09/08/2017 

เรียน เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัด

ขอให้จัดทำแผนปี 2561 โดยให้วางแผนให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 2 หรือ 3 และการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปี 2561 ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน ปี 2561 ควรดำเนินการก่อนระเบียบพัสดุใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ กลุ่มพัฒนาวิชาการผลิตภัณฑ์ชุมชน 02202-3342-3

https://drive.google.com/open?id=0B_P9jDJob5QDcEFQeE1adEVsZk0 <<< บันทึกการเตรียมการจ้างฯ

https://drive.google.com/file/d/0B_P9jDJob5QDY2Y1cEhJdF9UNkE/view?usp=sharing <<< แบบแจ้งรายชื่อการจ้างเหมาฯ

https://drive.google.com/file/d/0B_P9jDJob5QDYXNTbU5FSFFQU00/view?usp=sharing <<< บันทึกกำหนดแผนปี 2561

https://drive.google.com/file/d/0B_P9jDJob5QDU3hFTjFsSEY2SGM/view?usp=sharing <<< การจัดทำแผนปี 2561