18/08/2021 

แจ้งรายการเอกสารที่มีการแก้ไข

"ขั้นตอนการดำเนินงาน: การสุ่มซื้อตัวอย่างเพื่อติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน"
รหัสเอกสาร TCPS-P-SU-05(V1)
มีผลบังคับใช้ วันที่ 16 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ ได้อัพโหลดไฟล์ดังกล่าวไว้ในโฟลเดอร์ DCC >> SU>> Procedure เรียบร้อยแล้ว
และได้ดำเนินการนำเอกสารฉบับเก่า รหัส TCPS-P-SU-05(V0)
ออกจากโฟลเดอร์ดังกล่าว และย้ายไปที่โฟลเดอร์ obsolete version
ขอบคุณค่ะ