27/11/2017 

เรียน สอจ.
สอจ.สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มคำขอรับการตรวจประเมิน (มผช.ป) ได้จาก Link นี้

https://drive.google.com/file/d/1D8xQwt47cJTt8y6bLMoNH-R7sARS6cob/view?usp=sharing

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กลุ่มรับรองคุณภาพ

27 พ.ย.2560