รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนราธิวาส

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนราธิวาส จำนวน 61 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม เอส.พี OTOP
176/5 ม.11 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 09-0369-5641
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
เรือจำลอง
80/2546
เรือกอและจำลอง 275-7/80(นธ) 19 ก.พ. 2561 18 ก.พ. 2564
2 กลุ่มกระจูดบ้านทอนอามาน
340/3 ม.11 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-6289-6671
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 240-19/53(นธ) 17 มี.ค. 2560 16 มี.ค. 2563
3 กลุ่มกระจูดบ้านนิคมบาเจาะ
130/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-9878-4048
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 238-18/53(นธ) 17 มี.ค. 2560 16 มี.ค. 2563
4 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้าโต๊ะเวาะ
- ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 โทรศัพท์มือถือ 08-4397-1655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 271-1/40(นธ) 19 ก.พ. 2561 18 ก.พ. 2564
5 กลุ่มชอแม
123/14 ม.7 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-1328-7817
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 226-8/417(นธ) 13 ก.ย. 2559 12 ก.ย. 2562
6 กลุ่มชุมชนบ้านบาโง
96/3 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-1328-0811
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 206-23/51(นธ) 1 มี.ค. 2559 28 ก.พ. 2562
7 กลุ่มตะกร้าหวายบ้านสุเป๊ะ
91/7 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 โทรศัพท์มือถือ 08-5628-1887
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 255-3/19(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
8 กลุ่มตะกร้าหวายบ้านสุเป๊ะ
91/7 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 โทรศัพท์มือถือ 08-5628-1887
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 254-2/45(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
9 กลุ่มทอผ้าบ้านทรายขาว
40 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์มือถือ 08-1388-7824
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอกลายดอกพิกุล 229-3/63(นธ) 13 ก.ย. 2559 12 ก.ย. 2562
10 กลุ่มทอผ้าวัดเขานาคา
126/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-6298-9589
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ แบบทอ 231-1/247(นธ) 13 ก.ย. 2559 12 ก.ย. 2562
11 กลุ่มทุเรียนกวนแม่บ้านเกษตรกรบ้านบูเก๊ะและส้มแขกแห้ง
72 ม.2 ซ.- ถ.ไอร์สะเตีย-เจาะไอร้อง ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 96130 โทรศัพท์มือถือ 08-1276-3325
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ทุเรียนกวน 209-22/35(นธ) 1 มี.ค. 2559 28 ก.พ. 2562
12 กลุ่มบางนราบาติก
63 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-6963-8158
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 208-25/51(นธ) 1 มี.ค. 2559 28 ก.พ. 2562
13 กลุ่มบ้านบาติก
6 ม.- ซ.ปิติ ถ.วิจิตรไชยบูลย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-6747-7359
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 221-27/51(นธ) 6 ก.ค. 2559 5 ก.ค. 2562
14 กลุ่มประดิษฐ์เครื่องใช้ไอร์จูโจ๊ะ
123/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์มือถือ 09-1640-9985
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 245-1/45(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
15 กลุ่มปักจักรบ้านเจ๊ะเหม
99/7 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160 โทรศัพท์มือถือ 08-7290-2162
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ผ้าคลุมผมสตรีแบบทั่วไป 210-23/385(นธ) 1 มี.ค. 2559 28 ก.พ. 2562
16 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านยาบี
51 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 09-0719-6587
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 267-24/53(นธ) 19 ก.พ. 2561 18 ก.พ. 2564
17 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่เค็มบ้านโคกมะเฟือง
26/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์มือถือ 08-0874-8185
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 234-3/27(นธ) 17 มี.ค. 2560 16 มี.ค. 2563
18 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5
77 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96220 โทรศัพท์มือถือ 08-1598-7936
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผักและผลไม้กวน
35/2558
สับปะรดกวน 218-23/35(นธ) 6 ก.ค. 2559 5 ก.ค. 2562
19 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5
77 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96220 โทรศัพท์มือถือ 08-1598-7936
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ครองแครงกรอบ
267/2552
ขนมขาไก่ 217-4/267(นธ) 6 ก.ค. 2559 5 ก.ค. 2562
20 กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านทอน หมู่ 5
32 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-9736-1291
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 259-20/53(นธ) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
21 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าปาเต๊ะ
- ม.- ซ.- ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 โทรศัพท์มือถือ 08-3194-0668
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้าลายปาเต๊ะ 270-14/417(นธ) 19 ก.พ. 2561 18 ก.พ. 2564
22 กลุ่มผ้าคลุมผมสตรีบ้านลาเวง
28/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์มือถือ 08-6292-4972
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ผ้าคลุมผมสตรี แบบทั่วไป 232-25/385(นธ) 13 ก.ย. 2559 12 ก.ย. 2562
23 กลุ่มพัฒนาอาชีพปักจักรบ้านไอร์ซือเร๊ะ
128 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 96220 โทรศัพท์มือถือ 08-6293-8010
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ผ้าคลุมผมสตรี แบบทั่วไป 225-24/385(นธ) 13 ก.ย. 2559 12 ก.ย. 2562
24 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้เที่ยม
34/6 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์มือถือ 08-2821-8793
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ปูนปั้น
423/2547
ปูนปั้น 244-2/423(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
25 กลุ่มมิงทุเรียนกวน
154/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 96130 โทรศัพท์มือถือ 08-9463-5989
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ทุเรียนกวน 219-24/35(นธ) 6 ก.ค. 2559 5 ก.ค. 2562
26 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนา
125 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130 โทรศัพท์มือถือ 08-9486-7682
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยี 222-1/521(นธ) 6 ก.ค. 2559 5 ก.ค. 2562
