รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดน่าน

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดน่าน จำนวน 176 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,414 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกรรณิการ์โครเชต์
30 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์ 8-5718-6857
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 116-1/615(นน) 25 ก.พ. 2562 24 ก.พ. 2565
2 กลุ่มชาเมี้ยง
117 ม.4 ต.น้ำเกี๋ยน อ.กิ่งอำเภอภูเพียง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-1472-1038
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ชา
120/2558
ชา ชนิดชาไม่หมัก 118-1/120(นน) 19 เม.ย. 2562 18 เม.ย. 2565
3 กลุ่มตัดเย็บบ้านดอนไชย
99 ม.3 ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์มือถือ 08-9854-6903
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก ชนิดเส้นใยผสม 77-2/63(นน) 22 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2564
4 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านนายาง
65 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180 โทรศัพท์ 0-5478-7063
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 64604-1301/835 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
5 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านนายาง
65 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180 โทรศัพท์ 0-5478-7063
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64602-1198/417 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
6 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านเมืองลี
11 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180 โทรศัพท์มือถือ 08-4805-9011
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 14-2/835(นน) 15 พ.ค. 2560 14 พ.ค. 2563
7 กลุ่มทอผ้าครบวงจร
13 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์มือถือ 08-6066-4322
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยผสม 101-10/47(นน) 25 ก.พ. 2562 24 ก.พ. 2565
8 กลุ่มทอผ้าจันทร์สมการทอ
68 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 โทรศัพท์ 0-5468-5222
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 155-7/63(นน) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
9 กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านน้ำปั้ว
7 ม.2 ซ.- ถ.- ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์ 8-0121-2569
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 119-1/610(นน) 19 เม.ย. 2562 18 เม.ย. 2565
10 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต
97 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 8-1180-2964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 145-3/246(นน) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
11 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนไชย
85 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 8-9998-7517
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภทผ้าทอ ชนิดเส้นใยผสม 87-2/246(นน) 21 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2564
12 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนไชย
85 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 8-1366-7323
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 148-15/15(นน) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
13 กลุ่มทอผ้าบ้านถ่อน
14 ม.1 ซ.- ถ.- ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 โทรศัพท์ 8-6188-0669
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 93-8/47(นน) 21 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2564
14 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งอ้าว
92 ม.9 ซ.- ถ.- ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์ 8-1374-9999
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 157-6/48(นน) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
15 กลุ่มทอผ้าบ้านนาปงพัฒนา
72 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน โทรศัพท์มือถือ 90--325-9579
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าขิด
15/2557
ผ้าขิด ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 79-5/15(นน) 22 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2564
16 กลุ่มทอผ้าบ้านไผ่งาม
92 ม.1 ซ.- ถ.เวียงสา-นาน้อย ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์มือถือ 92--105-2889
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าขิด
15/2557
ผ้าขิด ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 32-4/15(นน) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
17 กลุ่มทอผ้าบ้านไผ่งาม
92 ม.1 ซ.- ถ.เวียงสา-นาน้อย ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์มือถือ 92--105-2889
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ผ้าลายน้ำไหล ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 31-3/47(นน) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
18 กลุ่มทอผ้าบ้านศาลา
135 ม.2 ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 8-6911-7383
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 105-10/15(นน) 25 ก.พ. 2562 24 ก.พ. 2565
19 กลุ่มทอผ้าบ้านศาลา
135 ม.2 ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 8-6911-7383
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก ชนิดเส้นใยผสม 76-1/63(นน) 22 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2564
20 กลุ่มทอผ้าบ้านศาลา
135 ม.2 ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 8-6911-7383
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 149-6/63(นน) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
21 กลุ่มทอผ้าบ้านส้านเหนือ
49 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์ 8-7175-9579
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 107-1/18(นน) 25 ก.พ. 2562 24 ก.พ. 2565
22 กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายทุ่ง
8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์ 8-4809-1446
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 99-9/47(นน) 25 ก.พ. 2562 24 ก.พ. 2565
23 กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายทุ่ง
8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์ 8-4809-1446
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 100-1/48(นน) 25 ก.พ. 2562 24 ก.พ. 2565
24 กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายทุ่ง
8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์ 8-4809-1446
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าขิด
15/2557
ผ้าขิด ชนิดเส้นใยผสม 88-7/15(นน) 21 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2564
25 กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายทุ่ง
8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์ 8-4809-1446
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 144-14/15(นน) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
26 กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่
96 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์ 8-5634-7992
