20/11/2017 

เรียน สอจ.

ตามที่ สมอ. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การเปลี่ยนผ่าน มผช. 4.0"

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาฯ ได้จาก Link ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1vhiQUkiWzKgDbnFCugOU9ZlTH8YQErB9?usp=sharing

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กลุ่มพัฒนาวิชาการผลิตภัณฑ์ชุมชน

20 พฤศจิายน 2560