รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพังงา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพังงา จำนวน 166 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,246 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเเม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน
23 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 โทรศัพท์มือถือ 08-1476-7441
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ขิงผงสำเร็จรูป
121/2556
ขิงผงสำเร็จรูป 523-2/121(พง) 21 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2564
2 กลุ่มเเม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองห้าง
15/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์มือถือ 08-7278-5546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 559-14/9(พง) 4 มี.ค. 2562 3 มี.ค. 2565
3 กลุ่มเเม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองห้าง
121 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์มือถือ 09-6291-7046
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 608-18/9(พง) 19 ส.ค. 2562 18 ส.ค. 2565
4 กลุ่มเเม่บ้านเกษตรกรบ้านบางปลา
16 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 โทรศัพท์มือถือ 08-5786-8619
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ถั่วคั่วทราย
154/2549
ถั่วคั่วทราย 511-3/154(พง) 7 ก.พ. 2561 6 ก.พ. 2564
5 กลุ่มเเม่บ้านผลิตไม้กวาดดอกอ้อบ้านบกปุย
230 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์มือถือ 08-4844-7218
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 560-15/9(พง) 4 มี.ค. 2562 3 มี.ค. 2565
6 กลุ่มขนิมบาติก
47/5 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์มือถือ 08-9972-1350
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 471-3/20(พง) 28 ก.ค. 2560 27 ก.ค. 2563
7 กลุ่มผ้ามัดย้อมคุระบุรี
33/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์มือถือ 08-0142-1457
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 529-1/52(พง) 6 ก.ค. 2561 5 ก.ค. 2564
8 กลุ่มไม้กวาดบ้านลำรู่
35 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา 82170 โทรศัพท์มือถือ 08-7889-7645
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก(ตะกร้า) 613-5/20(พง) 19 ส.ค. 2562 18 ส.ค. 2565
9 กลุ่มไม้กวาดบ้านลำรู่
35 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา 82170 โทรศัพท์มือถือ 08-7889-7645
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 609-19/9(พง) 19 ส.ค. 2562 18 ส.ค. 2565
10 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีและเยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชนบางเเดด
200 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์มือถือ 08-9868-0346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงส้ม น้ำพริกแกงพริก และน้ำพริกแกงกะทิ 524-12/129(พง) 17 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2564
11 กลุ่มสตรีนาเตย
- ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์มือถือ 08-0647-1481
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 527-1/418(พง) 18 พ.ค. 2561 17 พ.ค. 2564
12 กลุ่มอาชีพเครื่องถมเงิน
210 ม.9 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์มือถือ 08-1788-6295
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 460-1/23(พง) 13 มิ.ย. 2560 12 มิ.ย. 2563
13 นาง กรรณิการ์ สุมาลี
27/4 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-7383-5351
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 507-278/623(พง) 7 ก.พ. 2561 6 ก.พ. 2564
14 นาง กรองทรัพย์ ลิ่มสกุล
5/34 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 โทรศัพท์มือถือ 08-1535-5608
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 619-3/195(พง) 19 ส.ค. 2562 18 ส.ค. 2565
15 นาง ขนิษฐา ดำหาแก้ว
22/1 ม.2 ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา 82170 โทรศัพท์มือถือ 08-2812-7425
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 611-1/19(พง) 19 ส.ค. 2562 18 ส.ค. 2565
16 นาง ขวัญใจ คงเดิม
1/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 09-8873-6099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 604-329/623(พง) 19 ส.ค. 2562 18 ส.ค. 2565
17 นาง จรรยา เหมมินทร์
113/9 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 09-8716-6090
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 510-281/623(พง) 7 ก.พ. 2561 6 ก.พ. 2564
18 นาง จิตติมา เหมมินทร์
94 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-4442-6568
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 571-313/623(พง) 4 เม.ย. 2562 3 เม.ย. 2565
19 นาง จินตนา วุฒิ
16/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา 82170 โทรศัพท์มือถือ 08-5471-7928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 620-6/196(พง) 19 ส.ค. 2562 18 ส.ค. 2565
20 นาง เจิดจิต ทองวล
8/5 ม.8 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 โทรศัพท์มือถือ 08-6268-9200
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 475-1/352(พง) 28 ก.ค. 2560 27 ก.ค. 2563
21 นาง เจิดจิต ทองวล
8/5 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 โทรศัพท์มือถือ 08-6268-9200
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 473-2/40(พง) 28 ก.ค. 2560 27 ก.ค. 2563
22 นาง ดวง เมฆบุตร
113/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 06-1252-0956
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 573-315/623(พง) 4 เม.ย. 2562 3 เม.ย. 2565
23 นาง ดวงใจ เด่นมาลัย
15/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 06-1704-7054
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 556-307/623(พง) 8 ก.พ. 2562 7 ก.พ. 2565
24 นาง ดารา พลีตา
29/2 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-1979-1822
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 568-310/623(พง) 4 เม.ย. 2562 3 เม.ย. 2565
25 นาง เตือนใจ ทองนิ่ม
