16/10/2017 

เรียน สอจ.

เนื่องจากมีการประกาศกำหนด แก้ไขปรับปรุง และยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการรับคำขอ ขอให้ตรวจสอบรายชื่อมาตรฐานที่กำหนด แก้ไขปรับปรุง และยกเลิก และรับคำขอตามมาตรฐานใหม่ รวมทั้งดำเนินการให้การรับรองตามหลักเกณฑ์การดำเนินการให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับมาตรฐานที่กำหนด แก้ไขปรับปรุง และยกเลิก ที่ สมอ. ส่งให้

กลุ่มรับรองคุณภาพ

16 ต.ค.2560