รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนราธิวาส

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนราธิวาส จำนวน 75 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,434 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนา
125 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130 โทรศัพท์มือถือ 08-9486-7682
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ส้มแขกแห้งชงดื่ม
476/2556
ส้มแขกแห้งชงดื่ม 199-1/476(นธ) 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
2 กลุ่มกระจูดบ้านทอนอามาน
340/3 ม.11 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-6289-6671
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 240-19/53(นธ) 17 มี.ค. 2560 16 มี.ค. 2563
3 กลุ่มกระจูดบ้านนิคมบาเจาะ
130/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-9878-4048
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 238-18/53(นธ) 17 มี.ค. 2560 16 มี.ค. 2563
4 กลุ่มกระเป๋าถักโคร์เชต์บ้านลูโบ๊ะบาตู
94/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130 โทรศัพท์มือถือ 08-2269-4497
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 171-2/195(นธ) 15 เม.ย. 2558 14 เม.ย. 2561
5 กลุ่มชอแม
123/14 ม.7 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-1328-7817
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 226-8/417(นธ) 13 ก.ย. 2559 12 ก.ย. 2562
6 กลุ่มชุดแต่งกายมุสลิม
337 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170 โทรศัพท์มือถือ 08-4252-0397
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 198-3/836(นธ) 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
7 กลุ่มชุมชนบ้านบาโง
96/3 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-1328-0811
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 206-23/51(นธ) 1 มี.ค. 2559 28 ก.พ. 2562
8 กลุ่มตะกร้าหวายบ้านสุเป๊ะ
91/7 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 โทรศัพท์มือถือ 08-5628-1887
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 254-2/45(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
9 กลุ่มตะกร้าหวายบ้านสุเป๊ะ
91/7 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 โทรศัพท์มือถือ 08-5628-1887
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 255-3/19(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
10 กลุ่มถักโครเชต์กำปงจาเราะ
26 ม.- ซ.- ถ.- ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170 โทรศัพท์มือถือ 08-2825-6863
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 179-3/195(นธ) 27 มี.ค. 2558 26 มี.ค. 2561
11 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกมะม่วง
28 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์มือถือ 08-2260-6875
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 182-8/197(นธ) 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
12 กลุ่มทอผ้าบ้านตอหลัง
25 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์มือถือ 08-5671-1097
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 176-6/197(นธ) 27 มี.ค. 2558 26 มี.ค. 2561
13 กลุ่มทอผ้าบ้านตอหลัง
25 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์มือถือ 08-5671-1097
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก 175-2/63(นธ) 27 มี.ค. 2558 26 มี.ค. 2561
14 กลุ่มทอผ้าบ้านทรายขาว
40 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์มือถือ 08-8387-4094
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 177-7/197(นธ) 27 มี.ค. 2558 26 มี.ค. 2561
15 กลุ่มทอผ้าบ้านทรายขาว
40 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์มือถือ 08-1388-7824
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอกลายดอกพิกุล 229-3/63(นธ) 13 ก.ย. 2559 12 ก.ย. 2562
16 กลุ่มทอผ้าวัดเขานาคา
126/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-6298-9589
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ แบบทอ 231-1/247(นธ) 13 ก.ย. 2559 12 ก.ย. 2562
17 กลุ่มทุเรียนกวนแม่บ้านเกษตรกรบ้านบูเก๊ะและส้มแขกแห้ง
72 ม.2 ซ.- ถ.ไอร์สะเตีย-เจาะไอร้อง ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 96130 โทรศัพท์มือถือ 08-1276-3325
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ทุเรียนกวน 209-22/35(นธ) 1 มี.ค. 2559 28 ก.พ. 2562
18 กลุ่มบางนราบาติก
63 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-6963-8158
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 208-25/51(นธ) 1 มี.ค. 2559 28 ก.พ. 2562
19 กลุ่มบ้านบาติก
6 ม.- ซ.ปิติ ถ.วิจิตรไชยบูลย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-6747-7359
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 221-27/51(นธ) 6 ก.ค. 2559 5 ก.ค. 2562
20 กลุ่มประดิษฐ์เครื่องใช้ไอร์จูโจ๊ะ
123/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์มือถือ 09-1640-9985
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 245-1/45(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
21 กลุ่มปักจักรบ้านเจ๊ะเหม
99/7 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160 โทรศัพท์มือถือ 08-7290-2162
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ผ้าคลุมผมสตรีแบบทั่วไป 210-23/385(นธ) 1 มี.ค. 2559 28 ก.พ. 2562
22 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่เค็มบ้านโคกมะเฟือง
26/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์มือถือ 08-0874-8185
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 234-3/27(นธ) 17 มี.ค. 2560 16 มี.ค. 2563
23 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5
77 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96220 โทรศัพท์มือถือ 08-1598-7936
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผักและผลไม้กวน
35/2558
สับปะรดกวน 218-23/35(นธ) 6 ก.ค. 2559 5 ก.ค. 2562
24 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5
77 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96220 โทรศัพท์มือถือ 08-1598-7936
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ครองแครงกรอบ
267/2552
ขนมขาไก่ 217-4/267(นธ) 6 ก.ค. 2559 5 ก.ค. 2562
25 กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านทอน หมู่ 5
32 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-9736-1291
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 259-20/53(นธ) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
26 กลุ่มผ้าคลุมผมสตรีบ้านลาเวง
28/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์มือถือ 08-6292-4972
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ผ้าคลุมผมสตรี แบบทั่วไป 232-25/385(นธ) 13 ก.ย. 2559 12 ก.ย. 2562
27 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านคอลอกาเว
38/6 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์มือถือ 08-2825-7203
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 190-1/52(นธ) 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
28 กลุ่มพัฒนาออมทรัพย์สตรีบ้านป่าไผ่
26/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์มือถือ 08-0139-3449
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 188-3/9(นธ) 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
29 กลุ่มพัฒนาออมทรัพย์สตรีบ้านป่าไผ่
26/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์มือถือ 08-0139-3449
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ไม้กวาดไม้ไผ่
983/2548
ไม้กวาดไม้ไผ่ 189-2/983(นธ) 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
30 กลุ่มพัฒนาอาชีพปักจักรบ้านไอร์ซือเร๊ะ
128 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 96220 โทรศัพท์มือถือ 08-6293-8010
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ผ้าคลุมผมสตรี แบบทั่วไป 225-24/385(นธ) 13 ก.ย. 2559 12 ก.ย. 2562
31 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้เที่ยม
34/6 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์มือถือ 08-2821-8793
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ปูนปั้น
423/2547
ปูนปั้น 244-2/423(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
32 กลุ่มมิงทุเรียนกวน
154/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 96130 โทรศัพท์มือถือ 08-9463-5989
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ทุเรียนกวน 219-24/35(นธ) 6 ก.ค. 2559 5 ก.ค. 2562
33 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนา
125 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130 โทรศัพท์มือถือ 08-9486-7682
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ส้มแขกกวน 220-25/35(นธ) 6 ก.ค. 2559 5 ก.ค. 2562
34 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนา
125 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130 โทรศัพท์มือถือ 08-9486-7682
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยี 222-1/521(นธ) 6 ก.ค. 2559 5 ก.ค. 2562
35 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลีนานนท์
29/16 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190 โทรศัพท์มือถือ 08-7295-4274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
น้ำพริกแกง
129/2556
เครื่องแกงส้ม 251-1/129(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
36 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลีนานนท์
29/127 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190 โทรศัพท์มือถือ 08-7295-4274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
น้ำพริกแกง
129/2556
เครื่องแกงกะทิ 252-2/129(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
37 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลีนานนท์
29/16 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190 โทรศัพท์มือถือ 08-7295-4274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
น้ำพริกแกง
129/2556
เครื่องแกงผัดเผ็ด 253-3/129(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
38 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไอร์บือแต
153 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 96220 โทรศัพท์มือถือ 08-1092-1601
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 256-12/417(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
39 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
28/10 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์มือถือ 08-9977-4074
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 266-4/9(นธ) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
40 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์แปรรูปมะพร้าวอามาน
197 ม.11 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-4397-2713
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
แชมพู
92/2552
แชมพู 227-3/92(นธ) 13 ก.ย. 2559 12 ก.ย. 2562
41 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไอช์โรตีบ้านปูโป๊ะ
109/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 โทรศัพท์มือถือ 08-1093-3411
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
โรตีกึ่งสำเร็จรูป
504/2547
โรตีกึ่งสำเร็จรูป 248-3/504(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
42 กลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพบ้านซรายอ
- ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 โทรศัพท์มือถือ 08-6960-5099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 264-13/417(นธ) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
43 กลุ่มสตรีบ้านภูเขาทอง
67 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190 โทรศัพท์มือถือ 08-0712-3990
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา 250-5/25(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
44 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโคกชุมบก
- ม.- ซ.- ถ.- ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์มือถือ 08-1092-4558
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 174-5/197(นธ) 27 มี.ค. 2558 26 มี.ค. 2561
45 กลุ่มเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป
66/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์มือถือ 08-0719-8648
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 246-11/417(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
46 กลุ่มหมวกกะปิเยาะบ้านยะโต๊ะ
214 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170 โทรศัพท์มือถือ 08-1767-7004
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
หมวกกะปิเยาะ
387/2558
หมวกกะปิเยาะ 211-4/387(นธ) 1 มี.ค. 2559 28 ก.พ. 2562
47 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาหัตกรรมบาติภาคใต้
96/7 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-7363-1871
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 207-24/51(นธ) 1 มี.ค. 2559 28 ก.พ. 2562
48 กลุ่มออมทรัพย์สตรีบ้านป่าไผ่
26/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์มือถือ 08-0139-3449
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 202-1/182(นธ) 1 มี.ค. 2559 28 ก.พ. 2562
49 กลุ่มอัลฮามีน บาติก
68 ม.- ซ.- ถ.ตากใบ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-1898-4892
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 224-4/836(นธ) 6 ก.ค. 2559 5 ก.ค. 2562
50 กลุ่มอัลฮามีนบาติก
68 ม.- ซ.- ถ.ตากใบ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-1898-4892
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 205-22/51(นธ) 1 มี.ค. 2559 28 ก.พ. 2562
12

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ม.ค. 2561