รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 9 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,246 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปบ้านศรีสกุณา
29 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 โทรศัพท์มือถือ 08-6088-1046
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 64495-1300/835 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
2 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองจอกพัฒนา
78 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์ 0-5586-4126
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 64496-1174/197 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
3 กลุ่มแม่บ้านเกาะพิมูลพัฒนา
52/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลานดอกไม้ตก อ.กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-5852
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 3-1/709(กพ) 6 ก.ย. 2560 5 ก.ย. 2563
4 กลุ่มแม่บ้านเกาะพิมูลพัฒนา
52/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลานดอกไม้ตก อ.กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-5852
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด
968/2559
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด 4-1/968(กพ) 6 ก.ย. 2560 5 ก.ย. 2563
5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์รากไม้
723/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์มือถือ 08-7207-0589
หัตถกรรมรากไม้
183/2558
ประเภทใช้งานที่ต้องรับน้ำหนัก ชนิดเก้าอี้ 64879-319/183 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
6 นาง ศริสา เข็มวัน
358 ม.- ซ.- ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-2977
ผลิตภัณฑ์พอกหน้า
175/2554
ผลิตภัณฑ์พอกหน้าผสมเปลือกกล้วย 64878-25/175 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
7 นาง อารีย์ ติ้วทอง
12/12 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 9-1028-5410
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 8-1/1246(กพ) 6 ก.ย. 2560 5 ก.ย. 2563
8 นางสาว อนุรีย์ ติ้วทอง
11/2 ม.- ซ.15 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-9461-2210
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 9-1/23(กพ) 6 ก.ย. 2560 5 ก.ย. 2563
9 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรยั่งยืนปางมะค่า
89/1 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130 โทรศัพท์ 8-1644-5323
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
มะนาวดอง
1167/2549
มะนาวดอง 2-1/1167(กพ) 6 ก.ย. 2560 5 ก.ย. 2563

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ย. 2562