รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 33 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,414 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแกะสลักหินอ่อนพรานกระต่าย
79 ม.4 ซ.- ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์ 0-5576-1279
หัตถกรรมหินอ่อน
12/2546
ประเภทของใช้เบ็ดเตล็ด 62625-80/12 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
2 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปบ้านศรีสกุณา
29 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 โทรศัพท์มือถือ 08-6088-1046
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 64495-1300/835 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
3 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองจอกพัฒนา
78 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์ 0-5586-4126
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 64496-1174/197 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
4 กลุ่มผ้าปักชาวเขา
77/7 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ 0-8167-4302
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง
1450/2554
ชุดติดกัน (เส้นใยผสม) 63783-31/1450 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
5 กลุ่มผ้าปักชาวเขา
77/7 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ 0-8167-4302
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 62728-1128/417 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
6 กลุ่มมะพร้าวเสวยบ้านทรายทอง
17 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170 โทรศัพท์มือถือ 08-9640-0673
ขนมไทย
1/2552
มะพร้าวเสวย 63565-962/1 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
7 กลุ่มแม่บ้านเกาะพิมูลพัฒนา
52/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลานดอกไม้ตก อ.กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-5852
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 3-1/709(กพ) 6 ก.ย. 2560 5 ก.ย. 2563
8 กลุ่มแม่บ้านเกาะพิมูลพัฒนา
52/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลานดอกไม้ตก อ.กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-5852
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด
968/2559
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด 4-1/968(กพ) 6 ก.ย. 2560 5 ก.ย. 2563
9 กลุ่มแม่บ้านโนนโกจัดทำไม้กวาดดอกหญ้า
166/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160 โทรศัพท์ 0-9024-8293
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 63931-62/1122 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
10 กลุ่มวังชมพูหินอ่อน
1/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์มือถือ 08-3637-6533
หัตถกรรมหินอ่อน
12/2546
ประเภทของใช้เบ็ดเตล็ด 62626-81/12 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
11 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์รากไม้
723/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์มือถือ 08-7207-0589
หัตถกรรมรากไม้
183/2558
ประเภทใช้งานที่ต้องรับน้ำหนัก ชนิดเก้าอี้ 64879-319/183 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
12 กลุ่มหินอ่อนเมืองพรานงานกลึง
79/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์มือถือ 08-8762-3841
หัตถกรรมหินอ่อน
12/2546
ประเภทเครื่องตกแต่งอาคารบ้านเรือน 62593-79/12 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
13 กลุ่มอาชีพทำสิ่งประดิษฐ์จากไม้
119 ม.23 ซ.- ถ.- ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130 โทรศัพท์มือถือ 08-9954-5100
ซุ้มศาลาไม้
1274/2558
ประเภททำจากไม้ 63186-11/1274 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
14 กลุ่มอาชีพแม่บ้านโนนใน
45 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170 โทรศัพท์มือถือ 08-4622-8299
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วนธัญพืช 62597-958/1 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
15 กลุ่มอาชีพสานเปลญวน
164 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150 โทรศัพท์มือถือ 08-2169-0917
เปล
203/2546
เปล 62615-124/203 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
16 นาง น้ำฝน รัตนสร้อย
642/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์มือถือ 08-6515-6596
ผ้าพิมพ์มือ
383/2558
ชนิดเส้นใยผสม 63416-9/383 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
17 นาง ปราณี จะนต
4/27 ม.- ซ.4 ถ.เทศบาล2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5570-5039
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มดองน้ำเกลือชนิดดิบ 63340-337/27 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
18 นาง ศริสา เข็มวัน
358 ม.- ซ.- ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-2977
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 63684-234/551 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
19 นาง ศริสา เข็มวัน
358 ม.- ซ.- ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-2977
ผลิตภัณฑ์พอกหน้า
175/2554
ผลิตภัณฑ์พอกหน้าผสมเปลือกกล้วย 64878-25/175 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
20 นาง สิริลักษณ์ เล่าณศรีโยธิน
1/6 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-0065
เนื้อปรุงรสพร้อมบริโภค
302/2553
เนื้อสวรรค์ 62212-5/302 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
21 นาง สิริลักษณ์ เล่าณศรีโยธิน
1/6 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-0065
หมูปรุงรสพร้อมบริโภค
150/2553
หมูสวรรค์ 62213-42/150 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
22 นาง อารีย์ ติ้วทอง
12/12 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 9-1028-5410
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 8-1/1246(กพ) 6 ก.ย. 2560 5 ก.ย. 2563
23 นาง อารีย์ ติ้วทอง
12/12 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-7307
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 63329-720/421 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
24 นาง อารีย์ ติ้วทอง
12/12 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-7307
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 63328-181/623 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
25 นางสาว สิริวรรณ ช่ออังชัญ
70 ม.17 ซ.- ถ.- ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130 โทรศัพท์มือถือ 08-8172-1230
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 62594-312/10 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
26 นางสาว อนุรีย์ ติ้วทอง
11/2 ม.- ซ.15 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-9461-2210
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 9-1/23(กพ) 6 ก.ย. 2560 5 ก.ย. 2563
27 นางสาว อัญชลี ชัยวงศ์
4/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์มือถือ 08-1534-0390
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ถั่วกวน 62214-554/35 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
28 นาย วันชนะ พรเวียง
101 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 โทรศัพท์มือถือ 08-3597-9134
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 62627-714/45 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
29 นาย สถาพร สุ่มศรี
180 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150 โทรศัพท์มือถือ 08-7108-6046
ถ่านอัดไบโอนิก
946/2548
ถ่านอัดไบโอนิก 62639-5/946 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
30 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรยั่งยืนปางมะค่า
89/1 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130 โทรศัพท์ 8-1644-5323
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
มะนาวดอง
1167/2549
มะนาวดอง 2-1/1167(กพ) 6 ก.ย. 2560 5 ก.ย. 2563
31 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น
90 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130 โทรศัพท์ 0-5570-5039
ไส้เมี่ยง
752/2548
ไส้เมี่ยง 63568-33/752 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
32 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น
90 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130 โทรศัพท์ 0-5570-5039
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 63566-253/112 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
33 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพาราเขาคีริส
8/2 ม.3 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์ 0-5570-5039
ที่นอนยางพารา
783/2548
ที่นอนยางพารา 63114-2/783 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562

สืบค้นเมื่อ วันที่20 ก.ค. 2562