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 121-12/47(นน) 19 เม.ย. 2562 18 เม.ย. 2565
27 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านศรีอุดม
156 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160 โทรศัพท์มือถือ 08-6182-2913
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1448/2553
ผ้าปูโต๊ะชนิดเส้นใยธรรมชาติ 110-1/1448(นน) 25 ก.พ. 2562 24 ก.พ. 2565
28 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านศรีอุดม
156 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160 โทรศัพท์มือถือ 08-6182-2913
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 124-4/48(นน) 19 เม.ย. 2562 18 เม.ย. 2565
29 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านศรีอุดม
156 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160 โทรศัพท์มือถือ 08-6182-2913
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 64566-1178/197 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
30 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณบ้านป่าฝางสามัคคี
29 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน โทรศัพท์มือถือ 86--776-1159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 140-17/47(นน) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
31 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณบ้านป่าฝางสามัคคี
29 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน โทรศัพท์มือถือ 86--776-1159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 95-8/15(นน) 21 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2564
32 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านปางกอม
29 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน 55160 โทรศัพท์ 0-5477-9014
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 146-5/48(นน) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
33 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านห้วยหาด-หลักลาย
28 ม.7 ซ.- ถ.น้ำยาว-บ่อเกลือ ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 0-5473-1608
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 153-17/15(นน) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
34 กลุ่มนารีผ้าทอไทยพวน
159 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 โทรศัพท์ 0-8523-9265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 123-13/47(นน) 19 เม.ย. 2562 18 เม.ย. 2565
35 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
26 ม.5 ซ.- ถ.- ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์มือถือ 08-7178-6161
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 9-1/412(นน) 15 พ.ค. 2560 14 พ.ค. 2563
36 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านกอก
89 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าน้าว อ.กิ่งอำเภอภูเพียง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์ 8-9759-4199
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้ง (กระท้อนแช่อิ่ม) 96-1/161(นน) 25 ก.พ. 2562 24 ก.พ. 2565
37 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านกอก
89 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าน้าว อ.กิ่งอำเภอภูเพียง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์ 8-9759-4199
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้ง (มะไฟจีนแช่อิ่ม) 97-2/161(นน) 25 ก.พ. 2562 24 ก.พ. 2565
38 กลุ่มแปรรูปผ้าดวงเดือน
15 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์มือถือ 09-5143-8541
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 142-8/835(นน) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
39 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านทุ่งช้าง
170 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์ 8-7179-1172
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 134-1/36(นน) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
40 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านทุ่งช้าง
170 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์ 8-7179-1172
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ (กล้วยอบเนย) 135-1/1038(นน) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
41 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
14 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน 55190 โทรศัพท์ 0-5476-1169
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 60-1/40(นน) 21 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2564
42 กลุ่มผ้าเขียนเทียน
260 ม.1 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 0-8103-3857
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 147-9/835(นน) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
43 กลุ่มผ้าเขียนเทียน
255 ม.3 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์มือถือ 08-1167-6197
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าเขียนเทียนชาวไทยภูเขา
926/2558
ประเภทใช้งานที่สัมผัสกับร่างกาย ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 90-2/926(นน) 21 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2564
44 กลุ่มผ้าเขียนเทียน
260 ม.1 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 0-8103-3857
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าเขียนเทียนชาวไทยภูเขา
926/2558
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 3-1/926(นน) 15 พ.ค. 2560 14 พ.ค. 2563
45 กลุ่มผ้าเขียนเทียน
260 ม.1 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 0-8103-3857
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนเทียนชาวไทยภูเขา
927/2558
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 69-1/927(นน) 7 พ.ค. 2561 6 พ.ค. 2564
46 กลุ่มผ้าทอไทลื้อสีธรรมชาติบ้านดอนมูล
62 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 โทรศัพท์ 8-0852-1399
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 143-2/836(นน) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
47 กลุ่มผ้าทอมือลายโบราณ
33 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน โทรศัพท์ 8-9999-2742
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 137-13/15(นน) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
48 กลุ่มผ้าทอมือลายโบราณ
33 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน โทรศัพท์ 8-9999-2742
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ผ้าลายน้ำไหล ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 18-2/47(นน) 24 ก.ค. 2560 23 ก.ค. 2563
49 กลุ่มผ้าทอมือลายโบราณ
33 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน โทรศัพท์ 8-9999-2742
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าขิด
15/2557
ผ้าขิด ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 17-2/15(นน) 24 ก.ค. 2560 23 ก.ค. 2563
50 กลุ่มมาทิพย์ผ้าทอบ้านดู่ใต้
22 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-1724-6728
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 106-11/15(นน) 25 ก.พ. 2562 24 ก.พ. 2565
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่20 ก.ค. 2562