รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 100 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,262 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มผ้ามัดย้อมสตรีตำบลเสวียด
30/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 63820-547/247 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านยวนสาว
12 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน
353/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน 60084-121/353 9 ธ.ค. 2558 18 ก.ย. 2561
3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระเกศ
80/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 โทรศัพท์ 0-7727-2590
กาละแม
873/2548
กาละแม 63814-73/873 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
4 กลุ่มแม่้บ้านเกษตรกรสนธิวัฒน์
12/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 โทรศัพท์มือถือ 08-1597-4646
น้ำพริกผัด
321/2556
น้ำพริกตะลิงปลิง 57465-97/321 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
5 กลุ่มไม้กวาดบ้านสวนกล้วยพัฒนาชุมชน
98 ม.17 ซ.- ถ.- ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทรศัพท์ 0-7730-2587
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 17-2/9(สฎ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
6 กลุ่มร่วมใจพัฒนาอาชีพบ้านท่าอู่
26/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 64165-337/348 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
7 นาง กันต์ฤทัย จันทรทรัพย์
9/4 ม.2 ซ.- ถ.ศรีตาปี 2 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
1446/2553
ผ้าปูที่นอนชนิดรัดมุม ปลอกหมอนหนุน และปลอกหมอนข้าง (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 61464-18/1446 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
8 นาง กันต์ฤทัย จันทรทรัพย์
9/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-7727-2590
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 63819-301/381 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
9 นาง กันทนีย์ พุฒทอง
323/67 ม.4 ซ.- ถ.โฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์มือถือ 08-8168-5601
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้รวม 56534-178/115 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
10 นาง กันทนีย์ พุฒทอง
323/67 ม.4 ซ.- ถ.โฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์มือถือ 08-8168-5601
ขนมจีบสังขยา
1050/2548
ขนมจีบสังขยา 56533-2/1050 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
11 นาง กันทนีย์ พุฒทอง
323/67 ม.4 ซ.- ถ.โฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์มือถือ 08-8168-5601
พายและทาร์ต
524/2555
ขนมพายสัปปะรด 56532-29/524 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
12 นาง กิตติยา สุวรรณขัน
131 ม.1 ซ.- ถ.- ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม 63840-2662/25 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
13 นาง เกสร ทองมั่ง
199 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84340 โทรศัพท์ 8-7898-4794
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นคลุ้ม 11-1/188(สฎ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
14 นาง เกสร ทองมั่ง
199 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84340 โทรศัพท์ 8-7898-4794
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 16-1/9(สฎ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
15 นาง จรัสศรี หนูหวาน
174/12 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทรศัพท์มือถือ 09-4354-6326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 18-3/9(สฎ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
16 นาง จันทร์สลวย ปรีชามาตร
20/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก 63831-96/611 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
17 นาง จำเนียร นุ้ยช่วย
147/358 ม.- ซ.- ถ.- ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 โทรศัพท์ 0-7727-2590
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ เส้นใยธรรมชาติ 63826-1281/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
18 นาง ทับทิม ใจซื่อ
85/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 60085-187/182 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
19 นาง น้ำอ้อย มิตรกุล
39/247 ม.1 ซ.- ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม 63822-2660/25 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
20 นาง รุจิรา หิรัญสาลี
33/113 ม.2 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-6470-4709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า
173/2554
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าเจลขมิ้น 4-1/173(สฎ) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
21 นาง รุจิรา หิรัญสาลี
33/113 ม.2 ซ.- ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-6470-4709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมขมิ้นชัน 3-1/95(สฎ) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
22 นาง รุจิรา หิรัญสาลี
33/113 ม.2 ซ.- ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-6470-4709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 2-1/551(สฎ) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
23 นาง ละมัย กรุงแก้ว
29/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 63818-730/45 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
24 นาง วกุล มงคลกิตติ์
137/16 ม.1 ซ.- ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์มือถือ 08-1978-2727
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน
353/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน 57397-110/353 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
25 นาง วรัชยา ภูริพัฒนาวงษ์
212 ม.- ซ.- ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์มือถือ 08-4056-7189
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม 57399-2469/25 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
26 นาง วิมล กิตติวุฒิ
153/230 ม.1 ซ.- ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 63841-506/193 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
