รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 29 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระจูดบ้านโคกทราง
14/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-1082-5516
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 514-63/53(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
2 กลุ่มเกษตรจักสานปลูกย่านลิเภา
147/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-5476-2852
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา
54/2559
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา 535-34/54(นศ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
3 กลุ่มจักสานบ้านดอนฆ้อ
17/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 โทรศัพท์ 8-3637-3172
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 542-2/19(นศ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
4 กลุ่มจักสานย่านลิเพาโพธิ์เสด็จ
131/2 ม.1 ซ.บ้านพระมงกุฎ ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-9866-4110
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา
54/2559
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา 511-32/54(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
5 กลุ่มจักสานย่านลิเภาบ้านวังม่วง
39 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทรศัพท์ 8-1367-4852
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา
54/2559
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา 534-33/54(นศ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
6 กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านควนเคร็ง
300 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 6-1216-7178
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 538-68/53(นศ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
7 กลุ่มเยาวชนแกะหนังตะลุง
131/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-2532-0073
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 541-22/59(นศ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
8 กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรชะอวด
100/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-7888-5702
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากระจูด 512-61/53(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
9 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านชะอวด
201 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-9588-6193
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากระจูด 516-65/53(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
10 กลุ่มหมอนอิงโบราณ
257 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-1396-2190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
หมอนฟักทอง
414/2547
หมอนฟักทอง 536-2/414(นศ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
11 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์แกะหนังตะลุง "รักษ์คอน"
129/26 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-4241-9558
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 526-20/59(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
12 นาง กาญจนา ภิรมรักษ์
109 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-7263-4233
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 539-69/53(นศ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
13 นาง จรวย สังทอง
73/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 9-3628-9800
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จการะจูด 513-62/53(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
14 นาง ปรางทิพย์ ขุนเพชร
44/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-7465-2834
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จการะจูด 515-64/53(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
15 นาง วราภรณ์ สุวรรณภักดี
213/87 ม.- ซ.แฟลตเพชรจริก ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-0070-8548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 523-6/193(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
16 นางสาว กุลณัฐฐา ชูแก้ว
62 ม.- ซ.- ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-7687-4446
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เครื่องถมเงิน
369/2547
เครื่องถมเงิน 510-14/369(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
17 นางสาว กุลณัฐฐา ชูแก้ว
62 ม.- ซ.- ถ.สะพายยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-7687-4446
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เครื่องถมทอง
370/2547
เครื่องถมทอง 509-11/370(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
18 นางสาว ขวัญใจ อภิปรัชญาพงศ์
47/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-1537-8462
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ผลิตภัณฑ์ภาพแกะหนังตะลุง 540-21/59(นศ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
19 นางสาว วรรธณา มีศรี
90/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-0829-5313
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากระจูด 518-67/53(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
20 นางสาว อาภรณ์ เต็มคงแก้ว
107/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 โทรศัพท์ 8-2271-8458
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 507-12/23(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
21 นางสาว อาภรณ์ เต็มคงแก้ว
107/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 โทรศัพท์ 8-2271-8458
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เครื่องถมทอง
370/2547
เครื่องถมทอง 508-10/370(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
22 นาย จรัล ฤทธิ์ทอง
170/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 โทรศัพท์ 8-1267-9192
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากใบกะพ้อ
359/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบกะพ้อ 525-4/359(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
23 นาย พณรัญชน์ พลภักดี
126/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 9-3581-2593
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
แชมพู
92/2552
ผลิตภัณฑ์แชมพูผสมเปลือกมังคุด 527-7/92(นศ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
24 นาย พณรัญชน์ พลภักดี
126/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 9-3581-2593
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสมฟักข้าว 528-4/550(นศ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
25 นาย อุดม ขวัญสงค์
20/154 ม.5 ซ.เลควิว ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-6741-1759
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เครื่องถมทอง
370/2547
เครื่องถมทอง 532-12/370(นศ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
26 บริษัท ไอ.ซี พลัส จำกัด
552/2 ม.5 ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80290 โทรศัพท์ 8-1561-4162
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถ่านอัดแท่ง
238/2547
ถ่านอัดแท่ง 519-4/238(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
27 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระจูดบ้านกุมแป
197/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-6269-1894
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากระจูด 517-66/53(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
28 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรอินดี้
429/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190 โทรศัพท์ 9-3695-9950
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 524-7/193(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
29 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรรณิการ์ เฮิร์บ
420/4 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 โทรศัพท์ 8-9725-4963
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสมมะเฟืองสำหรับกลางคืน และกลางวัน 529-5/550(นศ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563