71/6 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์มือถือ 08-7278-7669
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว
351/2560
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว 625-1/351(พง) 19 ส.ค. 2562 18 ส.ค. 2565
26 นาง ทรรศนีย์ เหมมินทร์
94/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-8820-4998
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 575-317/623(พง) 4 เม.ย. 2562 3 เม.ย. 2565
27 นาง ทัศนีย์ ฟองละแอ
68/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 09-0709-1213
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 591-321/623(พง) 17 มิ.ย. 2562 16 มิ.ย. 2565
28 นาง นงเยาว์ สุทธิการ
96/7 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-7623-9394
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 563-309/623(พง) 4 มี.ค. 2562 3 มี.ค. 2565
29 นาง นวพร สงวนนาม
12/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์มือถือ 09-3582-3953
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 612-4/20(พง) 19 ส.ค. 2562 18 ส.ค. 2565
30 นาง น้องนุช ปลื้มใจ
26 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-7890-2216
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 605-330/623(พง) 19 ส.ค. 2562 18 ส.ค. 2565
31 นาง บุญกอง สูงยิ่ง
19/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์มือถือ 06-1625-3846
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม่้กวาดดอกหย้า 607-17/9(พง) 19 ส.ค. 2562 18 ส.ค. 2565
32 นาง บุษบา ลูกเหล็ม
127 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 09-0774-9923
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 503-274/623(พง) 7 ก.พ. 2561 6 ก.พ. 2564
33 นาง เบญจมาศ ทองกวม
1/4 ม.2 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 โทรศัพท์มือถือ 08-9988-8175
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 636-3/418(พง) 19 ส.ค. 2562 18 ส.ค. 2565
34 นาง เบ็ญจา นัยสว่าง
101/2 ม.4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา 82170 โทรศัพท์มือถือ 06-1253-4716
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 589-8/615(พง) 17 มิ.ย. 2562 16 มิ.ย. 2565
35 นาง ปราณี ประสานพันธ์
64 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-9909-1555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 554-305/623(พง) 8 ก.พ. 2562 7 ก.พ. 2565
36 นาง ปรานอม อ่วมชิตร์
69/11 ม.11 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 โทรศัพท์มือถือ 08-1606-9155
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ถั่วลิสงเคลือบ
155/2552
ถั่วลิสงเคลือบ 479-4/155(พง) 13 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2563
37 นาง ปรานอม อ่วมชิตร์
69/11 ม.11 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 โทรศัพท์มือถือ 08-1606-9155
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
มะพร้าวแก้ว
158/2558
มะพร้าวแก้ว 480-1/158(พง) 13 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2563
38 นาง ปรีดาภรณ์ ศรีเพชร
8/2 ม.1 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์มือถือ 08-1788-8804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 584-2/196(พง) 17 มิ.ย. 2562 16 มิ.ย. 2565
39 นาง ปิยาลักษณ์ ตันติพิสิษฐ์
8/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 โทรศัพท์มือถือ 0--7644--406
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค
313/2553
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค 445-18/313(พง) 22 มี.ค. 2560 21 มี.ค. 2563
40 นาง ปุณณิศา โบบทอง
67 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์มือถือ 09-3610-4155
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 630-5/412(พง) 19 ส.ค. 2562 18 ส.ค. 2565
41 นาง ฝ้าตี้หม๊ะ สิดิ
123 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-0520-6489
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 577-319/623(พง) 4 เม.ย. 2562 3 เม.ย. 2565
42 นาง ภูริตา ขิมทองดอนดุ่
555/2 ม.- ซ.- ถ.- ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-9589-4125
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 536-17/51(พง) 7 ส.ค. 2561 6 ส.ค. 2564
43 นาง มันฑนา เมืองวงษ์
32/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 โทรศัพท์มือถือ 08-3590-2323
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 593-2/823(พง) 17 มิ.ย. 2562 16 มิ.ย. 2565
44 นาง มันฑนา เมืองวงษ์
32/3 ม.1 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 โทรศัพท์มือถือ 08-3590-2323
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 586-4/196(พง) 17 มิ.ย. 2562 16 มิ.ย. 2565
45 นาง ม่ารีหย๊ะ ฟองละแอ
40 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-9729-8388
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 505-276/623(พง) 7 ก.พ. 2561 6 ก.พ. 2564
46 นาง ย่าว่าเราะ ประสานพันธ์
78/7 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-9973-3835
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 493-264/623(พง) 20 ธ.ค. 2560 19 ธ.ค. 2563
47 นาง ยุภา เหมสลาหมาด
7/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-9647-5248
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 519-283/623(พง) 21 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2564
48 นาง เยาวภา เเต้มต่อผล
8 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-9726-4995
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 521-285/623(พง) 21 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2564
49 นาง รัตนา ฟองละแอ
116/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-6946-9840
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 569-311/623(พง) 4 เม.ย. 2562 3 เม.ย. 2565
50 นาง รัตนา สุทธิการ
26/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-3104-8206
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 456-245/623(พง) 22 มี.ค. 2560 21 มี.ค. 2563
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่21 พ.ย. 2562