รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดยะลา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดยะลา จำนวน 57 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,707 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม YALA Bird cage city
87 ม.- ซ.2(ถนนจารูพัฒนา) ถ.จารูพัฒนา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์มือถือ 08-7680-7090
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 62313-703/45 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
2 กลุ่มกลึงไม้และเฟอร์นิเจอร์
14 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์มือถือ 08-9974-8427
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 64880-748/45 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
3 กลุ่มเกษตรกรสาธารณสุขพัฒนา
76 ม.1 ซ.- ถ.ยะลา-โกตา ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 8-6291-6091
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ลูกหยีปรุงรส 60925-35/521 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
4 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ม.- ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7327-4244
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค (ข้าวเกรียบปลา รสสไปซี่) 60108-197/107 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
5 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ม.- ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7327-4244
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหินทอดกรอบ รสชาเขียว 60107-162/1038 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
6 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ม.- ซ.- ถ.เวฬุว้น ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7327-4244
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหินทอดกรอบ รสเค็ม 60109-163/1038 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
7 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ม.- ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7327-4244
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหินทอดกรอบ รสหวาน 60110-164/1038 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
8 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ม.- ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7327-4244
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหินทอดกรอบ รสทรงเครื่อง 60111-165/1038 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
9 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ม.- ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7327-4244
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
มันทอดกรอบ รสหวาน 60112-166/1038 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
10 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ม.- ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7327-4244
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหินทอดกรอบ รสโนริสาหร่าย 60926-177/1038 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
11 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ม.- ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7327-4244
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหินทอดกรอบ รสปาปริก้า 60920-176/1038 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
12 กลุ่มจักสานบ้านดอน
- ม.7 ซ.- ถ.- ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์มือถือ 08-6290-9889
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 62307-594/9 2 ส.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
13 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบาลูกาลูว๊ะ
80/9 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์มือถือ 08-9294-4509
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 62648-488/836 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
14 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง
122/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 8-9869-8160
ชุดกูรง
990/2555
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62711-11/990 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
15 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง
122/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์มือถือ 08-9869-8160
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
แบบสำเร็จรูป ชนิดเส้นใยผสม 63595-159/385 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
16 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ามุสลิมบ้านตาเนาะปูเต๊ะ
14 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 8-8390-8399
ชุดยูเบาะห์
1283/2555
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60499-5/1283 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
17 กลุ่มบ้านใบไม้
58 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์มือถือ 08-9888-2127
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม
224/2547
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม 62310-38/224 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
18 กลุ่มปักจักรผ้าคลุมผมบัดรีบาลอ
1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์มือถือ 08-4748-7074
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62710-157/385 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
19 กลุ่มปักรจักรมุสลิมะฮ์บ้านจือแร
8/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์มือถือ 08-9289-4546
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62672-156/385 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
20 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
36/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-9294-9976
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ส้มแขกกวน 63466-560/35 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
21 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
2/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 8-4395-9124
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ส้มแขกกวน 63014-559/35 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
22 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทุเรียน(สาย15 กะปะห์-บังยี)
101/13 ม.- ซ.- ถ.สาย 15 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-83-3-9941
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอดกรอบ 59535-161/1038 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
23 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนหัวสะพานสะเตง
34 ม.- ซ.- ถ.ขวัญเมือง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-1690-2084
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 60321-142/823 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
24 กลุ่มผลิตภัณฑ์อัคริมาษ์
53 ม.- ซ.- ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-9733-4799
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมถ่านไม้ไผ่ 60663-253/665 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
25 กลุ่มพัฒนาแปรรูปกล้วยหินนังตา
418 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์มือถือ 08-1388-9158
