24/11/2017 

เรียน สอจ.

กพ.กช. ขอแจ้งปฏิทินกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

1. การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้แนวคิดเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม

2. สินค้า มผช. ไทย ก้าวไกลสู่ AEC

รายละเอียดดัง Link ด้านล่างครับ

https://drive.google.com/file/d/1ocJTKHahgzS-yF6qwCFfx12zNiYgD-h-/view?usp=sharing

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กลุ่มพัฒนาวิชาการผลิตภัณฑ์ชุมชน

02-202-3342-3