27 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนา
125 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130 โทรศัพท์มือถือ 08-9486-7682
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ส้มแขกกวน 220-25/35(นธ) 6 ก.ค. 2559 5 ก.ค. 2562
28 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลีนานนท์
29/16 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190 โทรศัพท์มือถือ 08-7295-4274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
น้ำพริกแกง
129/2556
เครื่องแกงส้ม 251-1/129(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
29 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลีนานนท์
29/127 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190 โทรศัพท์มือถือ 08-7295-4274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
น้ำพริกแกง
129/2556
เครื่องแกงกะทิ 252-2/129(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
30 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลีนานนท์
29/16 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190 โทรศัพท์มือถือ 08-7295-4274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
น้ำพริกแกง
129/2556
เครื่องแกงผัดเผ็ด 253-3/129(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
31 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไอร์บือแต
153 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 96220 โทรศัพท์มือถือ 08-1092-1601
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 256-12/417(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
32 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
28/10 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์มือถือ 08-9977-4074
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 266-4/9(นธ) 11 ก.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
33 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์แปรรูปมะพร้าวอามาน
197 ม.11 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-4397-2713
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
แชมพู
92/2552
แชมพู 227-3/92(นธ) 13 ก.ย. 2559 12 ก.ย. 2562
34 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไอช์โรตีบ้านปูโป๊ะ
109/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 โทรศัพท์มือถือ 08-1093-3411
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
โรตีกึ่งสำเร็จรูป
504/2547
โรตีกึ่งสำเร็จรูป 248-3/504(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
35 กลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพบ้านซรายอ
- ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 โทรศัพท์มือถือ 08-6960-5099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 264-13/417(นธ) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
36 กลุ่มสตรีบ้านภูเขาทอง
67 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190 โทรศัพท์มือถือ 08-0712-3990
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา 250-5/25(นธ) 30 มิ.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
37 กลุ่มเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป
66/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์มือถือ 08-0719-8648
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 246-11/417(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
38 กลุ่มหมวกกะปิเยาะบ้านยะโต๊ะ
214 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170 โทรศัพท์มือถือ 08-1767-7004
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
หมวกกะปิเยาะ
387/2558
หมวกกะปิเยาะ 211-4/387(นธ) 1 มี.ค. 2559 28 ก.พ. 2562
39 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาหัตกรรมบาติภาคใต้
96/7 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-7363-1871
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 207-24/51(นธ) 1 มี.ค. 2559 28 ก.พ. 2562
40 กลุ่มออมทรัพย์สตรีบ้านป่าไผ่
26/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์มือถือ 08-0139-3449
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 202-1/182(นธ) 1 มี.ค. 2559 28 ก.พ. 2562
41 กลุ่มอัลฮามีน บาติก
68 ม.- ซ.- ถ.ตากใบ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-1898-4892
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 224-4/836(นธ) 6 ก.ค. 2559 5 ก.ค. 2562
42 กลุ่มอัลฮามีนบาติก
68 ม.- ซ.- ถ.ตากใบ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-1898-4892
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 205-22/51(นธ) 1 มี.ค. 2559 28 ก.พ. 2562
43 กลุ่มอ่าวมะนาวบาติก
10/5 ม.- ซ.- ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-1275-5399
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 212-26/51(นธ) 1 มี.ค. 2559 28 ก.พ. 2562
44 กลุ่มเอส พี OTOP
176/5 ม.11 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 09-0369-5641
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้เขียนลาย
620/2557
ว่าวบุหลันจำลอง 274-1/620(นธ) 19 ก.พ. 2561 18 ก.พ. 2564
45 ดาหลาบาติก
19 ม.- ซ.ศรีสุรัตน์ ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-1479-5060
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าปาเต๊ะลายโบราณ 230-28/51(นธ) 13 ก.ย. 2559 12 ก.ย. 2562
46 นาง จงดี ธรรมคุณ
147 ม.- ซ.- ถ.เทศปฐม ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 โทรศัพท์มือถือ 08-1679-4986
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 263-5/836(นธ) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
47 นาง เจ๊ะรอเม๊าะ ธำรงทรัพย์
50 ม.- ซ.- ถ.โคกเคียน ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-6749-8851
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ปลาหย็อง
300/2553
สมันปลา 228-1/300(นธ) 13 ก.ย. 2559 12 ก.ย. 2562
48 นางสาว รักชนก โชติบัณฑ์
224 ม.- ซ.- ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-1540-6953
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์จากหนังแท้ 237-2/595(นธ) 17 มี.ค. 2560 16 มี.ค. 2563
49 นาย นาเบ ดารามั่น
37/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-2834-9001
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม
224/2547
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม 204-19/224(นธ) 1 มี.ค. 2559 28 ก.พ. 2562
50 นาย ปรีชา เจะเด็ง
357 ม.- ซ.13 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 โทรศัพท์มือถือ 08-9657-1770
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
โรตีกึ่งสำเร็จรูป
504/2547
โรตีกึ่งสำเร็จรูป 257-4/504(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
12

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562