
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 58291-174/47 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
26 กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายทุ่ง
8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์ 8-4809-1446
ย่าม
609/2547
ย่าม 58406-99/609 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
27 กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายทุ่ง
8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์ 8-4809-1446
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 58553-682/63 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
28 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านศรีอุดม
156 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160 โทรศัพท์มือถือ 08-6182-2913
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 58494-176/47 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
29 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านศรีอุดม
156 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160 โทรศัพท์มือถือ 08-6182-2913
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 64566-1178/197 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
30 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณบ้านฝางสามัคคี
29 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน โทรศัพท์ 8-1180-5492
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 58493-175/47 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
31 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
26 ม.5 ซ.- ถ.- ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์มือถือ 08-7178-6161
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 9-1/412(นน) 15 พ.ค. 2560 14 พ.ค. 2563
32 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านกอก
89 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าน้าว อ.กิ่งอำเภอภูเพียง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์ 8-9759-4199
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้ง (มะไฟจีนแช่อิ่ม) 60871-46/161 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
33 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านกอก
89 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าน้าว อ.กิ่งอำเภอภูเพียง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์ 8-9759-4199
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้ง (กระท้อนแช่อิ่ม) 60870-45/161 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
34 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านหนองเต่า
256 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ม่วงตึ๊ด อ.กิ่งอำเภอภูเพียง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์ 0-5471-1424
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 61607-399/15 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
35 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านหนองเต่า
256 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ม่วงตึ๊ด อ.กิ่งอำเภอภูเพียง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์ 0-5471-1424
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 58293-384/15 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
36 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
14 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน 55190 โทรศัพท์ 0-5476-1169
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 60-1/40(นน) 21 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2564
37 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านน้ำลัด
100 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 โทรศัพท์ 9-5989-6694
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 58186-543/9 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
38 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านผาตูบ ๑
247 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-6028-2371
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 64848-644/9 21 เม.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
39 กลุ่มผ้าเขียนเทียน
260 ม.1 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 0-8103-3857
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนเทียนชาวไทยภูเขา
927/2558
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 69-1/927(นน) 7 พ.ค. 2561 6 พ.ค. 2564
40 กลุ่มผ้าเขียนเทียน
260 ม.1 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 0-8103-3857
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าเขียนเทียนชาวไทยภูเขา
926/2558
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 3-1/926(นน) 15 พ.ค. 2560 14 พ.ค. 2563
41 กลุ่มผ้าทอมือลายโบราณ
33 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน โทรศัพท์ 8-9999-2742
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ผ้าลายน้ำไหล ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 18-2/47(นน) 24 ก.ค. 2560 23 ก.ค. 2563
42 กลุ่มผ้าทอมือลายโบราณ
33 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน โทรศัพท์ 8-9999-2742
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าขิด
15/2557
ผ้าขิด ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 17-2/15(นน) 24 ก.ค. 2560 23 ก.ค. 2563
43 กลุ่มผ้าทอมือลายโบราณ
33 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน โทรศัพท์ 8-9999-2742
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 58138-172/47 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
44 กลุ่มมาทิพย์ผ้าทอบ้านดู่ใต้
22 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-1724-6728
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 58135-679/63 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
45 กลุ่มมาทิพย์ผ้าทอบ้านดู่ใต้
22 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-1724-6728
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60282-391/15 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
46 กลุ่มมาทิพย์ผ้าทอบ้านดู่ใต้
22 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-1724-6728
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60289-181/47 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
47 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าดอนไชย
40 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์ 8-6081-5320
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้ง (มะไฟจีนเชื่อมแห้ง) 60969-50/161 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
48 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าด้ามพลาสติก
23 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 55170 โทรศัพท์ 8-2381-6635
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 58972-555/9 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
49 กลุ่มไม้กวาดบ้านง้อมเปา
81 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 55220 โทรศัพท์ 0-5468-3681
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 55-4/9(นน) 1 ก.พ. 2561 17 มิ.ย. 2562
50 กลุ่มไม้กวาดบ้านปางหก
100 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 55220 โทรศัพท์ 0-5478-3681
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 54-3/9(นน) 1 ก.พ. 2561 17 มิ.ย. 2562
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ก.ค. 2561