10/08/2021 

แจ้งรายการเอกสารภายนอกที่มีการขึ้นทะเบียน วันที่ 10 สิงหาคม 2564

1. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555)
5. หนังสือด่วน ที่ กค 0406.4ว5 14 ม.ค.56
6. หนังสือด่วน ที่ กค 0406.4 840 16 ม.ค.2556

ทั้งนี้ ได้อัพโหลดไฟล์ดังกล่าวไว้ในโฟลเดอร์ DCC >> External Doc เรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณค่ะ