22/09/2021 

สามารถ Download ไฟล์รายงานผล OTOP1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตาม link ด้านล่างนี้

http://shorturl.at/nACY7

กลุ่มพัฒนาวิชาการผลิตภัณฑ์ชุมชน

กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม