03/08/2018 

ปี 2561 มีการกำหนดและแก้ไขปรับปรุง มผช.รวม 33 มาตรฐาน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทผลิตภัณฑ์

- ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก เป็นการแก้ไขปรับปรุงจาก 16 มาตรฐาน เหลือ 14 มาตรฐาน โดยยุบรวม มผช.ไม้กวาดก้านดอกข้าวฟ่าง เข้ากับ มผช.ไม้กวาดดอกหญ้า และยุบรวม มผช.ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ และมผช.ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป เป็น มผช.ดอกไม้ประดิษฐ์

- ประเภทอาหาร จำนวน 19 มาตรฐาน เป็นการกำหนดใหม่ 5 มาตรฐาน และแก้ไขปรับปรุงจาก 20 มาตรฐาน เหลือ 14 มาตรฐาน โดยยุบรวม มผช.น้ำตาลโตนดผง เข้ากับ มผช.น้ำตาลโตนด และยุบรวม มผช.ซอสมะม่วง ซอสแครอท ซอสสับปะรด ซอสเสาวรส ซอสกล้วย ซอสลำไย รวมเป็น มผช.ซอสผักและผลไม้

โดยได้ส่งรายละเอียดให้ทราบทางบันทึกที่ส่งให้ อสจ. แต่ละจังหวีดทราบด้วยแล้ว

ปล. ขณะนี้มี มผช.ที่สามารถยื่นขอการรับรองได้ 1263 มผช.