06/02/2022 

แจ้งรายการเอกสารที่มีการแก้ไข

"แบบแจ้งข้อบกพร่อง/ข้อเสนอแนะ"
รหัสเอกสาร TCPS-F-SY-06(V1)
มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ ได้อัพโหลดไฟล์ดังกล่าวไว้ในโฟลเดอร์ DCC >> SY>>Procedure เรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณค่ะ