10/08/2021 

แจ้งรายการเอกสารที่มีการแก้ไข

"ขั้นตอนการดำเนินงาน : การจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร"
รหัสเอกสาร TCPS-P-AD-06(V1)
มีผลบังคับใช้ วันที่ 10 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ ได้อัพโหลดไฟล์ดังกล่าวไว้ในโฟลเดอร์ DCC >> AD>> Procedure เรียบร้อยแล้ว
และได้ดำเนินการนำเอกสารฉบับเก่า รหัส TCPS-P-AD-06(V0)
ออกจากโฟลเดอร์ดังกล่าว และย้ายไปที่โฟลเดอร์ obsolete version
ขอบคุณค่ะ