27 นาง วิมล กิตติวุฒิ
153/230 ม.1 ซ.- ถ.วัดโพธิ์ - บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม 63842-2663/25 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
28 นาง สารภี พรหมรักษ์
64 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280 โทรศัพท์มือถือ 08-7887-5674
ผลิตภัณฑ์ก้านมะพร้าว
351/2547
ผลิตภัณฑ์ก้านมะพร้าว 57128-86/351 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
29 นาง สำอางค์ แก้วปาน
102 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 โทรศัพท์มือถือ 08-1829-2475
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 57720-315/27 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
30 นาง สุพรรณี แน่นอน
6/3 ม.- ซ.- ถ.เจริญลาภ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 0-7731-2503
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ และประเภทไข่เค็มพอกชนิดต้มสุก 63817-339/27 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
31 นาง สุภาพร สุขเจริญ
36 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางชนะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์มือถือ 08-1376-1666
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม 57403-2473/25 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
32 นาง อุไรพร จึงสุวรรณ์
166 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170 โทรศัพท์ 6-2525-6407
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 1-1/20(สฎ) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
33 นาง อุไรรัตน์ ขาวเรือง
17/9 ม.6 ซ.ชนเกษม 43 ถ.- ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์มือถือ 08-2417-4508
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม 57398-2468/25 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
34 นาง เอื้อน ชัยยศ
10 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูด
53/2546
ผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูด 63813-74/53 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
35 นางสาว กมลทิพย์ จันทร์ชัย
1 ม.- ซ.- ถ.หน้าสถานีรถไฟ ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์มือถือ 08-1979-0311
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันนวดสำหรับสปา 58201-485/259 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
36 นางสาว เกศิณี สังข์ทอง
112/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150 โทรศัพท์มือถือ 08-4847-0228
มีด
82/2546
ประเภทมีดสเตนเลสชนิดที่ใช้ในการเกษตร 59824-157/82 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
37 นางสาว จิตติมา วัฒนพฤกษ์
113/57 ม.6 ซ.- ถ.- ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-7793-5013
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงมัสมั่น 63838-95/129 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
38 นางสาว จิตติมา วัฒนพฤกษ์
113/57 ม.6 ซ.เสม็ดเรียง ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-7793-5013
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผา 63821-334/4 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
39 นางสาว จุรีรัตน์ มิตรป่าเว
35/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 8-2/20(สฎ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
40 นางสาว ฐิติมา ทิพย์ทอง
21/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทรศัพท์ 8-1079-8292
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 9-1/615(สฎ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
41 นางสาว ฐิติวรกาญจน์ ศรีสาคร
157/127 ม.1 ซ.ปทุมพร 8 ถ.- ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์มือถือ 08-9872-5575
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม 57400-2470/25 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
42 นางสาว ธัญเพ็ญพัฒน์ คงสุทธิ์
26/445 ม.3 ซ.- ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-7727-2590
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 63829-1248/196 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
43 นางสาว ธันยา ช่วยประดิษฐ์
47 ม.1 ซ.- ถ.- ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 0-7727-2590
กระเป๋าหนังต่อ
594/2547
กระเป๋าหนังต่อ 63812-36/594 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
44 นางสาว ธันยาพร หมันง๊ะ
312/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 63809-338/27 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
45 นางสาว ยุภา เทียมกุล
99/507 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์มือถือ 08-1970-5616
แกงไตปลา
1021/2548
แกงไตปลาน้ำ 57182-1/1021 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
46 นางสาว ยุภา เทียมกุล
99/507 ม.1 ซ.- ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์มือถือ 08-1970-5616
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผาไข่เค็ม 56531-323/4 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
47 นางสาว วราภรณ์ บัวทอง
9/38 ม.5 ซ.- ถ.วิภาวดี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์มือถือ 08-1326-1485
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม 57402-2472/25 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
48 นางสาว วันดี ชุณหวิกสิต
325 ม.- ซ.- ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์มือถือ 08-9659-7260
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม 57401-2471/25 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
49 นางสาว สุริวัสสา คามบุตร
159 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 0-7727-2590
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
กระโปรง เส้นใยประดิษฐ์ 63828-1282/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
50 นางสาว อัจฉราพร รำเพย
696/11 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230 โทรศัพท์มือถือ 08-1457-9959
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมสมุนไพรรวมใบย่านาง 64948-293/665 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
12

สืบค้นเมื่อ วันที่26 เม.ย. 2561