29/11/2019 

เรียน เจ้าหน้าที่ สอจ. 76 จังหวัด

ท่านสามารถ Download เอกสารการบรรยายงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สอดคล้องตามมาตรฐานสากล" ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ย. 2562 ณ โรงแรม บางกอกพาเลส กรุงเทพฯ ได้ รายละเอียดตาม Link ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/open?id=1Z3hYLo8HGJBtyLGuEJ0aR0fzlR4xCuzo