รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปัตตานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปัตตานี จำนวน 24 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
90/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทรศัพท์ 0-8929-3191
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทกางเกงชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 83-2/835(ปน) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
2 กลุ่มตานีบาติก
181/264 ม.1 ซ.- ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-8180-3979
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 84-3/835(ปน) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
3 กลุ่มตานีบาติก
181/264 ม.1 ซ.- ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-8180-3979
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋า 86-2/417(ปน) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
4 กลุ่มผ้าละหมาดตำบลกระหวะ
27/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กระหวะ อ.มายอ จ.ปัตตานี 94190 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ชุดละหมาดสตรี
386/2555
ชุดละหมาดสตรี 91-1/386(ปน) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
5 กลุ่มผ้าละหมาดตำบลกระหวะ
27/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กระหวะ อ.มายอ จ.ปัตตานี 94190 โทรศัพท์ 0-9549-4170
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ผ้าคลุมผมสตรีแบบทั่วไป 92-2/385(ปน) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
6 กลุ่มยาริงบาติก
1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150 โทรศัพท์ 0-9867-8948
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 87-3/417(ปน) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
7 กลุ่มยาริงบาติก
1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150 โทรศัพท์ 0-9867-8948
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 88-1/412(ปน) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
8 กลุ่มรายาบาติก
125/11 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทรศัพท์ 0-8997-8794
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 102-2/51(ปน) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
9 กลุ่มลูกหยีนำแสงแปรรูป
19 ม.- ซ.- ถ.สายบุรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110 โทรศัพท์ 0-8696-8190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ผักและผลไม้กวน 77-2/35(ปน) 30 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2565
10 กลุ่มอิกติศอดุนา
123/25 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทรศัพท์ 0-8484-4895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ผ้าคลุมผมสตรีสำเร็จรูป 79-1/385(ปน) 30 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2565
11 เตาเงินซุปเปอร์อั้งโล่ พีแอนด์พี
9/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130 โทรศัพท์ 0-8319-1583
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
เตาถ่าน
443/2547
เตาถ่าน 97-2/443(ปน) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
12 นางสาว พิชาพรรณ แดงกระจ่าง
278 ม.6 ซ.ปากน้ำ23 ถ.ปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-9445-4694
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 89-2/412(ปน) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
13 บาราโหมบาติก
119 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-6511-6898
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 80-1/51(ปน) 30 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2565
14 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมะนาวสร้างตนเอง
16/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 โทรศัพท์ 0-86-2-9065
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
น้ำมะนาว
1080/2557
น้ำมะนาวพร้อมบริโภค 72-1/1080(ปน) 30 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2565
15 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านทรายขาว
95/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 โทรศัพท์ 0-8629-1989
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยี 81-6/521(ปน) 30 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2565
16 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านใหญ่
- ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220 โทรศัพท์ 0-8628-9822
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหักมุกอบแก้ว 76-1/1038(ปน) 30 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2565
17 วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าไร่
17/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180 โทรศัพท์ 0-8154-6377
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 76-1/176(ปน) 30 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2565
18 วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ภูมิปัญญา
210 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150 โทรศัพท์ 0-8173-8399
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ปอเปี๊ยะทอด
1036/2548
ปอเปี๊ยะทอด 71-3/1036(ปน) 30 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2565
19 วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ภูมิปัญญา
210 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150 โทรศัพท์ 0-8173-8399
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ปอเปี๊ยะทอด
1036/2548
ปอเปี๊ยะทอด ขนมผูกโบว์ไส้ปลา รสสาหร่าย 73-4/1036(ปน) 30 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2565
20 วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ภูมิปัญญา
210 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150 โทรศัพท์ 0-8173-8399
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ปอเปี๊ยะทอด
1036/2548
ปอเปี๊ยะทอด 74-5/1036(ปน) 30 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2565
21 ส้มแขกคำแก้วบ้านทรายขาวออก
56 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 โทรศัพท์ 0-8929-6402
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ผักและผลไม้แช่อิ่ม 75-1/161(ปน) 30 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2565
22 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัลเมาว์ลา กรุ๊ป
12/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ระแว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทรศัพท์ 0-8629-9845
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
หมวกกะปิเยาะ
387/2558
หมวกกะปิเยาะ 94-3/387(ปน) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
23 ห้างหุ้นส่วนสามัญวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านกองพลทหารราบที่ 15 สาขาหน่วยข่าวกรอง
65 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทรศัพท์ 0-9131-6145
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสมเซรั่มคอลลาเจนบำรุงผิวหน้า 96-4/550(ปน) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
24 ห้างหุ้นส่วนสามัญวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านกองพลทหารราบที่ 15 สาขาหน่วยข่าวกรอง
65 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทรศัพท์ 0-9131-6145
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 95-1/551(ปน) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563