19/05/2017 

เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศ เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ ๔ ) เพื่อให้สอดคล้องกับการประเเมิน เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ที่ มผช. กำหนดว่า "ให้ใช้ได้ตามชนิดและปริมาณที่กฎหมายกำหนด" จึงขอให้ผู้ประเมินผลการตรวจสอบ เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ตาม มผช. ศึกษา หาชนิด และปริมาณที่กำหนดในแต่ละผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๘๑) พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙)