23/11/2018 

เรียน สอจ.

คู่มือปฏิบัติงานหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด สามารถ download ได้จาก website ข้างล่างนี้

https://drive.google.com/drive/folders/0B8tGwl8EfjIUSnI2RlpfSFJ5V1E?usp=sharing

สอจ. สามารถ download และ print คู่มือดังกล่าวไปใช้ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กลุ่มรับรองคุณภาพ

23 พ.ย.2561