รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงราย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงราย จำนวน 194 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 13,206 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม Topjade หยกแกะสลัก...ที่ตรงใจคุณ
312 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 9-6928-2986
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์หินแกะสลัก
644/2547
ผลิตภัณฑ์หินแกะสลัก 88-5/644(ชร) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
2 กลุ่มกระเป๋าสะพาย
38 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 8-7359-3009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ย่าม
609/2547
ย่าม 162-6/609(ชร) 3 ต.ค. 2562 2 ต.ค. 2565
3 กลุ่มแกะสลักไม้พื้นบ้านในครัวเรือนบ้านถ้ำผาตอง
248 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 8-1602-4775
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 119-4/240(ชร) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
4 กลุ่มของฝากและของที่ระลึกบ้านหาดบ้าย
32/7 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์ 8-1706-3565
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 191-11/196(ชร) 16 ต.ค. 2562 15 ต.ค. 2565
5 กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง
97 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 โทรศัพท์ 9-3249-6600
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
เครื่องปั้นดินเผาสังคโลก
244/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 95-1/244(ชร) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
6 กลุ่มงานผ้าบ้านแม่สาด
286 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 8-9261-5757
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 108-5/196(ชร) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
7 กลุ่มจักสาน
5 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทรศัพท์ 8-0208-7609
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 174-8/40(ชร) 3 ต.ค. 2562 2 ต.ค. 2565
8 กลุ่มจักสานขันโตกผู้สูงอายุ
426 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 8-7657-7479
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 118-3/19(ชร) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
9 กลุ่มจักสานเชือกกล้วย
73 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 8-1883-8475
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
56/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 160-1/56(ชร) 3 ต.ค. 2562 2 ต.ค. 2565
10 กลุ่มจักสานบ้านนาเจริญ
78 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 8-4355-8182
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 143-4/9(ชร) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
11 กลุ่มจักสานบ้านโป่งแดง
39 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทรศัพท์ 9-1768-2808
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 164-7/9(ชร) 3 ต.ค. 2562 2 ต.ค. 2565
12 กลุ่มจักสานบ้านโป่งแดง
39 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทรศัพท์ 9-1768-2808
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 165-4/8(ชร) 3 ต.ค. 2562 2 ต.ค. 2565
13 กลุ่มจักสานบ้านม่วง
4/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์ 9-8748-2722
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 137-3/20(ชร) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
14 กลุ่มจักสานบ้านสันสลี
54 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 9-5751-8509
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 113-2/40(ชร) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
15 กลุ่มจักสานบ้านใหม่แสงแก้ว
232 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ 8-6919-1743
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 130-1/8(ชร) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
16 กลุ่มจักสานไม้ไผ่
24 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 6-1157-4654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 141-5/40(ชร) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
17 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านป่าหัด
241 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทรศัพท์ 8-5719-1778
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 171-7/40(ชร) 3 ต.ค. 2562 2 ต.ค. 2565
18 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านสันกอเหียง
69 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทรศัพท์ 8-3574-3041
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 63-1/40(ชร) 25 มี.ค. 2562 24 มี.ค. 2565
19 กลุ่มจักสานหมวกบ้านแม่ลาว
338 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 โทรศัพท์ 9-6413-1691
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 209-10/40(ชร) 16 ต.ค. 2562 15 ต.ค. 2565
20 กลุ่มจักสานหวายและไม้ไผ่
177 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์ 9-2381-5089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 190-9/40(ชร) 16 ต.ค. 2562 15 ต.ค. 2565
21 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว
108 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 8-0828-5383
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 144-3/24(ชร) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
22 กลุ่มดอกไม้ใยบัว
94 ม.12 ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 โทรศัพท์ 8-9633-9373
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 126-2/24(ชร) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
23 กลุ่มตะกร้าจักสานบ้านต้นม่วง
113 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 โทรศัพท์ 8-5039-0895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 210-8/20(ชร) 16 ต.ค. 2562 15 ต.ค. 2565
24 กลุ่มตะกร้าหวาย
39 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทรศัพท์ 8-9632-7551
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 64-2/19(ชร) 25 มี.ค. 2562 24 มี.ค. 2565
25 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มบ้านร่องศาลา หมู่ 3
204 ม.3 ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 โทรศัพท์ 8-1472-8694
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 20-1/835(ชร) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
26 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มบ้านร่องศาลา หมู่ 3
204 ม.3 ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 โทรศัพท์ 8-1472-8694
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผ้าห่มนวม
202/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืนเส้นใยผสมชนิดไส้ใยสังเคราะห์ 31-3/202(ชร) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
27 กลุ่มตัดเย็บพรมเช็ดเท้า
303 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทรศัพท์ 8-4365-8033
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 166-5/412(ชร) 3 ต.ค. 2562 2 ต.ค. 2565
28 กลุ่มทอตุงล้านนา
279 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทรศัพท์ 8-9952-6033
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ย่าม
609/2547
ย่าม 195-10/609(ชร) 16 ต.ค. 2562 15 ต.ค. 2565
29 กลุ่มทอตุงล้านนา
279 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทรศัพท์ 8-9952-6033
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ 196-2/247(ชร) 16 ต.ค. 2562 15 ต.ค. 2565
30 กลุ่มทอตุงล้านนา
279 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทรศัพท์ 8-9952-6033
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 197-4/7(ชร) 16 ต.ค. 2562 15 ต.ค. 2565
31 กลุ่มทอตุงล้านนา
279 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทรศัพท์ 8-9952-6033
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 198-16/835(ชร) 16 ต.ค. 2562 15 ต.ค. 2565
32 กลุ่มทอตุงล้านนา
279 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทรศัพท์ 8-9952-6033
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 199-2/197(ชร) 16 ต.ค. 2562 15 ต.ค. 2565
33 กลุ่มทอตุงล้านนา
279 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทรศัพท์ 8-9952-6033
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ตุง
225/2547
ตุง 200-3/225(ชร) 16 ต.ค. 2562 15 ต.ค. 2565
34 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านโป่งแดง
412 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทรศัพท์ 9-3679-0733
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ย่าม
609/2547
ย่าม 177-8/609(ชร) 3 ต.ค. 2562 2 ต.ค. 2565
35 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านวังลาว
20 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทรศัพท์ 8-9552-5881
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ย่าม
609/2547
ย่าม 201-11/609(ชร) 16 ต.ค. 2562 15 ต.ค. 2565
36 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านหาดบ้าย
84/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์ 9-7949-1638
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 186-9/196(ชร) 16 ต.ค. 2562 15 ต.ค. 2565
37 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านหาดบ้าย
84/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์ 9-7949-1638
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 187-10/412(ชร) 16 ต.ค. 2562 15 ต.ค. 2565
38 กลุ่มทอผ้าบ้านโป่งเทวี
197 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 โทรศัพท์ 8-3086-2378
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 128-1/246(ชร) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
39 กลุ่มทอผ้าบ้านโป่งเทวี
197 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 โทรศัพท์ 8-3086-2378
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 127-1/197(ชร) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
40 กลุ่มทอผ้าบ้านโป่งเทวี
197 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 โทรศัพท์ 8-3086-2378
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ย่าม
609/2547
ย่าม 129-2/609(ชร) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
41 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
98 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์ 6-2927-1344
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ตุง
225/2547
ตุง 153-2/225(ชร) 3 ต.ค. 2562 2 ต.ค. 2565
42 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองเชียงแสน
98 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทรศัพท์ 6-1925-2485
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
828/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ 202-1/828(ชร) 16 ต.ค. 2562 15 ต.ค. 2565
43 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองเชียงแสน
98 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทรศัพท์ 6-1925-2485
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 203-3/197(ชร) 16 ต.ค. 2562 15 ต.ค. 2565
44 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองเชียงแสน
98 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทรศัพท์ 6-1925-2485
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 204-7/417(ชร) 16 ต.ค. 2562 15 ต.ค. 2565
45 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ
69 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ 8-9952-5679
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ย่าม
609/2547
ย่าม 134-4/609(ชร) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
46 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ
69 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ 8-9952-5679
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 136-2/246(ชร) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
47 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ
69 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ 8-9952-5679
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ 135-1/247(ชร) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
48 กลุ่มทอเสื่อกก
219 ม.12 ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 โทรศัพท์ 9-2647-6974
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 125-1/7(ชร) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
49 กลุ่มทำสมุนไพรเทศบาลตำบลพญาเม็งราย
17 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 โทรศัพท์มือถือ 09-3271-8322
สมุนไพรอบตัว
666/2553
สมุนไพรอบตัว 65122-94/666 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
50 กลุ่มเทียนหอม
7 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 6-2024-8965
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
เทียนหอม
74/2546
เทียนหอม 145-1/74(ชร) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่9 ส.ค. 2563