รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุทัยธานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 208 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระถางปูนปั้นบ้านหนองสี่เหลี่ยม
51 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ปูนปั้น
423/2547
ปูนปั้น 202-1/423(อน) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
2 กลุ่มกระเป๋าผ้าบ้านนาทุ่งเชือก
130 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 199-3/20(อน) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
3 กลุ่มกระเป๋าผ้าบ้านนาทุ่งเชือก
130 ม.4 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 232-6/196(อน) 2 มี.ค. 2563 1 มี.ค. 2566
4 กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองหญ้าปล้อง
39/3 ม.5 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 166-6/418(อน) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
5 กลุ่มคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือจังหวัดอุทัยธานี
75/1 ม.14 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 28-1/836(อน) 5 ม.ค. 2561 4 ม.ค. 2564
6 กลุ่มคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือจังหวัดอุทัยธานี
75/1 ม.14 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
หมอนขวาน
198/2546
หมอนขวาน 31-2/198(อน) 5 ม.ค. 2561 4 ม.ค. 2564
7 กลุ่มคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือจังหวัดอุทัยธานี
75/1 ม.14 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
828/2558
แบบใช้งานทั่วไป 30-3/828(อน) 5 ม.ค. 2561 4 ม.ค. 2564
8 กลุ่มคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือจังหวัดอุทัยธานี
75/1 ม.14 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 27-3/197(อน) 5 ม.ค. 2561 4 ม.ค. 2564
9 กลุ่มคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือจังหวัดอุทัยธานี
75/1 ม.14 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 29-1/48(อน) 5 ม.ค. 2561 4 ม.ค. 2564
10 กลุ่มจักสานด้วยไม้ไผ่
19 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 207-6/40(อน) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
11 กลุ่มจักสานบ้านเกาะอีเพลิน
41/1 ม.3 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 195-3/40(อน) 6 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 2565
12 กลุ่มจักสานบ้านเกาะอีเพลิน
41/1 ม.3 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 194-3/182(อน) 6 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 2565
13 กลุ่มจักสานบ้านเกาะอีเพลิน
41/1 ม.3 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 191-5/9(อน) 6 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 2565
14 กลุ่มจักสานบ้านเกาะอีเพลิน
41/1 ม.3 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่
184/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่ 192-3/184(อน) 6 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 2565
15 กลุ่มจักสานบ้านเกาะอีเพลิน
41/1 ม.3 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
เครื่องเรือนไม้ไผ่
65/2558
เครื่องเรือนไม้ไผ่ 193-1/65(อน) 6 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 2565
16 กลุ่มจักสานบ้านดงพระธาตุ
14 ม.12 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 168-4/9(อน) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
17 กลุ่มจักสานบ้านทุ่งกระถิน
3/1 ม.2 ต.ทุ่งนาไทย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 164-4/418(อน) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
18 กลุ่มจักสานบ้านทุ่งกระถิน
3/1 ม.2 ต.ทุ่งนาไทย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 163-2/40(อน) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
19 กลุ่มจักสานบ้านวังปลากด
46 ม.1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 134-1/40(อน) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
20 กลุ่มจักสานพัด
69 ม.6 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
พัด
415/2547
พัด 47-1/415(อน) 23 มี.ค. 2561 22 มี.ค. 2564
21 กลุ่มจักสานพัด
69 ม.6 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 46-1/418(อน) 23 มี.ค. 2561 22 มี.ค. 2564
22 กลุ่มจักสานพัด
69 ม.6 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 62-2/418(อน) 4 มิ.ย. 2561 3 มิ.ย. 2564
23 กลุ่มจักสานพัด
69 ม.6 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 188-2/39(อน) 6 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 2565
24 กลุ่มจักสานและแปรรูปไม้ไผ่
- ม.11 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 196-4/40(อน) 6 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 2565
25 กลุ่มตะกร้าด้วยใยสังเคราะห์
52 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 200-8/418(อน) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
26 กลุ่มถักพรมอเนกประสงค์
63/2 ม.2 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 151-6/412(อน) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
27 กลุ่มทองตะนาวเครื่องหอมไทยเดิม
62 ม.6 ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอมที่มีก้านธูป 32-1/181(อน) 5 ม.ค. 2561 4 ม.ค. 2564
28 กลุ่มทอผ้าซิ่นตีนจกบ้านสุขสำราญ
148 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 214-9/417(อน) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
29 กลุ่มทอผ้าซิ่นตีนจกบ้านสุขสำราญ
148 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 26-2/17(อน) 5 ม.ค. 2561 4 ม.ค. 2564
30 กลุ่มทอผ้าซิ่นตีนจกบ้านสุขสำราญ
148 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 25-2/197(อน) 5 ม.ค. 2561 4 ม.ค. 2564
31 กลุ่มทอผ้าซิ่นตีนจกบ้านสุขสำราญ
148 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 73-2/48(อน) 19 ก.ค. 2561 18 ก.ค. 2564
32 กลุ่มทอผ้าซิ่นตีนจกลายโบราณ
419 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64988-1181/197 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
33 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งนาสวน
1 ม.2 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 96-2/1473(อน) 10 ม.ค. 2562 9 ม.ค. 2565
34 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งนาสวน
1 ม.2 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 95-5/17(อน) 10 ม.ค. 2562 9 ม.ค. 2565
35 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งนาสวน
1 ม.2 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 100-6/48(อน) 1 เม.ย. 2562 1 เม.ย. 2565
36 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งนาสวน
1 ม.2 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 94-7/197(อน) 10 ม.ค. 2562 9 ม.ค. 2565
37 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งนาสวน
1 ม.2 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 174-4/18(อน) 6 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 2565
38 กลุ่มทอผ้าบ้านนทุ่งนา
237 ม.6 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ย่าม
609/2547
ย่าม 231-10/609(อน) 2 มี.ค. 2563 1 มี.ค. 2566
39 กลุ่มทอผ้าบ้านนาตาโพ
29 ม.3 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าจก
48/2557
เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 229-12/48(อน) 2 มี.ค. 2563 1 มี.ค. 2566
40 กลุ่มทอผ้าบ้านเนินคีรี
13 ม.10 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ย่าม
609/2547
ย่าม 183-8/609(อน) 6 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 2565
41 กลุ่มทอผ้าบ้านเนินคีรี
13 ม.10 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 182-3/835(อน) 6 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 2565
42 กลุ่มทอผ้าบ้านเนินคีรี
13 ม.10 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 71-1/1473(อน) 19 ก.ค. 2561 18 ก.ค. 2564
43 กลุ่มทอผ้าบ้านบึง
73 ม.1 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 109-9/197(อน) 2 เม.ย. 2562 1 เม.ย. 2565
44 กลุ่มทอผ้าบ้านบึง
73 ม.1 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
หมอนขวาน
198/2546
หมอนขวาน 110-3/198(อน) 2 เม.ย. 2562 1 เม.ย. 2565
45 กลุ่มทอผ้าบ้านบึง
73 ม.1 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 111-4/381(อน) 2 เม.ย. 2562 1 เม.ย. 2565
46 กลุ่มทอผ้าบ้านพูลสุข
90/2 ม.2 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าจก
48/2557
เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 131-9/48(อน) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
47 กลุ่มทอผ้าบ้านพูลสุข
90/2 ม.2 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 180-10/197(อน) 6 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 2565
48 กลุ่มทอผ้าบ้านพูลสุข
90/2 ม.2 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ย่าม
609/2547
ย่าม 181-7/609(อน) 6 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 2565
49 กลุ่มทอผ้าบ้านพูลสุข
90/2 ม.2 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าขิด
15/2557
ผ้าขิด ชนิดเส้นใยผสม 179-1/15(อน) 6 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 2565
50 กลุ่มทอผ้าบ้านภูจวง
75/1 ม.14 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 119-8/48(อน) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
12345

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563