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหินทอดกรอบ 64894-210/1038 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
26 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเงาะกาโปร์
63/1 ม.3 ซ.- ถ.สุขยางค์ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์มือถือ 06-1628-3421
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหินทอดกรอบ 62308-187/1038 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
27 กลุ่มมดตะนอย แฮนด์เมด
43/9 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์มือถือ 08-9925-9509
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 60266-1057/417 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
28 กลุ่มมะลิบาติก
132 ม.- ซ.- ถ.ธนวิถี ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-1439-5895
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ) 60960-1184/835 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
29 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกาแป๊ะกอตอใน
73/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์มือถือ 08-1092-6026
กาแฟผสม
1315/2558
กาแฟผสม 62315-7/1315 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
30 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนารีพัฒนา
24/9 ม.7 ซ.- ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์มือถือ 08-8489-9548
กาแฟผสม
1315/2558
กาแฟผสม 62776-8/1315 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
31 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบาละ
72 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 0-7320-5563
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 64741-641/9 22 ก.พ. 2560 17 มิ.ย. 2562
32 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไม้แก่น
16/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 8-6288-0167
กะหรี่ปั๊บ
29/2554
กะหรี่ปั๊บไส้ถั่ว 61447-108/29 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
33 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรย้อมผ้าสีสมุนไพร
2/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 8-2832-3287
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 60320-130/597 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
34 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหน้าถ้ำร่วมฤทัย
136/6 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์มือถือ 08-0548-9188
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเส้นสมุนไพร 60664-173/1038 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
35 กลุ่มแม่บ้านร่วมใจพัฒนา
105/1 ม.7 ซ.- ถ.กาแป๊ะฮูลู ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์ 0-7323-4855
หมี่เบตง
1326/2549
หมี่เบตง 62316-4/1326 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
36 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตและแปรรูปเห็ดครบวงจร
361 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150 โทรศัพท์ 0-7329-7210
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 62312-244/112 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
37 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกอินทิราอาหารทะเลแปรรูป
33 ม.- ซ.นุกูลกิจ 1 ถ.วงเวียน 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์มือถือ 09-8671-1774
น้ำพริกกุ้งเสียบ
322/2556
น้ำพริกกุ้งเสียบ 62309-39/322 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
38 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนตลาดเกษตร
97/481 ม.- ซ.- ถ.สาย 15 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-1609-2250
โรตีกึ่งสำเร็จรูป
504/2547
โรตีกึ่งสำเร็จรูป 63467-12/504 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
39 กลุ่มศรีปุตรี
58 ม.- ซ.-- ถ.พิพิธภักดี ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-73-2-4099
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
แบบทั่วไป ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60959-155/385 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
40 กลุ่มศรียะลาบาติก
24 ม.- ซ.กาญจนา 2 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์มือถือ 08-4165-2312
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 60497-448/51 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
41 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรอาชีวศึกษายะลา
100 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7327-4806
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้ง (ลองกองแช่อิ่ม) 60665-44/161 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
42 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรอาชีวศึกษายะลา
100 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7327-4806
น้ำพริกผัด
321/2556
น้ำพริกผัดส้มแขก 59169-99/321 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
43 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านตะโละยามิง
6/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 8-9655-1863
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วน 59250-930/1 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
44 กลุ่มสตรีดอกไม้ประดิษฐ์บ้านกูแบรายอ
78/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์มือถือ 08-0608-1385
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 62325-2627/25 2 ส.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
45 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า ตำบลสะเตงนอก
90 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์มือถือ 08-1275-5016
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64449-1192/417 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
46 กลุ่มสตรีบ้านแบลาที
47/5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 9-2357-1690
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ชุดติดกัน (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 62413-1233/835 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
47 กลุ่มสตรีบ้านปาลอบาตะ
569 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 8-4890-8640
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยีชนิดแห้ง (ลูกหยีทรงเครื่อง) 60662-31/521 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
48 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านละแอ
24/7 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 8-6855-4082
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองพับ 59262-931/1 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
49 กลุ่มเสื้อผ้ามุสลิมบ้านรานอ
132 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 8-9596-1754
ชุดยูเบาะห์
1283/2555
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60326-4/1283 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
50 กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าและกระเป๋า
6 ม.6 ซ.บองอ ถ.สุขยางค์ ต.กรงปินัง อ.กิ่งอำเภอกรงปินัง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 9-0478-1242
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ชุดติดกัน (เส้นใยประดิษฐ์) 61374-1200/835 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
12

สืบค้นเมื่อ วันที่16 ต.ค. 2561