24/10/2019 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (กช.) จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสอดคล้องตามมาตรฐานสากล” เพื่อให้ความรู้ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการตรวจสอบและรับรอง แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน นำหลักการมาตรฐานไปใช้ในกระบวนการ และการบริการ การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้อง และเสริมสร้างทักษะความรู้เชิงวิชาการและแนวความคิดพัฒนางาน ตลอดจนทำความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

ท่านที่เดินทางล่วงหน้าสามารเช็คอินเข้าพักได้วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ท่านสามารถแจ้ง "แบบตอบรับการเข้าร่วมการสัมมนา"ผ่านทางระบบลงทะเบียนออนไลน์https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqmA9fR88y8-4FlIHv0uQKatPFdGCDHUMmhZ2LNqRDMwQT_g/viewform